PFAS-vervuiling in de bodem

PFAS is een verzamelnaam van een groep niet-afbreekbare chemische stoffen. Door hun eigenschappen (waterafstotend, glad) worden ze in allerlei toepassingen (anti aanbakpannen, regenkleding, bakpapier, blusmiddelen) gebruikt. PFAS wordt steeds vaker aangetroffen in het milieu. Dit leidt tot problemen bij het verplaatsen van grond.

Tijdelijke maatregel

De overheid heeft nog geen toepassingsnormen ontwikkeld voor PFAS in de bodem. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet hier nog onderzoek naar. Sinds 1 oktober 2019 geldt daarom een tijdelijke maatregel inzake PFAS-vervuiling. Dit tijdelijk handelingskader regelt momenteel het verplaatsen van grond en zand.

PFAS en Zeist

Bij werkzaamheden van de gemeente kijken wij of vrijgekomen grond kan worden afgevoerd. Met de verruiming van de regels sinds 28 november 2019 komt het bijna niet meer voor dat grond niet direct kan worden afgevoerd. Als de grond toch tijdelijk blijft liggen is dit niet gevaarlijk of ongezond. De grond heeft dezelfde kwaliteit als die in aangrenzende tuinen.

Let op bij verplaatsen grond

Als u graafwerkzaamheden (laat) uitvoeren, waarbij grond vrijkomt, bijvoorbeeld bij herinrichting van uw tuin, dan heeft u een aantal opties. U kunt:

  • maximaal 0,5 m3 per dag kosteloos afvoeren bij het recyclingstation.
  • de grond ter plekke weer gebruiken (bijv. verspreiden over de tuin).
  • de grond laten keuren en laten afvoeren. Dit is echter vrij kostbaar, zeker bij relatief kleine hoeveelheden grond.
  • de grond ongekeurd afvoeren. Sommige grondverwerkers accepteren (beperkte hoeveelheden) ongekeurde grond.
  • vooraf afspreken met de aannemer of hovenier dat hij de grond afvoert.

Hoe nu verder?

De OmgevingsDienst regio Utrecht (ODRU) gaat na of met de aanpassing van het tijdelijk handelingskader regionaal voldoende ruimte ontstaat voor grondverzet. Als besloten wordt af te wijken van het tijdelijk handelingskader wordt dit vermeld op de website van de ODRU.

Daarnaast wordt in de regio de achtergrondconcentratie van de bodem in kaart gebracht. Hiermee worden lokale achtergrondwaarden vastgelegd. Als we die kennen, wordt hergebruik van vrijkomende grond eenvoudiger, omdat dan minder onderzoek nodig is.

De verwachting is dat deze combinatie van landelijke normen en lokaal/regionaal beleid rond de zomer van 2020 de problemen met grondverzet (grotendeels) zal oplossen.