Bekendmakingen

U kunt op deze pagina zoeken in onze de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen worden online gepubliceerd op de landelijke website overheid.nl.

Ook kunt u zich abonneren op de e-mailservice, een app downloaden of de bekendmakingen online inzien.

Aanmelden bij overuwbuurt.overheid.nl

Zoeken

Nieuwste officiële bekendmakingen

Hieronder vindt u onze officiële bekendmakingen van de afgelopen week.

Bekendmaking voorgenomen verkoop Driebergseweg 11A, Zeist

Donderdag 11 mei 2023

Voornemen

De Gemeente Zeist is voornemens om het perceel en de woning, gelegen aan de Driebergseweg 11A, 3708 JA te Zeist, te verkopen. Het betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Zeist, Sectie E, nummer 2568, met een oppervlakte van circa 2.710 m2. Naar het oordeel van de gemeente is Utrechts Landschap de enige serieuze gegadigde voor de verwerving van dit perceel.

Aanleiding

De woning met perceel was lange tijd verhuurd. Als gevolg van het overlijden van de huurder is de woning vrijgekomen. Gemeente Zeist verkoopt woningen in haar bezit als deze vrijkomen en niet nodig zijn voor andere doeleinden.

Het arrest van de Hoge Raad de datum 26 november 2021

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het Didam-arrest (ECLI:NL:HR:2021:1778) gewezen waaruit voortvloeit dat, op grond van het gelijkheidsbeginsel, overheden verplicht zijn gegadigden mededingingsruimte te bieden bij privaatrechtelijke grondtransacties. In beginsel verloopt dit door middel van een selectieprocedure. Enkel in gevallen waarin aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria kan worden bepaald dat sprake is van slechts 1 serieuze gegadigde, kan zonder selectieprocedure een overeenkomst gesloten worden met deze gegadigde. In deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het Didam-arrest van de Hoge Raad. De gemeente motiveert hieronder waarom Utrechts Landschap de enige serieuze gegadigde is voor verkrijging van het perceel aan de Driebergseweg 11A te Zeist.

1 serieuze gegadigde

Naar het oordeel van de gemeente is Utrechts Landschap de enige serieuze gegadigde voor de verwerving van het perceel gelegen aan de Driebergseweg 11A te Zeist. Hieraan liggen de volgende objectieve, toetsbare en redelijke criteria ten grondslag:

  • Het te verkopen perceel is gelegen in de zone met buitenplaatsen langs de Driebergseweg en is onderdeel van de Stichtse Lustwarande. De Stichtse Lustwarande is 1 van de visitekaartjes van Zeist. De gemeente Zeist wil, zoals vastgelegd in de Structuurvisie Gemeente Zeist en de concept Omgevingsvisie, de vitaliteit en de samenhangende identiteit van de Lustwarande herstellen en de achteruitgang actief tegengaan. De gemeente wil de identiteit en beeldkwaliteit versterken, net als het landschappelijk en natuurlijk raamwerk.
  • Het herstellen en beheren vereist de inzet van een professionele partij. Het Utrechts Landschap is hierin voor de Gemeente Zeist een betrouwbare partij en heeft aantoonbaar ervaring met deze werkzaamheden. Bovendien beschikt Utrechts Landschap over voldoende middelen om de hoge kosten die aan deze werkzaamheden verbonden zijn te kunnen dragen.
  • Het perceel is nagenoeg volledig omringd door percelen die in eigendom zijn bij het Utrechts Landschap. Door het eigendom van de percelen in 1 hand te brengen wordt bovengenoemd herstel en beheer mogelijk gemaakt.
  • Gelet op de noodzakelijke werkzaamheden ter herstel van de natuur- en landschapswaarden is het perceel niet geschikt voor (openbare) verkoop aan een koper die het perceel in zijn geheel wenst te gebruiken als tuin.

Reactietermijn

Iedere serieuze gegadigde die meent dat hij of zij, met inachtneming van de voornoemde criteria, in aanmerking komt voor de verkrijging van het perceel aan de Driebergseweg 11A te Zeist dient dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd emailbericht aan de Gemeente Zeist, ter attentie van de heer Ackerman via zeist@zeist.nl. In het bericht zal dienen te worden onderbouwd dat de gegadigde aan de door de gemeente gestelde objectieve criteria kan voldoen en daarmee als serieuze gegadigde voor de koop in aanmerking komt. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt.

Nadere informatie

Voor eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met de heer Ackerman, via zeist@zeist.nl.

Bekendmaking voorgenomen overdracht perceel aan/nabij Graaf Lodewijklaan 1, Zeist

Maandag 1 mei 2023

De Gemeente Zeist is voornemens met inachtneming van een termijn van 20 kalenderdagen, ingaande de dag na deze publicatie, een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie E, nummer 3325, ter grootte van ongeveer 183 vierkante meter, aan/nabij de Graaf Lodewijklaan 1 te Zeist, over te dragen aan Stichting Beheer Brede School Kerckebosch. 

Deze grondoverdracht geschiedt in het kader van het project ‘uitbreiding Brede School Kerckebosch’.  De over te dragen grond grenst aan een perceel dat eigendom is van Stichting Beheer Brede School Kerckebosch en is nodig om de geplande nieuwbouw te realiseren. 

De gemeente is op grond van de onderwijswetgeving verplicht te voorzien in de huisvesting van scholen in het basisonderwijs en de juridische eigendom van schoolgebouwen over te dragen aan de scholen. Met de voorgenomen grondoverdracht leeft zij deze wetgeving na. 

Omdat het gaat om een overdracht ter uitvoering van wettelijke verplichtingen, is de gemeente van oordeel dat bij voorbaat vaststaat dat alleen Stichting Beheer Brede School Kerckebosch als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor verkrijging van de grond. De voorgenomen overdracht kan daarom plaatsvinden zonder brede selectieprocedure. Volstaan wordt met deze voorafgaande bekendmaking.

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen overdracht, omdat u van mening bent dat u ook in aanmerking dient te komen voor aankoop, dient u dit binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie gemotiveerd kenbaar te maken aan de gemeente Zeist. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans zijn de rechten daarop verwerkt.