Van Renesselaan 64A

De ontwerpomgevingsvergunning voor de locatie Van Renesselaan 64A te Zeist betreft de realisatie van 1 woning. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan.

Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met een verklaring van geen bedenkingen en een ruimtelijke onderbouwing kan afgeweken worden van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft besloten de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen als er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend.

Ter inzage

De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen met ingang van donderdag 9 februari gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien via onderstaande bijlagen.

Ook kunnen geïnteresseerden telefonisch contact met ons opnemen (via telefoonnummer 14 030) en aangeven dat ze stukken willen inzien. De stukken worden dan geanonimiseerd en per e-mail verstuurd.

Zienswijze

Gedurende deze periode kan iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Dat kan op 3 manieren:

  • online (u moet dan inloggen met DigiD)
  • schriftelijk, stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist
  • mondeling, maak een afspraak via telefoonnummer 14 030

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.