Kaart bebouwde kom Wet natuurbescherming

Elke gemeenteraad stelt een kaart vast die aangeeft waar de grens van de bebouwde kom ligt voor de Wet natuurbescherming.

Dit was vroeger geregeld in de Boswet, die later is opgegaan in de Wet natuurbescherming. Vanaf 1 januari 2024 staat dit in de Omgevingswet. Deze grens bepaalt welke overheid mag beslissen over een aanvraag voor een kapvergunning. Let op: dit is dus niet (overal) dezelfde grens als de grens tussen de bebouwde kom en het buitengebied voor de Wegenverkeerswet. 

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom worden bomen beschermd tegen ongewenste kap. We zijn tenslotte zuinig op onze groene omgeving.

  • Buiten de bebouwde kom is de provincie (op enkele uitzonderingen na) het bevoegd gezag.
  • Binnen deze bebouwde kom is het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. 

Actualisatie 2023

Op 12 december 2023 stelde de gemeenteraad een geactualiseerde versie van deze kaart vast.

Ten eerste past dit bij de voorbereidingen op de Omgevingswet. Deze wet treedt per 1 januari 2024 in werking. Eén van de doelen van die wet is om informatie digitaal te ontsluiten en wij beschikken nu over een digitale kaart.

Ten tweede was de vorige kaart in 1981 vastgesteld en verouderd

Ook was actualisatie gewenst voor de gebieden, die binnen het programma Hart van de Heuvelrug zijn aangewezen voor woningbouw. Zeist heeft binnen dit programma afspraken gemaakt met verschillende andere overheden en organisaties om met elkaar te werken aan een robuust, aaneengesloten natuurgebied. Ook bepaalden wij waar wij woningen gaan bouwen om te voorzien in de grote behoefte aan woningen en om de natuurambities betaalbaar te houden. De projecten voor de natuurontwikkeling zijn grotendeels afgerond, maar de woningbouwprojecten nog niet allemaal. Wij werken momenteel aan de planvorming voor verschillende van deze woningbouwprojecten op Zeister grondgebied: met name Sortie 16, de Willem Arntszhoeve en Huis ter Heide West. Deze nieuwe woonwijken willen wij graag goed aanwijzen bij deze actualisatie.

De nieuwe kaart

Voor de actualisatie is een ontwerp voor een nieuwe kaart opgesteld. Het betreft een interactieve digitale kaart, die hieronder te raadplegen is.

Op de digitale kaart kunt u met de + en - links in- en uitzoomen. In de legenda kunt u door het aan- of uitvinken de diverse lagen in de kaart zien. Zo vindt u heel precies de gewenste informatie. Op de kaart ziet u:

  • een zwarte lijn: de gemeentegrens
  • een rode lijn: de grenzen van het stedelijk gebied (door provincie bepaald)
  • in het roze: de contouren van de vastgestelde nieuwe kaart
  • in het blauw: de contouren van de ontwerpkaart van 2022 
  • in het grijs: de contouren van de kaart Boswet uit 1981
  • een luchtfoto (huidige situatie)
     

Het vervolg

De gemeenteraad heeft de kaart op 12 december 2023 vastgesteld en deze is op 28 december gepubliceerd. Het besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Als u belanghebbende bent in de zin van de Algemene wet bestuursrecht of als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken na de dag van publicatie een beroepschrift tegen dit besluit indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het gemotiveerde beroepschrift moet u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, indienen. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening oftewel DigiD nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.