Noodopvang

De noodopvang is op 28 april geopend en bestaat uit een aantal paviljoens met verschillende functies. Daarnaast is er een gebouw waar bewoners kunnen eten en overdag kunnen verblijven. De 2 slaappaviljoens zijn met elkaar verbonden door middel van de sanitaire ruimtes. Een paviljoen is ingericht als eetruimte. Verder zijn er 4 onderzoeksruimtes voor de GZA (GezondheidsZorg Asielzoekers). De artsen en verpleegkundigen zijn 3 dagen per week aanwezig. De andere dagen worden deze ruimtes gebruikt door de GGD/Jeugdgezondheidszorg.

In de noodopvang kunnen maximaal 200 mensen verblijven. De noodopvang op Kamp van Zeist sluit zodra het asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van Kamp van Zeist klaar is, naar verwachting in december. 

De mensen die in de opvang verblijven mogen zich vrij bewegen in het land en binnen de gemeente. Het COA kent huisregels. Bewoners krijgen deze regels in hun eigen taal uitgereikt. Verder krijgen ze uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs. 

Afhankelijk van de fase van de asielprocedure wordt gewerkt aan voorinburgering. Dit betekent dat bewoners ook deelnemen aan gesprekken, trainingen en scholing.

Met organisaties en partijen in de omgeving zoekt het COA naar een zinvolle tijds- en dagbesteding Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op, als buiten de locatie zijn. Asielzoekers met een BSN-nummer mogen ook deeltijd werken.

Lees meer over de dagelijkse activiteiten in en rond een azc.

Als het qua fase van de procedure mogelijk is dan kunnen de bewoners mee verhuizen naar de geplande latere opvang op Kamp van Zeist. Ook dit is afhankelijk van de fase waarin de bewoners zich bevinden in de procedure.  

Hoe lang mensen in de noodopvang verblijven is afhankelijk van de asielprocedure. Het COA heeft geen invloed op de snelheid of het verloop van de asielprocedure en is afhankelijk van de ketenpartners, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Daar kunnen we nu nog niets over zeggen. Dat is afhankelijk van de fase waarin de bewoners zich bevinden in de procedure en de beschikbare capaciteit.

Nee, de bewoners kunnen niet koken in het gebouw. Daar zijn geen faciliteiten voor. Ze krijgen drie maaltijden per dag. Deze worden door een cateraar aangeleverd.

Ja, bewoners mogen in principe bezoek ontvangen tussen 08.00 en 22.00 uur. Er geldt een bezoekersregeling. Bezoekers moeten zich tevoren melden bij de receptie en zich kunnen legitimeren. 

Een noodopvang is, zoals het woord al aangeeft, een tijdelijke voorziening om vluchtelingen op te vangen. Omdat er een tekort is aan plekken op de reguliere asielzoekerscentra zoekt het COA in overleg met gemeenten naar tijdelijke noodvoorzieningen. In de regel wordt zo’n voorziening voor de duur van 4 tot 6 maanden ingericht. Soms kan dit in overleg met de gemeente nog enkele maanden worden verlengd. 

Op een asielzoekerscentrum (AZC) verblijven naast vluchtelingen die nog in asielprocedure zitten, ook vluchtelingen die al een verblijfsvergunning (status) hebben ontvangen. Zij zijn dan in afwachting van toewijzing van een woning. De reguliere azc’s zijn vaak grotere centra die voor een langere periode in gebruik zijn en met meer faciliteiten voor de bewoners. Dit komt ook omdat vluchtelingen hier meestal gedurende langere tijd verblijven. 

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het COA is sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Het COA begeleidt hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Daarbij werken we nauw samen met andere organisaties. De belangrijkste taken van het COA zijn:

  • onderdak bieden aan asielzoekers
  • hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten
  • opvanglocaties verwerven en beheren
  • de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven, en
  • asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen

Lees meer over het COA.