Kaart bebouwde kom Wet natuurbescherming

Elke gemeenteraad stelt een kaart vast die aangeeft waar de grens van de bebouwde kom ligt voor de Wet natuurbescherming.

Dit was vroeger geregeld in de Boswet, die later is opgegaan in de Wet natuurbescherming. Deze grens bepaalt welke overheid mag beslissen over een aanvraag voor een kapvergunning. Let op: dit is dus niet (overal) dezelfde grens als de grens tussen de bebouwde kom en het buitengebied voor de Wegenverkeerswet. 

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom worden bomen beschermd tegen ongewenste kap. We zijn tenslotte zuinig op onze groene omgeving.

  • Buiten de bebouwde kom is de provincie (op enkele uitzonderingen na) het bevoegd gezag.
  • Binnen deze bebouwde kom is het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. 

Aanleidingen

Wij willen de kaart om 2 redenen actualiseren.

Ten eerste past dit bij de voorbereidingen op de Omgevingswet. Deze wet treedt per 1 januari 2024 in werking. Eén van de doelen van die wet is om informatie digitaal te ontsluiten en daarom willen wij de kaart bebouwde kom Wet natuurbescherming nu digitaal vaststellen. 

Ten tweede is de huidige kaart in 1981 vastgesteld en behoeft deze actualisatie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de Componistenbuurt. Die was toen nog niet gebouwd en valt daarom nu nog buiten deze bebouwde kom. Ook is actualisatie gewenst voor de gebieden, die binnen het programma Hart van de Heuvelrug zijn aangewezen voor woningbouw. Zeist heeft binnen dit programma afspraken gemaakt met verschillende andere overheden en organisaties om met elkaar te werken aan een robuust, aaneengesloten natuurgebied. Ook bepaalden wij waar wij woningen gaan bouwen om te voorzien in de grote behoefte aan woningen en om de natuurambities betaalbaar te houden. De projecten voor de natuurontwikkeling zijn zo goed als afgerond, maar de woningbouwprojecten nog niet allemaal. Wij werken momenteel aan de planvorming voor verschillende van deze woningbouwprojecten op Zeister grondgebied: met name Sortie 16, de Willem Arntszhoeve en Huis ter Heide West. Deze nieuwe woonwijken willen wij graag goed aanwijzen bij deze actualisatie.

Het ontwerp

Voor de actualisatie is het ontwerp voor een nieuwe kaart opgesteld. Het betreft een interactieve digitale kaart.

Op deze digitale kaart kunt u met het + en - teken links in en uitzoomen. In de legenda kunt u door het aan- of uitvinken de diverse lagen in de kaart zien. Zo vindt u heel precies de gewenste informatie. Op de kaart staan:

  • met een zwarte lijn de gemeentegrens
  • met een rode lijn de grenzen van het stedelijk gebied
  • in het paars de contouren van de Wet natuurbescherming
  • in het grijs de contouren van de Boswet 1981
  • een luchtfoto (huidige situatie)

Reacties op het ontwerp

De ontwerpkaart lag vanaf donderdag 24 november 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Wij hebben in die periode 15 reacties (officieel: zienswijzen) gehad op het ontwerp. Veel buurt- en wijkverenigingen hebben met ons meegedacht en wezen ons op stukken bos, waar de grens beter nog iets verlegd zou kunnen worden. Ook ontvingen wij reacties van particulieren, belangenverenigingen en van een grondeigenaar.

Wij zijn heel blij met alle tijd en aandacht, die anderen hebben voor dit project. Wij gebruiken de periode tot aan de zomer van 2023 om alle reacties goed te verwerken. Waar nodig gaan wij in gesprek met degene, die een zienswijze indiende om samen de kaart nog beter en actueler te krijgen. Naar verwachting kan dan na de zomer een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt daar persoonlijk van op de hoogte gesteld en de datum wordt ook op deze pagina bekend gemaakt, zodat iedereen de verdere besluitvorming kan volgen.