Bekendmakingen

U kunt op deze pagina zoeken in onze de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen worden online gepubliceerd op de landelijke website overheid.nl.

Ook kunt u zich abonneren op de e-mailservice, een app downloaden of de bekendmakingen online inzien.

Aanmelden bij overuwbuurt.overheid.nl

Zoeken

Nieuwste officiële bekendmakingen

Hieronder vindt u onze officiële bekendmakingen van de afgelopen week.

Bekendmaking voorgenomen verkoop grond snippergroen en reststroken

De gemeente Zeist is voornemens met inachtneming van een termijn van 20 kalenderdagen, ingaande de dag na deze publicatie, een perceel grond gelegen achter de Egelinglaan 2A te Zeist, kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie M,  nummers 5564 (groot 3 m2), in eigendom over te dragen aan de heer M. Cabri en mevrouw S.B. Struve.

Koper is de enige serieuze gegadigde

Omdat het perceel grond slechts grenst aan 1 particuliere woonkavel, zijnde de woonkavel van de koper, zijn er geen andere gegadigden die in aanmerking komen voor het verkrijgen van het perceel grond.

Kort geding

Bent u het niet eens met deze voorgenomen bruikleen, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan zeist@zeist.nl.

Zeist, 17 november 2022