Regionaal voorstel voor duurzame energie

De samenwerkende overheden in de regio rond Utrecht willen 1,8 TWh (Terawattuur) duurzame elektriciteit gaan opwekken in 2030. Dat is bijvoorbeeld haalbaar door:

  • 15% van grote (bedrijfs)daken te benutten
  • 45 grote windmolens
  • 800 hectare zonnevelden

Wat de precieze verdeling wordt, is nu nog niet duidelijk. De samenwerkende overheden willen zo een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities. Wél stellen ze enkele harde voorwaarden voor ondersteuning van het Rijk, zoals investeringen in het elektriciteitsnetwerk.

RES 1.0 en RES-voortgangsrapportage

De ideeën staan in een gezamenlijk voorstel van de samenwerkende U16-overheden: de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de U16. De gemeenteraad heeft in oktober 2021 met de RES 1.0 ingestemd. In april 2023 is een tussenrapportage verschenen over de RES: de RES voortgangsrapportage (pdf, 443 KB)

Samen in U16

In het klimaatakkoord hebben het Rijk en gemeenten afgesproken dat alle overheden in 30 regio’s in Nederland onderzoeken hoeveel duurzame energie ze kunnen opwekken. Dat leggen ze vast in 30 Regionale Energie Strategieën (RES'en). Onze gemeente werkt samen met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht en Stedin in de regio U16 aan de RES U16.

Aandeel van gemeente Zeist

In de RES is afgesproken dat iedere gemeente bijdraagt. De gemeenteraad heeft in 2019 bepaald dat onze gemeente zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2050, energieneutraal wil zijn. Bij die ambitie hoort dat we al in 2030 forse stappen zetten met de productie van duurzame energie.

Zonnepanelen op daken, zonnevelden en windmolens zijn nodig om klimaatopwarming tegen te gaan, maar hebben ook invloed op andere waarden, zoals het landschappelijk schoon, natuur en landbouw. Dat levert ingewikkelde keuzes op.

91 TWh in Nederland

De overheden in de regio U16 willen in 2030 dus 1,8 TWh opwekken, bovenop wat inwoners zelf produceren, via bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van woningen. Doel is om in 2030 in Nederland een totaal van 91 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. Ruim de helft daarvan wordt tegen die tijd opgewekt met windmolenparken op zee. De rest wordt op land opgewekt.