Sportpark Blikkenburg

Op 24 februari heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Sportpark Blikkenburg vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan 'Sportpark Blikkenburg' is nodig voor de uitvoering van de volgende stap in het masterplan buitensportaccommodaties

Voor het sportpark betekent het de volgende veranderingen:

  • een meer open en multifunctioneel karakter geven aan het sportpark,
  • het herschikken van de velden,
  • het samenbrengen van verschillende sportclubs en Blik & Burgers in één nieuw gebouw en
  • het verbeteren van de verkeers- en parkeersituatie ter plaatse.

Deze nieuwe ontwikkelingen passen binnen de cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied en mogen geen extra overlast voor de omwonenden opleveren.

Sommige werkzaamheden aan de velden konden binnen het huidige bestemmingsplan al uitgevoerd worden en zijn inmiddels al uitgevoerd. Voor het nieuwe gebouw en de nieuwe parkeervoorziening was het noodzakelijk om het bestemmingsplan te herzien.

Plangebied

Het plangebied betreft het westelijke deel van het sportpark Blikkenburg, zoals aangegeven met de rode lijn in de afbeelding.

Binnen dit gebied zullen de volgende gebruikers een plek vinden:

  • SIVZ (inline skaten)
  • RDZ (korfbal)
  • de Kynologenvereniging Zeist (hondensport)
  • Geronimo (handboogschieten)
  • Blik & Burgers (speeltuin met horeca)
  • enkele (extra) velden voor voetbalvereniging Jonathan

Voetbalvereniging Patria is inmiddels verplaatst naar het oostelijke deel van het sportpark Blikkenburg en HSV Phoenix is vertrokken naar het sportpark Dijnselburg. Voetbalvereniging Jonathan participeert niet in het gezamenlijke gebouw en blijft gehuisvest op sportpark Achter t Slot, aan de andere kant van het Filosofenlaantje. Wel is een drietal velden voor deze club aangelegd binnen het plangebied.

De procedure

De plannen zijn al eerder besproken met de toekomstige gebruikers, omwonenden en belangengroepen, voordat het ontwerpbestemmingsplan eind 2021 ter inzage lag. Tijdens deze periode zijn 5 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen dragen bij aan ons streven naar een kwalitatief beter plan en een vergroting van het draagvlak voor het plan. Het plan is op verschillende punten aangepast aan de zienswijzen. Dit staat in detail beschreven in bijlage 11: nota van zienswijzen.

Eind december 2021 stelde het college de reactie op deze zienswijzen vast en besloot het plan voor te leggen aan de gemeenteraad. Die heeft dus op 24 februari ingestemd met het plan. 

Ter inzage

Het bestemmingsplan en de bijlagen hebben vanaf donderdag 17 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in de publiekshal. Het plan is nog in te zien via deze pagina en via de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).