Diervriendelijk (ver)bouwen

Wij hebben onderzoek laten doen om er achter te komen in welke gebouwen vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen zitten. Dit zijn beschermde diersoorten.

Bij renovatie, onderhoud en herontwikkeling van gebouwen komen initiatiefnemers vaak in aanraking met deze beschermde diersoorten. Vanwege de Wet Natuurbescherming moeten gebouweigenaren dan bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen. Ze mogen de diersoorten niet opzettelijk verstoren of doden. Ook mogen ze vaste rust- en verblijfplaatsen niet vernielen.

Wij hebben een soortmanagementplan (SMP) opgesteld om te zorgen dat de benodigde werkzaamheden geen vertraging oplopen. Tegelijkertijd blijft de bescherming van kwetsbare diersoorten gewaarborgd.

Soortmanagementplan

Het SMP bevat onder andere een beschrijving van werkzaamheden aan gebouwen en beschermende maatregelen voor de beschreven diersoorten.

Soortmanagementplan Zeist (pdf, 4,82 MB)

Kaart

Op de kaart kunt u zien waar de beschermde diersoorten in de gemeente Zeist zich bevinden. Als u met de cursor (pijltje) op een icoon klikt dan verschijnt er een tekstballon met informatie. Type uw adres in het zoekvenster om te zien of er beschermde diersoorten zijn aangetroffen. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Ontheffing Wet natuurbescherming

Op basis van het SMP hebben wij voor huismus, gierzwaluw en gebouwbewonende vleermuizen ontheffing van de Wet natuurbescherming gekregen.  Wij kunnen initiatiefnemers machtigen om gebruik te maken van het SMP.

Met het SMP kunnen gebouweigenaren noodzakelijke projecten uitvoeren, zonder dat zij daarvoor een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig hebben.

Voorwaarden soortmanagementplan

 Aan het gebruik van het SMP zitten een aantal voorwaarden:

  • De initiatiefnemer moet gemachtigd zijn door ons.
  • De beoogde werkzaamheden moeten in het SMP staan om onder de ontheffing te vallen.
  • Er worden maatregelen getroffen om:
    • De schade aan beschermde diersoorten te beperken.
    • Onvermijdelijke schade extra te herstellen.
      Deze maatregelen zijn zo ontworpen dat de ontwikkeling zelfs positief is voor de betreffende soorten.

Handleiding

Er wordt een handleiding opgesteld voor gebruik van het SMP. Aan de hand daarvan kunt u beoordelen of uw project in aanmerking komt voor deelname.

Zodra de handleiding beschikbaar is, wordt deze hier gepubliceerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over het soortmanagementplan? Neem dan per e-mail of telefoon contact met ons op via zeist@zeist.nl of 14 030.