Sportpark Blikkenburg

Het sportpark Blikkenburg wordt vernieuwd en daar hoort een nieuw bestemmingsplan bij, dat regelt wat op elke plek mag. Dit nieuwe bestemmingsplan is maar liefst 2 keer vastgesteld door de raad:

 1. Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Sportpark Blikkenburg voor de eerste keer vastgesteld. Tegen dit besluit werd beroep aangetekend door 2 belangenorganisaties. De gemeente heeft samen met hen een nieuwe versie van het bestemmingsplan opgesteld.
 2. Die nieuwe versie is op 29 juni 2023 vastgesteld.

In de zomer heeft de provincie zich over het plan gebogen, zodat het nu tijd is voor de beroepstermijn, die hoort bij de tweede vaststelling. Die termijn start op donderdag 7 september 2023 en duurt 6 weken.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het nieuwe bestemmingsplan 'Sportpark Blikkenburg' is nodig voor de uitvoering van de volgende stap in het masterplan buitensportaccommodaties

Voor dit sportpark betekent het de volgende veranderingen:

 • een meer open en multifunctioneel karakter geven aan het sportpark,
 • het herschikken van de velden,
 • het samenbrengen van verschillende sportclubs en Blik & Burgers in één nieuw gebouw en
 • het verbeteren van de verkeers- en parkeersituatie ter plaatse.

Deze nieuwe ontwikkelingen passen binnen de cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied en mogen geen extra overlast voor de omwonenden opleveren.

Sommige werkzaamheden aan de velden konden al binnen het oude bestemmingsplan uitgevoerd worden. Voor het nieuwe gebouw en de nieuwe parkeervoorziening was het noodzakelijk om het bestemmingsplan aan te passen. Deze ontwikkelingen wachten op het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Naar verwachting start de realisatie hiervan in 2024.

Plangebied

Het plangebied betreft het westelijke deel van het sportpark Blikkenburg, zoals aangegeven met de rode lijn in de afbeelding.

Binnen dit gebied zullen de volgende gebruikers een plek vinden:

 • SIVZ (inline skaten)
 • RDZ (korfbal)
 • Kynologenvereniging Zeist (hondensport)
 • Geronimo (handboogschieten)
 • Blik & Burgers (speeltuin met horeca)
 • Voetbalvereniging Jonathan: enkele (extra) velden

Voetbalvereniging Patria is al eerder verplaatst naar het oostelijke deel van het sportpark Blikkenburg en HSV Phoenix is vertrokken naar het sportpark Dijnselburg.

Voetbalvereniging Jonathan participeert niet in het gezamenlijke gebouw en blijft gehuisvest op sportpark Achter 't Slot, aan de andere kant van het Filosofenlaantje. Wel is een drietal velden voor deze club aangelegd binnen het plangebied.

Eerste vaststelling

Eind 2021 lag het ontwerpplan ter inzage. Er zijn toen 5 zienswijzen ingediend waarop de gemeente gereageerd heeft in bijlage 11: nota van zienswijzen.

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dat besluit is beroep aangetekend, maar de rechter (de Raad van State) heeft het beroep nog niet behandeld.

Tweede vaststelling

Het beroep werd in 2022 aangetekend door 2 organisaties, die wilden, dat het plan de aanwezige natuur- en landschapswaarden beter zou beschermen en ook meer aandacht zou geven aan de cultuurhistorische waarden. Deze wensen liggen in lijn met de ambities van de gemeente en daarom hebben wij gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe versie van het bestemmingsplan. Deze versie maakt de gewenste sportontwikkelingen nog steeds mogelijk, maar biedt meer waarborgen voor genoemde belangen. Deze nieuwe versie van het plan is op 29 juni 2023 vastgesteld. Via onderstaande bijlagen kunt u kennis nemen van de nieuwe versie van het plan.

Wettelijk is bepaald dat eerst de provincie zich mag buigen over een dergelijk nieuw besluit. De provincie verzet zich niet tegen dit plan. Dat betekent dat het vastgestelde plan van 29 juni nu ter inzage wordt gelegd. Gedurende 6 weken kan iedereen beroep instellen tegen de aanpassingen aan het plan. Deze termijn start op donderdag 7 september.

Als iedereen zich kan vinden in deze versie van het plan, zoals verwacht wordt, kan de gemeente snel verder gaan met de ontwikkeling van het sportpark. Naar verwachting starten de werkzaamheden dan in 2024.

Ter inzage

De nieuwe versie van het plan is in te zien via onderstaande bijlagen. Een interactieve versie van de plankaart vindt u op ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u ook daar alle documenten inzien).

Beroep

Gedurende genoemde termijn kan iedereen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het pas in werking nadat de voorzieningenrechter op het verzoek heeft beslist.

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.