Bestemmingsplan Kerckebosch beheerplan en beeldkwaliteitsplan Kerckebosch

In de afgelopen 15 jaar is er veel veranderd in de wijk Hoge Dennen-Kerckebosch. De gebiedsontwikkeling is op een unieke wijze opgepakt. De huidige wijk straalt uit dat bouwen aan een gezond leefmilieu voor mens en natuur heel goed samen gaat. Door steeds met oog voor de natuur te ontwikkelen, is extra woonkwaliteit ontstaan.

In het bestemmingsplan uit 2015 staat dat als de ontwikkeling van de wijk af is er een nieuw bestemmingsplan komt. In dit nieuwe bestemmingsplan wordt geborgd wat er is ontwikkeld. Daarbij gaat het er niet zozeer om dat de wijk moet blijven zoals die er in 2023 bij ligt, maar dat de wijk zich verder ontwikkelt in de geest van wat er de afgelopen 15 jaar is bereikt. 

Voorbereidingsbesluit

Het unieke karakter van de gebiedsontwikkeling maakt dat de voorbereiding van het beheergerichte bestemmingsplan onder druk staat. Ter voorbereiding op het beheergerichte bestemmingsplan heeft de raad daarom op 19 april 2022 een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit besluit is een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten.

Dit betekent dat omgevingsvergunningen die passen binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan nog niet mogen worden verleend. De voorbereidingsbescherming die uit het voorbereidingsbesluit vloeit, duurt van 4 mei 2022 tot en met 3 mei 2023.

Ontwerpbestemmingsplan Kerkebosch beheerplan

In het beheergerichte bestemmingsplan is de ruimte voor projectmatige gebiedsontwikkeling vervangen door begrijpelijke regels voor individuele woonkavels en groene openbare ruimte. Die regels voor de individuele woonkavels zijn overgenomen uit de geldende bestemmingsregelingen en waar nodig voor het waarborgen van de kwaliteit, aangevuld met de spelregels uit het beeldkwaliteitsplan.

Het plangebied bestaat uit de voormalige woongebied-bestemmingen van het nu geldende bestemmingsplan Hoge Dennen – Kerckebosch plus een aantal locaties in het bos waar een nadere detaillering van verbeelding en regels voor een goed beheer gewenst is.

De groene scheggen maken geen onderdeel van het plangebied uit. Voor de groene scheggen blijft het nu geldende bestemmingsplan van kracht. Wanneer blijkt dat voor de groene scheggen ook een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is, wordt dit in een aparte procedure opgepakt.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan Kerckebosch

Om het beheer binnen Kerckebosch een goede ruimtelijke, landschappelijke en architectonische kwaliteit mee te geven is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In het beeldkwaliteitsplan is de visie voor Kerckebosch vastgelegd en vertaald in ontwerpprincipes en spelregels voor de hele wijk, voor zowel de gerealiseerde bebouwing als de inrichting van de buitenruimte. Ze vormen het uitgangspunt voor de verdere (beperkte) ontwikkelingen in Kerckebosch. Het beeldkwaliteitsplan geldt als aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota uit 2010, voor zover deze betrekking heeft op de wijk Hogen Dennen - Kerckebosch.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Kerckebosch beheerplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Kerckebosch liggen vanaf woensdag 3 mei 2023 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt alle stukken inzien via de bijlagen op deze pagina. Ook kunt u het bestemmingsplan interactief raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen bij de gemeente. Wilt u in uw reactie vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het bestemmingsplan en/of beeldkwaliteitsplan?

Indienen kan op 3 manieren:

  • online: wilt u in uw reactie het zaaknummer 190187 vermelden
  • schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van burgmeester en wethouders, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist, onder vermelding van zaaknummer 190187 
  • mondeling: u kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 030