Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen, verbouwen of het gebruik van een gebouw veranderen? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Omgevingsloket.nl

Doe een vergunningcheck via het Omgevingsloket. Zo ziet u meteen of u:

 • een omgevingsvergunning nodig heeft
 • een melding moet doen
 • geen vergunning nodig heeft
Omgevingsloket Online

Als u geen DigiD heeft, kunt u een papieren formulier aanvragen en dat per post versturen. 

Voor meer informatie kunt u de brochures over vergunningvrij bouwen en verbouwen bekijken op Rijksoverheid.nl.

Bouwloket

Voor het bouwloket kunt u geen afspraak maken op het gemeentehuis.

 • Heeft u een vraag over bouwen en wonen? Neem dan contact met ons op. 
 • Wilt u weten of u wel of geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck dan op het Omgevingsloket Online. 
 • Voor het raadplegen van bestemmingplannen kunt u terecht op ruimtelijkeplannen.nl.

Vooroverleg

U kunt voordat u een vergunning aanvraagt een vooroverleg met ons aanvragen om de haalbaarheid van uw plan te verkennen. Bijvoorbeeld als u wilt weten of uw plan past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan de eisen van welstand. Het gaat hierbij dan om complexe bouwplannen of nieuwe initiatieven.

Omgevingsvisie

Hebt u een plan voor uw buurt of wijk? Dan weet u met de Omgevingsvisie waar u in uw plan rekening mee moet houden. 

Melden start en gereed bouwwerkzaamheden

U meldt de start en voltooiing van uw bouwwerkzaamheden bij de gemeente. Dat kan digitaal via de knop hieronder of schriftelijk via de meegestuurde groene en blauwe kaart.

Melden start of gereed bouw

Kosten

De kosten staan in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

De gemeente Zeist wil samen met u werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Bouwt u extra energiezuinig? Dan kunt u recht hebben op korting op de leges.

Regels

De werkzaamheden moeten voldoen aan:

Soortmanagementplan

Bij verduurzaming van uw woning moet u onder andere voldoen aan de Wet natuurbescherming. Om het bouwproces ten aanzien van deze wet eenvoudiger te maken heeft de gemeente een soortmanagementplan opgesteld waar u gebruik van kunt maken.

Uw (concept)aanvraag behandelen wij digitaal. Alle brieven en besluiten worden per e-mail naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer via de post.

Bij een normale/reguliere procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging en publiceert de aanvraag.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover bericht.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen en als u gaat bouwen ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit
 • De beslistermijn voor normale/reguliere aanvragen is 8 weken. Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn minimaal 6 maanden.
 • U hoort tijdens de beslistermijn of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij deze beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn bij de normale/reguliere procedure éénmalig met 6 weken verlengen. Bij de uitgebreide procedure geldt dat als de aanvraag een heel ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, de termijn kan worden verlengd met een redelijke termijn vóór het ontwerp ter inzage wordt gelegd. Dit moet wel gebeuren binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.
 • Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen 6 weken de mogelijkheid (na datum van verzending van het besluit) om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.
 • Tijdens de (ver)bouw vindt controle plaats door de gemeente.

Bezwaar bij normale/reguliere aanvragen

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep bij uitgebreide aanvragen

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Dat kan als u tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking een zienswijze heeft ingediend.

Bouwinspecteurs bij illegale bouw of illegaal gebruik

De gemeente Zeist treedt handhavend op tegen overtredingen als:

 • een handhavingsverzoek is ontvangen
 • deze aan de beurt is in het eigen handhavingsprogramma.

In het handhavingsprogramma is bepaald in welke volgorde we overtredingen aanpakken. Het kan daarom gebeuren dat we een illegaal bouwwerk al hebben gezien, maar dat we hiertegen nog niet handhavend optreden.

Aanvraag tot handhaving indienen

U kunt bij de gemeente een ‘aanvraag om handhaving’ indienen. Alleen belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek indienen. Gaat het bijvoorbeeld om een bouwwerk dat gebouwd is zonder bouwvergunning, dan kunnen de buren belanghebbenden zijn.

De gemeente neemt over uw verzoek een officieel besluit. Daartegen kunt u bezwaar en beroep maken. Als u een handhavingsverzoek indient, bedenkt u zich dan wel dat wij moeten doorgeven van wie het verzoek afkomstig is.

In uw verzoek staan:

 • uw naam, adresgegevens en handtekening
 • uw e-mail adres en telefoonnummer
 • een omschrijving van de klacht en wat u van de gemeente verwacht

Een handhavingsverzoek dient u in via de post. Stuur dit naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.