Bekendmakingen

U kunt op deze pagina zoeken in onze officiële bekendmakingen. Deze worden gepubliceerd op overheid.nl.

Bekendmakingen per email ontvangen of app downloaden

Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de bekendmakingen online. U kiest verschillende instellingen en bepaald zelf het gebied rondom uw adres waarvoor u berichten wilt ontvangen. Vervolgens stelt u in welke categorie berichten u wilt ontvangen en van welke overheidsorganisaties.

Aanmelden bij overuwbuurt.overheid.nl

Zoeken

Nieuwste officiële bekendmakingen

Hieronder vindt u onze officiële bekendmakingen van de afgelopen week.

Bekendmaking van het voornemen om de huur van de culturele vleugel, de Marotzaal en de Karperzaal van Slot Zeist te verlengen

Maandag 19 februari 2024

De Gemeente Zeist is voornemens met inachtneming van een termijn van 20 kalenderdagen, ingaande de dag na deze publicatie, de huur van de culturele vleugel, de Marotzaal en de Karperzaal van Slot Zeist, gelegen aan de Zinzendorflaan 1 te Zeist, te verlengen tot 1 januari 2028.

Achtergrond

Met ingang van 1 januari 2021 bestaat er tussen de gemeente Zeist en Slot Zeist Horeca B.V. een (verlengde) huurovereenkomst voor Slot Zeist, gelegen aan de Zinzendorflaan 1 te Zeist. Deze overeenkomst loopt tot 1 januari 2028.

De culturele vleugel, de Marotzaal en de Karperzaal maken deel uit van Slot Zeist, maar vallen niet onder de huurovereenkomst. In een addendum zijn partijen overeengekomen dat de vleugel en de zalen vanaf januari 2023 tot en met 31 december 2024 eveneens tot het gehuurde behoren. Dit vanwege een overeenkomst van opdracht inzake het beheer en de exploitatie van de culturele vleugel die de gemeente Zeist met Slot Zeist Horeca B.V. voor genoemde periode is aangegaan.

Partijen wensen de bestaande situatie na 31 december 2024 voort te zetten en dus de overeenkomst van opdracht te verlengen. Dit betekent dat ook de huur van de culturele vleugel, de Marotzaal en de Karperzaal verlengd dient te worden. Bij beide verlengingen wordt aansluiting gezocht bij de huur van de rest van Slot Zeist en daarom een looptijd tot 1 januari 2028 afgesproken.

Huurder is de enige serieuze gegadigde

De huur van de culturele vleugel, de Marotzaal en de Karperzaal hangt onlosmakelijk samen met het beheer en de exploitatie van deze ruimtes. Daarnaast maken de culturele vleugel, de Marotzaal en de Karperzaal deel uit van Slot Zeist en zijn zij sterk verbonden met de andere ruimtes in Slot Zeist en de activiteiten die daar plaatsvinden. Vanwege deze verbondenheid kan alleen de partij die Slot Zeist gebruikt, beheert en exploiteert, huurder zijn van de vleugel en de zalen. Deze partij is, in ieder geval tot 1 januari 2028, Slot Zeist Horeca B.V.

Gemeente Zeist is daarom van mening dat Slot Zeist Horeca B.V. op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het huren van de culturele vleugel, de Marotzaal en de Karperzaal. Een brede selectieprocedure kan derhalve achterwege gelaten worden. 

Niet eens met voorgenomen huurverlenging

Bent u het niet eens met deze voorgenomen verhuur, omdat u van mening bent dat u ook in aanmerking moet komen als huurder, dan dient u dit binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de gemeente (Postbus 513, 3700 AM Zeist of zeist@zeist.nl).

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht, vervalt het recht om op te komen tegen het sluiten van de hiervoor genoemde overeenkomst en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt.

Met deze bekendmaking geeft de gemeente Zeist uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Bekendmaking voorgenomen verkoop grond

Maandag 19 februari 2024

De Gemeente Zeist is voornemens met inachtneming van een termijn van 20 kalenderdagen, ingaande de dag na deze publicatie, de navolgende 3 percelen grond in eigendom over te dragen aan Stedin Netbeheer B.V.:

  • Dr. J.C. Boswijklaan 9001 te Zeist, perceelnummer ZEI00A3305 (groot 16 m2)
  • Woudenbergseweg 9004 te Zeist, perceelnummer ZEI00L387 (groot 62 m2)
  • Gerolaan 9000 te Zeist, perceelnummer ZEI00H3517 (groot 28 m2)

Stedin Netbeheer B.V. is de enige serieuze gegadigde

Op de genoemde percelen staat een transformatiehuisje van Stedin. De gemeente had de gronden in erfpacht uitgegeven. Deze erfpacht is ten einde gekomen en de gemeente wil de percelen nu verkopen aan Stedin. Omdat er al transformatorhuisjes van Stedin staan, zijn er geen andere gegadigden die in aanmerking komen voor het verkrijgen van de onderhavige percelen. Het in stand houden van de bestaande huisjes is het enige doel van de verkoop.

Niet eens met voorgenomen verkoop?

Bent u het niet eens met deze voorgenomen verkoop, dan dient u dit binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie schriftelijk kenbaar te maken aan de gemeente. Dit kan via post (postbus 513, 3700 AM Zeist) of via e-mail (zeist@zeist.nl).

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).