Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen, verbouwen of het gebruik van een gebouw veranderen? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Uw voorbereiding 

 1. Doe eerst de vergunningcheck op omgevingsloket.nl om na te gaan of een omgevingsvergunning nodig is.
 2. In het onderdeel Regels op de kaart leest u welke regels op uw locatie gelden.
Naar het Omgevingsloket

Uw plan 

Als u iets wilt veranderen in de leefomgeving, dan stelt u daarvoor een plan op. Bij het indienen van een aanvraag gaan we ervan uit dat:  

 1. U rekening heeft gehouden met de omgeving. In de omgevingsvisie leest u waar u in uw plan rekening mee moet houden. 
 2. Uw plan past binnen het omgevingsplan. Het omgevingsplan kunt u raadplegen op omgevingsloket.nl
 3. U als initiatiefnemer van een plan samenwerkt met inwoners die belanghebbend zijn. Participatie vinden wij belangrijk in Zeist, meer informatie vindt u in ons Afwegings- en toetsingskader participatie.

Als u niet aan de bovenstaande punten kunt voldoen vragen we u te motiveren waarom dit niet mogelijk is.  

Vooroverleg

Heeft u een plan of nieuw initiatief en past het niet binnen het omgevingsplan? Dan is er een verdere verkenning nodig. Het is in dat geval verstandig om een vooroverleg aan te vragen. Wij beoordelen uw plan in dit vooroverleg op haalbaarheid. U hoort dan van ons of uw plan kans van slagen heeft, of dat u uw plan nog moet aanpassen.

Kosten

De bouwkosten en -leges staan in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Wij willen samen met u werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Bouwt u extra energiezuinig? Dan kunt u recht hebben op subsidie

Verduurzaming en kwetsbare dieren en planten

Bij verduurzaming van uw woning is het ook belangrijk om kwetsbare soorten dieren en planten te beschermen. Om dit eenvoudiger te maken hebben wij een soortmanagementplan opgesteld waar u gebruik van kunt maken.

Afhandeling aanvraag 

Uw (concept)aanvraag behandelen wij digitaal. Alle brieven en besluiten worden per e-mail naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer via de post. 

Bij een reguliere procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen: 

 • Wij sturen een ontvangstbevestiging en publiceren de aanvraag. 
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover bericht. 
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen en als u gaat bouwen ook aan de technische eisen uit het Besluit Bouwen Leefomgeving.
 • De beslistermijn voor normale of reguliere aanvragen is 8 weken. Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn minimaal 6 maanden. 
 • U hoort tijdens de beslistermijn of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij deze beslistermijn opgeteld. Wij kunnen de beslistermijn bij de normale of reguliere procedure éénmalig met 6 weken verlengen. Bij de uitgebreide procedure geldt dat als de aanvraag een heel ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, de termijn kan worden verlengd met een redelijke termijn vóór het ontwerp ter inzage wordt gelegd. Dit moet wel gebeuren binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. 
 • Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen 6 weken de mogelijkheid (na datum van verzending van het besluit) om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief. 
 • Tijdens de (ver)bouw vindt controle plaats door de gemeente. Of als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van toepassing is door de kwaliteitsborger die u zelf aanstelt.

Bezwaar en beroep

Bezwaar bij normale/reguliere aanvragen

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep bij uitgebreide aanvragen

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Dat kan als u tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking een zienswijze heeft ingediend.

Melden start en gereed bouwwerkzaamheden

U meldt de start en voltooiing van uw bouwwerkzaamheden bij de gemeente. Dat kan digitaal via het Omgevingsloket. Kies hiervoor onder “Aanvragen” voor de activiteit “Bouwactiviteit (Technisch) – Informatie”.

Bouwwerkzaamheden melden

Handhaving

U kunt een handhavingsverzoek of een melding indienen wanneer u denkt dat de wet en regels niet worden nageleefd. Het gaat hierbij om situaties waarin er bijvoorbeeld sprake is van illegaal bouwen, illegaal gebruik of overlast.

Vragen

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de Omgevingswet. Heeft u een andere vraag over bouwen en wonen? Neem dan contact met ons op.