Korte Bergweg 8D

De ontwerp-omgevingsvergunning betreft de realisatie van 1 woning op de locatie Korte Bergweg 8 D te Huis ter Heide. 

Verklaring van geen bedenkingen

De gemeenteraad heeft op 21 maart 2023 besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor deze ontwikkeling af te geven. De raad heeft ook besloten de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met een verklaring van geen bedenkingen en een ruimtelijke onderbouwing kan op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3, Wabo afgeweken worden van het bestemmingsplan.

Ter inzage

De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen met ingang van donderdag 30 maart 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien via onderstaande bijlagen. Ook kunnen ge├»nteresseerden telefonisch contact met ons opnemen (via telefoonnummer 14 030) en aangeven dat ze stukken willen inzien. De stukken worden dan geanonimiseerd en per e-mail verstuurd.

Zienswijze

Gedurende deze periode kan iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Dat kan op 3 manieren:

  • online (u moet dan inloggen met DigiD)
  • schriftelijk, stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • mondeling, maak een afspraak via telefoonnummer 14 030

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.