Verhuur sportlocaties

Het uitgangspunt bij gebruik van de sportaccommodaties is het protocol verantwoord sporten van NOC/NSF.

Sportlocatie reserveren

Overzicht buitensportlocaties
Sportlocatie Adres Postcode Plaats
Atletiekbaan Dijnselburg Badmeester Schenkpad 12 3705 GK Zeist
Skeerlerbaan Dijnselburg Filosofenlaantje 1 3703 DZ Zeist Zeist
Sportcomplex Bisonpark Woudenbergseweg 13 3701 BA Zeist
Sportcomplex Achter 't Slot Hernhuttersingel 3703 Zeist
Sportcomplex Blikkenburg Filosofenlaantje 7 3703 DZ Zeist
Sportcomplex Blikkenburg - Oost Zinzendorflaan 3703 CE Zeist
Sportcomplex Noordweg Noordweg Noord 3704 JG Zeist
Sportcomplex Dijnselburg Huis ter Heideweg 19 3705 MA Zeist
Sportcomplex Den Dolder Willem Arntszlaan 96 3734 EJ Den Dolder
Sportcomplex Oude Postweg Oude Postweg 31 3711 AC Austerlitz
Overzicht binnensportaccommodaties
Locatie Adres Postcode Plaats
Sporthal De Koppeling De Clomp 1918 3704 KS Zeist
Sporthal Dijnselburg Badmeester Schenkpad 2 3705 GK Zeist
Sporthal Den Dolder Willem Arntszlaan 96 3734 EJ Den Dolder
Gymzaal Binnenbos 1 Hoog Kanje 186A 3708 DL Zeist
Gymzaal Binnenbos 2 Hoog Kanje 186A 3708 DL Zeist
Gymzaal Laan van Vollenhove 1 Laan van Vollenhove 2195 3706 GW Zeist
Gymzaal Laan van Vollenhove 2 Laan van Vollenhove 2195 3706 GW Zeist
Gymzaal Bisonpark Woudenbergseweg 13 3701 BA Zeist
Gymzaal Laan van Eikenstein Laan van Eikenstein 2 3705 AR Zeist
Gymzaal Nicolaas Beetslaan Nicolaas Beetslaan 31 3705 SV Zeist
Gymzaal Noordweg Noordweg 10 3704 GN Zeist
Gymzaal Jagerlaan Jagerlaan 33 3701 XH Zeist
Gymzaal Koppelweg Koppelweg 131 3704 GG Zeist

In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor het huren van de gemeentelijke sportvelden, atletiekbaan, sporthallen en gymnastieklokalen. Deze prijzen zijn inclusief BTW en inclusief een toeslag voor de energielasten.

Kosten sport- en recreatievoorzieningen
Sportlocatie Omschrijving, berekeningsnorm Tarief
Sportvelden per uur € 21,15
Atletiekbaan baan per uur € 45,45
Skeelerbaan baan per uur € 21,15
Sporthallen, sportgebruik hele hal per uur € 62,20
Sporthallen, sportgebruik 2/3e hal per uur € 41,47
Sporthallen, sportgebruik 1/2e hal per uur € 31,10
Sporthallen, sportgebruik 1/3e hal per uur € 20,73
Sporthallen, niet-sportgebruik hele hal per uur € 168,85
Sporthallen opbouwtarief hele hal per uur € 121,57
Gymnastieklokalen per uur € 18,88

Algemene gebruiksvoorwaarden:

 • De gebruiker kan in het online reserveringssysteem zien welke sportaccommodaties beschikbaar zijn. Een accommodatie kan door de gebruiker voor gebruik online worden gereserveerd door middel van een reservering in het systeem.
 • De reservering wordt bevestigd door de afdeling Sport en Recreatie. Indien en voor zover de afdeling Sport en Recreatie de reservering accepteert, stuurt de afdeling Sport en Recreatie aan de gebruiker per e-mail een bevestiging van de gemaakte reservering. Op dat moment is de gebruiksovereenkomst tot stand gekomen. Daarop zijn de onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing.
 •  De afdeling Sport en Recreatie verklaart in gebruik te hebben gegeven aan gebruiker, die verklaart in gebruik te hebben genomen, de gebouwde onroerende zaak, bestaande uit één of meer sportaccommodaties, kleedkamers en de standaard inventaris welke zich in de binnensportaccommodatie bevindt, hierna te noemen ‘het gebruiksobject’.
 • Gebruiker is verplicht het gebruiksobject uitsluitend te gebruiken als sportaccommodatie en het gebruiksobject daarvoor ingericht te houden.
 • Bij aanvang van een gebruiksperiode staan de sportaccommodatie, de gebruiksvergoeding, het aantal in gebruik te hebben genomen uren en de data vermeld op de datalijst.
 • Gebruiker moet de gebruiksvergoeding steeds bij vooruitbetaling voor of uiterlijk op de eerste dag van elke maand en zonder korting, verrekening of opschorting aan de afdeling Sport en Recreatie voldoen op de door de afdeling Sport en Recreatie opgegeven wijze.
 • Annulering van reserveringen of delen daarvan door de gebruiker is niet mogelijk. Als zodanig is de gebruiker de volledige gebruiksvergoeding verschuldigd.
 • De gebruikersvergoeding zal automatisch en dus zonder dat daarvoor aanzegging nodig is, jaarlijks per 1 januari worden herzien.
 • De restauratie (indien aanwezig) en de daarbij behorende ruimtes zijn niet bij de gebruiksvergoeding inbegrepen.
 • Alle door de afdeling Sport en Recreatie en door de accommodatiebeheerder te geven aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de deelnemers voor wie hij het gebruik van de accommodatie heeft gehuurd (inclusief de bezoekende tegenpartij en diens toeschouwers).
 • De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor EHBO materiaal en een mobiele telefoon voor het inroepen van noodhulp.
 •  In sporthal De Koppeling en Sporthal Dijnselburg dient de gebruiker/gebruikerstoezichthouder op te treden als ontruimingsleider bij calamiteiten totdat de sporthalbeheerder is gearriveerd. Tevens dient hij na afloop van de activiteit er op toe te zien dat de deelnemers, toeschouwers etc. de accommodatie hebben verlaten alvorens hij de accommodatie verlaat.
 • Het is niet toegestaan eerder dan 15 minuten voor de aanvang en later dan 30 minuten na beëindiging van de sportactiviteiten in de zaal of in de kleed-, wasdouche- en toiletruimten aanwezig te zijn.
 • Bij aaneengesloten huurperioden van verschillende gebruikers dient de sportzaal 5 minuten voor het einde te worden ontruimd.
 •  Het plaatsen en opruimen van sportattributen dient door de gebruiker te geschieden binnen de gehuurde periode.
 • Het is niet toegestaan op de sportvloer van de sporthallen en gymnastieklokalen schoeisel te dragen dat strepen achterlaat of verontreinigt.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor materialen die eigendom zijn van de gebruikers.
 • Aan de accommodatie toegebrachte schade die door de gebruiker en onder zijn toezicht vallende personen (inclusief de bezoekende tegenpartij en diens toeschouwers) is veroorzaakt dient door de gebruiker te worden vergoed. Uitgezonderd hiervan zijn overmachtsituaties.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Het gebruik en verhandelen van drugs en het plegen van geweld en intimidatie zijn verboden.
 • De afdeling Sport en Recreatie is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de gebruiker of van de bezoekende tegenpartij alsmede voor lichamelijk letsel dat ontstaan is door ondeskundige gebruik of het gevolg is van tekortschietend deskundig toezicht aan de kant van de gebruiker.
 • Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde gebruiksvergoeding komen alle invorderingskosten en de wettelijke rente vanaf de vervaldatum voor rekening van de gebruiker.
 • Bij annulering van een reservering wordt een vergoeding in rekening gebracht van: 100% van de verschuldigde gebruiksvergoeding als de annulering minder dan 5 werkdagen voor het gebruik plaatsvindt.
 • De gebruiker dient te allen tijde de nooduitgang vrij te houden.
 • Wanneer u vragen heeft omtrent het gebruik van de accommodatie kunt u contact opnemen met Publiekszaken, Klantencontactcentrum, telefoon 14030 of via de mail zeist@zeist.nl.

Atletiekbaan Dijnselburg

 • Ingebruikgeving van de atletiekbaan is het gebruik van de baan, kleedruimten en douches.
 • Het gebruik van de atletiekaccommodatie is exclusief het gebruik van de clubruimte.
 • Het gebruik van de clubruimte (Fit) kan uitsluitend met toestemming van de atletiekvereniging Fit. Bij gebruik draagt Fit zorg voor openstelling/sluiting. Contactpersoon: via de mail: kantine@fit.nl.
 • De huur van de atletiekbaan is inclusief het eventuele gebruik van de op het terrein aanwezige verspring- en hoogspringbakken, hordes etc.
 • Het gebruik van de accommodatie is inclusief het gebruik van (klein)materiaal, dit m.u.v. het materiaal welke eigendom is van atletiekvereniging Fit.
 • U kunt gebruik maken van het klein materiaal zoals speren,discussen,pylonen etc. Dit materiaal ligt opgeslagen in de op het terrein aanwezige materiaalcontainer. Op uw verzoek worden de materialen in gebruik gegeven.
 • Openstelling van de atletiekbaan, kleed- en douchegelegenheid wordt door een medewerker van het zwembad Dijnselburg gedaan. Voor het gebruik dient u zicht te melden bij de receptie va het zwembad.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Na gebruik dient de accommodatie schoon en vrij van afval te worden opgeleverd. De gebruiker is verantwoordelijk voor de afvoer van gebruiksafval.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor schade welke ontstaat gedurende het gebruik van de accommodatie.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de deelnemers voor wie hij het gebruik van de accommodatie heeft gehuurd.
 • Bij annulering van een reservering wordt een vergoeding in rekening gebracht van: 100% van de verschuldigde gebruiksvergoeding als de annulering minder dan 5 werkdagen voor het gebruik plaatsvindt.
 • Wanneer u vragen heeft omtrent het gebruik van de accommodatie kunt u contact met ons opnemen

In de gemeente Zeist is buurtsportteam Sportief Zeist  actief. De buurtsportcoaches van het team ondersteunen lokale initiatieven om de inwoners meer in beweging te laten komen. Ook organiseren de buurtsportcoaches zelf activiteiten en helpen scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties naar een actievere en gezondere leefstijl. Er is ook een aanbod voor sporters met een beperking.

Sportief Zeist zet zich onder andere in op:

 • ondersteuning bij sport- en beweegactiviteiten voor jeugd, jongeren en ouderen (waaronder veel activiteiten in de zomervakantie)
 • beantwoorden vragen van sportaanbieders
 • helpen bij gymlessen op school
 • voorbereiden van projecten en evenementen die vanaf het nieuwe schooljaar gaan starten

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Daarom helpt het Jeugdfonds sport en cultuur kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging.