Joost van den Vondellaan 61

Woningbouwvereniging Woongoed wil op het perceel Joost van den Vondellaan 61 een appartementengebouw realiseren van 4 bouwlagen hoog. In het gebouw komen 22 appartementen en een gemeenschappelijke woonkamer.

Misschien wordt in de toekomst deze gemeenschappelijke woonkamer verbouwd tot een zelfstandig appartement. Daarom wordt er in het bestemmingsplan gesproken over maximaal 23 woningen.

Een groot deel van deze woningen is bedoeld voor personen, die marginaal gehuisvest zijn. Dat wil zeggen, dat zij hun woning dreigen te verliezen of al verloren hebben. Het Leger des Heils is daarom betrokken bij de toewijzing van deze appartementen. De toewijzing is voor 1 of hooguit 2 jaar. Daarna moet ieder in staat zijn om een zelfstandig huurcontract op een andere locatie te krijgen. De overige woningen worden als reguliere sociale huurwoningen in gebruik genomen door mensen die als goede buur willen optreden voor de andere bewoners.

Plangebied

Het perceel Joost van den Vondellaan 61 ligt op de plek waar de Schermerslaan, de Johan van Oldenbarneveltlaan en de Joost van het Vondellaan bij elkaar komen, vlak bij het Sanatoriumbos. In het verleden stonden hier tijdelijke bouwwerken, nu ligt het perceel al enige tijd braak.

Ter inzage en procedure

Het ontwerpbestemmingsplan Joost van den Vondellaan 61 lag vanaf donderdag 8 december 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode zijn meerdere zienswijzen ingediend. De afgelopen maanden heeft de gemeente de zienswijzen voorzien van een antwoord. Tegelijkertijd, omdat er in het begin weinig draagvlak voor het plan was, hebben de gemeente, Woongoed en het Leger des Heils gesprekken gevoerd met omwonenden.

Tijdens deze gesprekken zijn afspraken gemaakt over onder andere de inrichting van de buitenruimte en de verdeling van de woonruimtes om op deze manier deels tegemoet te komen aan de wensen van omwonenden. De besprekingen met de buurt hebben geleid tot meer begrip wederzijds en zullen een vervolg krijgen tijdens en na de bouwfase van het project.

De reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen leest u in de Nota van Zienswijzen (pdf, 259 KB)

Behandeling in de raad

De planvorming is nu klaar voor besluitvorming door de gemeenteraad. De raad heeft op donderdag 23 november voor het eerst over dit plan vergaderd tijdens de Ronde Tafel. Daarbij waren verschillende meesprekers uit de samenleving aanwezig om de raadsleden van informatie te voorzien. Deze vergadering was openbaar en is terug te zien op het youtubekanaal van de gemeenteraad. De raadsleden besloten dat het voorstel door kan naar de raadsvergadering van 12 december aanstaande. Naar verwachting zal de raad dan een besluit nemen over dit bestemmingsplan. Ook die vergadering is openbaar en wordt, zo mogelijk, uitgezonden op het youtubekanaal van de gemeenteraad.

Bijlagen

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (zoals het ter inzage lag) nog inzien via de bijlagen. Ook kunt u het ontwerp interactief raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u ook daar alle documenten inzien).