Nijenheim

De ontwerp omgevingsvergunning betreft de locatie ter hoogte van Nijenheim 4101 – 4809 in Zeist en maakt het oprichten van een woongebouw met 44 appartementen mogelijk.

Dit project maakt onderdeel uit van de Versnellingsopgave Huisvesting, waarmee de gemeenteraad het project heeft aangemerkt als een ruimtelijk en functioneel wenselijke ontwikkeling die versneld tot uitvoering dient te worden gebracht. De gemeenteraad besloot op 24 januari 2017 in te stemmen met de Versnellingsopgave Huisvesting.

Procedure

Om het plan mogelijk te maken is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo doorlopen. 

Daarnaast valt het bouwplan onder de Algemene verklaring van geen bedenkingen die de gemeenteraad in haar besluit van 9 november 2021 heeft afgegeven voor projecten die onderdeel uitmaken van de Zeister Versnellingsopgave.

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 mei gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Zeist.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Dit kan op 3 manieren:

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Digitaal (met DigiD)
  • Mondeling: neem contact met ons op om een afspraak te maken 

Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.