Prof. Lorentzlaan 51A

Het wijzigingsplan voor de Prof. Lorentzlaan 51A is opnieuw vastgesteld. Op 22 februari 2022 stelde het college dit wijzigingsplan al voor de eerste keer vast en op 16 mei 2023 is het aangepaste plan opnieuw en gewijzigd vastgesteld. De inhoud van het plan is niet veranderd: het wijzigingsplan voorziet (nog steeds) in het staken van de bedrijvigheid op het perceel en de sloop van de voorheen bestaande bebouwing. Dit is inmiddels al gebeurd. Vervolgens voorziet het plan in de bouw van 1 nieuwe woning. Het wijzigingsplan vormt het planologisch-juridisch kader hiervoor.

Opnieuw vastgesteld

Nadat het wijzigingsplan in 2022 was vastgesteld is daar beroep tegen aangetekend, waarbij ook een verzoek werd ingediend bij de rechter voor het treffen van een voorlopige voorziening. In de uitspraak over de voorlopige voorziening werd opgemerkt, dat er twijfel bestond over de kant waar de voorgevel van de toekomstige woning zal worden gebouwd. Om die twijfel weg te nemen is het wijzigingsplan op dit punt aangepast. In de Regels staat nu voorgeschreven dat de voorgevel gericht moet worden op de straat Boschlust. Voor de rest is het plan niet veranderd.

Ter inzage

Het opnieuw vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 15 juni 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Alle informatie is via onderstaande bijlagen in te zien. Een interactieve versie van de plankaart vindt u op ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien). Op die website kunt u ook de eerdere versie van dit wijzigingsplan nog terugvinden.

Beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 15 juni 2023 gedurende 6 weken beroep instellen tegen de aanpassing in het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden waarop het beroep rust
  • zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het nog lopende beroep tegen het in 2022 vastgestelde wijzigingsplan, zal van rechtswege mede gericht zijn tegen deze nieuwe vaststelling. Dit beroep heeft echter geen schorsende werking. Daarom treedt het opnieuw vastgestelde wijzigingsplan in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve wanneer binnen die termijn opnieuw een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd.