Kennisgeving voornemen wijzigen omgevingsplan forensische zorg gemeente Zeist

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bereiden een wijziging voor van het omgevingsplan Zeist voor het thema forensische zorg. Deze wijziging heeft betrekking op het gehele gemeentelijk grondgebied. Met deze kennisgeving kondigen burgemeester en wethouders, in overeenstemming met artikel 16.29 van de Omgevingswet, de voorgenomen wijziging van het omgevingsplan aan.

Voorgenomen wijziging

De gemeente Zeist kent een grote diversiteit en hoeveelheid aan zorgfuncties: van woonplekken voor kwetsbare ouderen tot zwaardere zorg zoals forensische psychiatrische zorg. Al deze soorten zorg vallen op dit moment in de geldende bestemmingsplannen onder de categorie ‘maatschappelijk’ of ‘gemengde voorzieningen’ terwijl de impact op de omgeving heel verschillend is. De gemeente Zeist wil dat het vestigen van zwaardere vormen van zorg alleen mogelijk is als zij hierover zelf een besluit heeft genomen en er overleg heeft plaatsgevonden met de samenleving. Dit om mogelijke negatieve effecten op het woon- en leefklimaat te voorkomen.

In december 2023 heeft de gemeenteraad hiertoe een voorbereidingsbesluit genomen, waardoor de vestiging of uitbreiding van forensische zorg tijdelijk niet mogelijk is. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van anderhalf jaar, ingaande per 1 januari 2024. Het is de bedoeling om binnen deze periode een besluit te nemen én bekend te maken over het wijzigen van het omgevingsplan, waarmee duidelijkheid wordt geboden of en zo ja waar vestiging of uitbreiding van forensische zorg wordt toegestaan. Het omgevingsplan forensische zorg zal hierin voorzien. De verwachting is dat eind 2024 de formele procedure voor wijziging van het omgevingsplan start, maar dit is nog onder voorbehoud en de planning kan nog wijzigen.

Participatie

De wijziging van het omgevingsplan zal gericht zijn op het vastleggen van de huidige (feitelijke) situatie en het in principe beperken van nieuwe initiatieven op het gebied van forensische zorg. Deze voorgenomen wijziging leent zich daarmee niet voor uitgebreide participatie. In de voorbereidingsfase betrekken wij zo nodig bestuursorganen, zoals de provincie en/of buurgemeenten, en andere belanghebbenden om te komen tot een ontwerp wijziging van het omgevingsplan.

Uitleg kennisgeving

Dit is uitsluitend een kennisgeving van het voornemen om een wijziging van het omgevingsplan Zeist voor te bereiden. Daarom liggen er nu geen stukken ter inzage en is er geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen of advies.

In een later stadium leggen wij het ontwerp van de wijziging ter inzage. Op dat moment kunt u zienswijzen naar voren brengen. De start van deze procedure maken wij bekend door middel van een publicatie in het Gemeenteblad van Zeist en op de gemeentelijke website.