Regionaal voorstel voor duurzame energie

De samenwerkende overheden in de regio rond Utrecht willen 1,8 TWh (Terrawattuur) duurzame elektriciteit gaan opwekken in 2030. Dat is bijvoorbeeld haalbaar door:

  • 15% van grote (bedrijfs)daken te benutten, samen met
  • 45 grote windmolens en
  • 800 hectare zonnevelden.

Wat de precieze verdeling wordt, is nu nog niet duidelijk. De samenwerkende overheden willen zo een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities. Wél stellen ze enkele harde voorwaarden voor ondersteuning van het Rijk, zoals investeringen in het elektriciteitsnetwerk.

Dit staat in een gezamenlijk voorstel van deze overheden: de ‘ontwerp RES U16’. De gemeenteraad heeft 16 juni 2020 ingestemd met de ontwerp RES. Een filmpje over de ontwerp RES staat op www.energieregioutrecht.nl.

Samen in U16

In het klimaatakkoord hebben het Rijk en gemeenten afgesproken dat alle overheden in 30 regio’s  in Nederland onderzoeken hoeveel duurzame energie ze kunnen opwekken. Dat leggen ze vast in 30 zogeheten Regionale Energie Strategieën (RES). Zeist werkt samen met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht in de regio U16 aan de ‘RES U16’. Alle besturen van de overheden uit de U16 hebben deze ontwerp-RES rond de zomer van 2020 vastgesteld en de ontwerp-RES is 1 oktober ingediend bij het Rijk. De RES U16 moet 1 juli 2021 een definitief voorstel (‘bod’) indienen bij het Rijk.

Aandeel van Zeist

In de RES is afgesproken dat iedere gemeente bijdraagt. De gemeenteraad heeft in 2019 bepaalt dat Zeist zo spoedig mogelijk, uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Bij die ambitie hoort dat we al in 2030 forse stappen zetten met de productie van duurzame energie. Voor duurzame energie wordt dan gedacht aan bijvoorbeeld 35 hectare zonnevelden, twee tot vier windmolens (afhankelijk van de grootte) en 330.000 zonnepanelen op daken.

Zonnevelden en windmolens zijn nodig om klimaatopwarming tegen te gaan, maar hebben ook invloed op andere waarden, zoals het landschappelijk schoon, natuur en landbouw. Dat levert ingewikkelde keuzes op.

De gemeenteraad heeft 13 oktober 2020 besloten hoe Zeist om wil gaan met zonnevelden en windmolens binnen de gemeentegrenzen.

91 TWh in Nederland

De overheden in de regio U16 willen in 2030 dus 1,8 TWh opwekken, bovenop wat inwoners zelf produceren, via bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van woningen. Doel is om in 2030 in Nederland een totaal van 91 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. Ruim de helft daarvan wordt tegen die tijd opgewekt met windmolenparken op zee. De rest wordt op land opgewekt.