Parkpaviljoen Walkartpark

Het Walkartpark ligt in het centrum van Zeist, direct naast het gemeentehuis en grenst aan de Slotlaan en de Kerkweg. De realisatie van ‘Parkpaviljoen Walkartpark’ betreft een horecagelegenheid van maximaal 100 m2 met een terras van 200 m2. Het plangebied ligt in het midden van het park.

Nieuwe procedure bestemmingsplan

Uit onderzoeken naar de juridische, ruimtelijk en economische haalbaarheid van een horecagelegenheid in het Walkartpark blijkt dat dit haalbaar (pdf, 1,92 MB) is. Deze onderzoeken hebben de nodige tijd gekost. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders op 18 februari besloten om het ontwerpbestemmingsplan 'Parkpaviljoen Walkartpark' opnieuw voor te bereiden en voor een tweede keer ter inzage te leggen. In dit plan staan de voorwaarden voor de horecagelegenheid. 

algemene uitleg over bestemmingsplannen

In 2017 voor het eerst ter inzage

In 2017 lag het ontwerpbestemmingsplan voor een eerste keer ter inzage. Naar aanleiding van de zienswijzen die toen werden ingebracht, zijn er belangrijke dingen veranderd. Ook is er tijd genomen om de haalbaarheid verder te onderzoeken. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, wordt het plan daarom voor een tweede keer ter inzage gelegd.

De zienswijzen die in 2017 werden ingediend blijven gewoon onderdeel van de procedure. Ook de resultaten van de aanvullende onderzoeken worden in het proces meegenomen.

Planning

Een aantal dingen werken we nog verder uit in de eerste helft van dit jaar, zoals:

  • de selectiemethode voor een horecaondernemer;
  • de manier waarop we de grond ter beschikking willen stellen.

Voordat we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen, komt er een informatiebijeenkomst. Waarschijnlijk vindt de informatiebijeenkomst plaats in het najaar. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.