Visiedocumenten

De visiedocumenten van onze gemeente zijn gegroepeerd in onderstaande thema's. Elk thema bevat één of meerdere documenten.

Op de landelijke website overheid.nl staan alle officiële publicaties van de overheid op het gebied van beleid en regelgeving. Van onze gemeente, maar ook van alle andere Nederlandse overheidsorganisaties. U vindt er onder andere: 

  • beleidsregels
  • vergunningen
  • verordeningen en wetten
  • ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten

Algemeen

Privacyvisie (pdf, 59 KB)

Los van het feit dat we als gemeente de wettelijke taak hebben om goed om te gaan met de privacy van onze inwoner, willen wij vooral een betrouwbare partner zijn voor onze burgers, bedrijven en ketenpartners.

Propositie van Zeist 2020

De Propositie van Zeist schetst een inspirerend beeld voor de toekomst van Zeist aan de hand van 6 waarden van onze gemeente en 11 ontwikkelkansen. Voor 9 gebieden of thema’s is aan de hand van die waarden en ontwikkelkansen een aanzet gedaan hoe er gedacht aan worden over uitwerking daarvan. Hoe dat precies uit zou kunnen pakken, is onderwerp voor verder onderzoek.

Veiligheidsplan Zeist 2020-2023

Het Veiligheidsplan 2020-2023 is het kaderstellende document voor veiligheid voor vier jaar.

Cultuur

Ambitiedocument Cultureel Erfgoed. Op weg naar de Champions League voor de beleving van ons erfgoed. Erfgoed schrijf je met een Z.

Zeist is rijk aan monumenten en cultureel Erfgoed. Daar willen we als gemeente goed voor zorgen. Het ambitiedocument geeft in een 10 tal bouwstenen aan waar we vanaf 2019 de aandacht op gevestigd hebben. Een heel aantal van deze bouwstenen zijn de afgelopen jaren uitgevoerd en of ingevoerd. We hebben een hele mooie cultuurhistorische waarden kaart bijvoorbeeld. Ook heeft het huidige college vastgelegd dat we een visie op gaan stellen over hoe we ons erfgoed de komende jaren kunnen blijven koesteren. Door corona zijn een aantal bouwstenen nog niet of op een andere manier uitgevoerd. Bij het opstellen van die nieuwe Erfgoedvisie zal het ambitiedocument als een basis dienen.

Cultuurvisie Zeist 2017-2020. Zeist, kans- en cultuurrijk.

In deze visie wordt een cultuurbeleid voor de komende jaren beschreven en wordt er omschreven welke rol de gemeente speelt om dit beleid uit te voeren. Het is een mooi plan dat vele mensen en organisaties samenbrengt. Er zit ook een begroting aan gekoppeld die ervoor zorgt dat er een divers cultureel aanbod kan bestaan en dat het cultureel leven bruisend is en blijft in onze gemeente.

Economie en ondernemen

Centrumvisie 'Beleef Zeist groen, gezond en gastvrij'

In 2015 nam de gemeenteraad een besluit over een visie voor het centrum van Zeist. De Centrumvisie werd echter niet volledig overgenomen door de gemeenteraad; over een aantal verkeerskundige maatregelen nam de gemeenteraad andere besluiten.

Economisch Kompas. Richting voor Zeister economie, november 2017

In het Economisch Kompas hebben we de gewenste ontwikkelingsrichting van onze economie vastgelegd. Hierbij houden we rekening met de beperkte speelruimte die we hebben. Soms kunnen we gewenste ontwikkelingen aanjagen of mogelijk maken. Soms gaat het om het verbinden van de juiste personen, bedrijven of organisaties.

Het Economisch Kompas had een looptijd tot 2021, maar als gevolg van corona is de looptijd verlengd. We werken nu aan een actualisatie die medio 2024 klaar is.

Retailperspectief. Centrum als de ontmoetingsplek van Zeist.

In het Retailperspectief (2019) wordt aangegeven hoe we in Zeist het centrum willen gaan ontwikkelen voor de komende jaren ter versterking van een levendig, aantrekkelijk en economisch sterk centrum. Welke koers willen we varen, wat wil het centrum zijn en waar ligt de focus. Het beschrijft de gemaakte keuzes met (concrete) acties en investeringen die hierbij horen. Goede samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente is hierbij essentieel. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van dit retailperspectief.

Ruimtelijk-economische koers U10. Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living.

De wethouders Ruimte en Economie van de gemeenten in de Utrechtse regio hebben, samen met de partners in de regio, een ruimtelijk-economische koers geformuleerd. Deze gezamenlijke koers van 10 gemeenten in de regio, verenigd in de U10, dient enerzijds als richtingwijzer voor de (strategische) beleidsstukken van de afzonderlijke gemeenten. Anderzijds geeft de koers richting aan de samenwerking en lobby van gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in de regio. Kort samengevat houdt de koers in dat de regio Utrecht een Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living wil zijn.

Milieu, natuur en groen, klimaat en energie

Milieu, natuur en groen

Brede Milieuvisie Zeist. Samen het milieu in Zeist verbeteren, mei 2016.

In de Brede Milieuvisie beschrijven we hoe we toewerken naar een duurzame samenleving. We richten ons daarbij op 4 pijlers: klimaat en energie, circulaire economie, een levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie en een gezonde leefomgeving. Zo zorgen we dat onze gemeente in 2030 een fijne en veilige plek is om comfortabel te wonen en verblijven, in het besef dat dit ook voor volgende generaties mogelijk is: een klimaatneutraal Zeist, minder grondstoffenverbruik, een groen Zeist met gezonde leefomstandigheden.

Samen voor meer biodiversiteit in Zeist! In de buitenruimte van Zeist.

Het is heel belangrijk om verschillende soorten planten en dieren in onze leefomgeving te hebben. Dit noemen we biodiversiteit. In de biodiversiteitsvisie geven we aan waar we de biodiversiteit kunnen verbeteren en waar we meer plekken kunnen maken waar verschillende soorten planten en dieren kunnen leven.

Klimaat en energie

Klimaatbestendig Zeist. Route naar een klimaatbestendige gemeente.

Het klimaat verandert en wij veranderen mee. Door nu de juiste dingen te doen, zorgen we er voor dat er ook straks een prettige leefomgeving is voor iedereen. We zetten in op het goede leven in onze gemeente. Klimaatbestendig Zeist is een routekaart naar hoe onze gemeente in 2050 klimaatbestendig wil zijn.

Nieuwe energie voor Zeist. Actualisatie Routekaart. Naar een energieneutraal Zeist.

De Routekaart Nieuwe Energie beschrijft onze ambities en onze activiteiten die onze gemeente tot 2026 oppakt in de energietransitie en verduurzaming in Zeist. Het duidt de activiteiten in de woonwijken, zoals isolatie en gasloos wonen, voor bedrijven en instellingen, duurzame mobiliteit, het opwekken van duurzame energie en hoe we als gemeentelijke organisatie verduurzamen. Meer informatie over de Routekaart nieuwe energie

Transitievisie Warmte, Zeist 2021. Naar een duurzame manier van verwarmen.

In de Transitievisie Warmte schetsen we een route voor de geleidelijke overgang naar een aardgasvrije gemeente Zeist. We maken een inschatting van welke aardgasvrije manieren van verwarmen kansrijk zijn voor woningen en bedrijfspanden. Dat bekijken we per buurt. En we schatten in wanneer welke buurt aardgasvrij kan worden. De Transitievisie Warmte is een eerste verkennende stap. Elke 5 jaar maken we een geactualiseerde versie. Meer informatie over de Transitievisie Warmte

Mobiliteit en bereikbaarheid

Laadvisie, gemeente Zeist 2021-2030

In de Laadvisie wordt de integrale visie op de laadinfrastructuur voor de gemeente Zeist voor de periode 2021-2030 beschreven.

Om de laadvraag te blijven faciliteren en een toekomstbestending laadnetwerk neer te zetten, moeten we tot een brede mix van laadoplossingen komen, die efficiënt en snel geplaatst kunnen worden. Het laadnetwerk moet het elektrisch rijden toegankelijk en aantrekkelijk maken, optimaal bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en piekbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen. Voor 2030 is de prognose dat er 1420 openbare laadpunten nodig zijn in Zeist.

Mobiliteitsvisie. Ambities en uitgangspunten voor mobiliteit in de gemeente Zeist, 10 maart 2021.

In de Mobiliteitsvisie geven we richting aan mobiliteitsbehoeften en de keuzes die de meesten van ons daarbij elke dag maken: ga ik lopen, pak ik de fiets, de bus of toch de auto? Mobiliteit is belangrijk, voor onze gezondheid, onze sociale contacten, werk, school, levensonderhoud, cultuur en recreatie. Omdat mobiliteit ons allemaal aangaat, bepalen we ook samen de koers. De Mobiliteitsvisie beschrijft de koers naar veilige, duurzame en toegankelijke mobiliteit en goede bereikbaarheid ongeacht het vervoermiddel.

Ruimtelijke ontwikkelingen, wonen en bouwen

Afwegings- en Toetsingskader Participatie Omgevingswet 2024 (pdf, 285 KB)

Op veel plekken ontwikkelt onze gemeente zich. Woningen, sportvelden, scholen en bedrijven worden vernieuwd of uitgebreid of er komen nieuwe woningen en voorzieningen bij. Vaak wordt het initiatief daartoe genomen door een projectontwikkelaar en niet door de gemeente. Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan participatieprocessen. Dit document laat zien hoe onze gemeente wil dat initiatiefnemers omgaan met participatie. Meer informatie over participatie

Eerste Zeister Omgevingsvisie, 2023-2026

De Omgevingsvisie Zeist 2023-2026 beschrijft hoe we de toekomst zien van onze leefomgeving en waar inwoners, bedrijven en gemeente rekening mee moeten houden bij het maken van ruimtelijke plannen. Hoe willen Zeistenaren wonen? Wat vinden we belangrijk in en rond onze kernen en buurten? Daarop geeft de Omgevingsvisie antwoord. Meer informatie over de Zeister Omgevingsvisie

Zeist bouwt duurzaam Beleid duurzaam bouwen gemeente Zeist, februari 2022 (pdf, 396 KB)

Het gemeentelijke Duurzaam Bouwen beleid biedt helderheid over de regels op het gebied van duurzaam bouwen bij nieuwbouw en renovaties van gebouwen in de onze gemeente. Belangrijk om te weten als u een woning of ander soort gebouw gaat bouwen of renoveren. Of als u daarbij betrokken bent als ontwikkelaar of projectleider. Hierin staat wat we vragen als gemeente als u gaat bouwen op het gebied van energiezuinigheid, duurzame energie opwek, circulariteit, groen- en natuurinclusief bouwen, klimaatadapatie en een duurzame bouwplaats.

Woonvisie Zeist 2021-2025 

Met de Woonvisie 2021-2025 werken we aan de ambitie dat iedereen in Zeist zich thuis moet kunnen voelen en prettig kan wonen. Wonen vormt immers een basisbehoefte voor een goed leven. De visie richt zich onder meer op de beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van wonen. Deze woonvisie geeft geen kant-en-klare oplossingen, maar wel handvatten om aan te werken, samen met onder andere inwoners, corporaties, huurdersorganisaties, ontwikkelaars, bouwers, belangenverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties.

Sociaal, gezondheid en sport

Beleidskader De sociale basis. Over hoe inwoners, organisaties en gemeente werken aan een goed leven in Zeist.

Met dit beleidskader introduceren we de samenbindende term – de sociale basis – maken we een heldere onderverdeling in thema’s en stellen we de hoofddoelstellingen voor de sociale basis vast. Dit zijn de kaders die de gemeenteraad meegeeft voor de verdere uitwerking en optimalisering de komende jaren.

Kadernota Integraal Gezondheidsbeleid, Zeist 2017-2020. Meedoen is gezond!

Als gemeente hebben we een taak in het beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. In het gezondheidsbeleid staat omschreven op welke gezondheidsthema’s we als gemeente inzetten en wat de doelstellingen zijn omtrent de gezondheid van inwoners.

Sport- en beweegvisie, Zeist 2015-2020. Sport zet Zeist in beweging!

In onze gemeente erkennen we het belang van sport als ultieme vorm van vrijetijdsbesteding, maar hebben we ook oog voor de toenemende maatschappelijke meerwaarde ervan. Sport draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen en vergroot de betrokkenheid bij onze samenleving. Mensen ontmoeten elkaar en stimuleren sociale verbanden, waardoor de leefbaarheid in onze gemeente, kernen en wijken vergroot. Sport biedt kansen om mensen met verschillende achtergronden mee te laten doen en erbij te horen. Sportvoorzieningen leveren een positieve bijdrage aan ons vestigingsklimaat en dragen bij aan gezonde, vitale inwoners. En dat is wat we willen, want een goede gezondheid draagt bij aan de kwaliteit van leven.