Prof. Lorentzlaan 51A

Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan voorziet in staking van de huidige bedrijvigheid en sloop van de bestaande bebouwing. Vervolgens zal er een nieuwe woning worden gebouwd. Het plan vormt het planologisch-juridisch kader voor de gewenste ontwikkelingen.

De wijziging ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan is gelegen in de maximale bouwhoogte. Deze is teruggebracht van 4 meter naar 3,30 meter.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en de bijlagen hebben met ingang van donderdag 17 maart gedurende 6 weken ter inzage gelegen in de publiekshal. 

Alle informatie kunt u nog vinden via de bijlagen onderaan deze webpagina. Een interactieve versie van de plankaart vindt u op de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Het bestemmingsplan treedt niet in werking indien binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd.