Groenonderhoud

Dagelijks zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden aan openbaar groen. Denk bij openbaar groen aan bomen, plantsoenen, groenstroken, bermen, parken of vijvers.

Bladafval particulier terrein

Bladafval uit uw tuin mag niet aangeboden worden langs de openbare weg of als grof afval. 

Blad verwijderen voor particulieren

 • Gooi het blad op de composthoop of in de groene Gft-container
 • Voer het blad af via een (gehuurde) container
 • Laat een hovenier het blad afvoeren

Blad verwijderen voor bedrijven en instellingen

 • Voer het blad af in een (gehuurde) container naar een erkende verwerkings- of groenvoorzieningsbedrijf

U kunt ook het bladafval gratis inleveren bij het recyclingstation aan de Zandbergenlaan. U heeft hiervoor wel uw legitimatiebewijs nodig.

De beheer- en onderhoudswerkzaamheden staan in een groenkalender. De start en duur van de werkzaamheden zijn altijd afhankelijk van de weersomstandigheden.

Groenkalender

Onderhoud bomen
Werkzaamheden Wanneer
Snoeien en kappen hele jaar door
Water geven aan jonge bomen hele jaar door
Bomen planten oktober tot en met april
Eikenprocessierups bestrijden mei tot en met juli, afhankelijk van de hinder
Bladeren opruimen    
Werkzaamheden Wanneer
Bladeren opruimen met bladblazers oktober tot en met januari
Bermen maaien
Werkzaamheden Uitleg Wanneer
Bermen volledig De hele berm wordt gemaaid. juni tot en met oktober
Bermen zichthoeken Alleen de zichthoeken maaien om het zicht op de weg te verbeteren en de verkeersveiligheid te garanderen. mei
Bermen gedeeltelijk Om te zorgen dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt, maaien we ook de plekken rondom verkeersborden en wildspiegels. juni
Gazons Maaien is nodig om te zorgen dat het gras mooi en gezond blijft. maart tot en met november
Onderhoud perken
Werkzaamheden Uitleg Wanneer
Inboeten Het opnieuw inplanten van planten op plaatsen waar andere planten zijn weggevallen. november tot en met maart
Schoonmaken
Werkzaamheden Uitleg Wanneer
Gras verwijderen Het 'kanten steken' is nodig om het gras binnen de perken te houden. november tot en met maart
Snoeien struiken
Werkzaamheden Uitleg Wanneer
Wintersnoei Een deel van de planten wordt gesnoeid. januari en februari
Voorjaarssnoei Als het lente wordt snoeien we alle rozen, heesters en vaste planten. april en mei
Vormsnoei Snoeien van bomen zoals taxussen en hulsten. Deze bomen zijn in vele vormen te maken. mei tot en met juli
Randensnoei Snoeien van overhangend sierplantsoen en planten die de bodem bedekken langs paden en wegen. Dit is 2 keer per jaar nodig, in voor- en najaar. mei tot en met juli en september en oktober
Knippen van hagen De hagen brengen we weer in model. Dit gebeurt 2 keer per jaar, in het voor- en najaar. mei tot en met juli en september en oktober

Met de komst van de lente steekt ook het onkruid weer de kop op. Begin maart is Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) gestart met het bestrijden van dit ongewenste groen. In de gemeente Zeist pakken we ongewenste plantengroei aan op stoepen, parkeervakken en woonerven.

Milieuvriendelijke bestrijding

RMN gebruikt de heetwatermethode. Door een minimale hoeveelheid bijna kokend water op het onkruid te spuiten, vernietigen we de celstructuur tot diep in de wortel. Deze methode is buitengewoon efficiënt. Aangezien chemische bestrijdingsmiddelen wettelijk niet meer toegestaan zijn in de openbare ruimte, vervuild het grondwater minder. Deze werkwijze betekent alleen wel dat het onkruid niet volledig wordt verwijderd. Het onkruid sterft af en blijft zichtbaar. Daarnaast zetten zij borstelmachines in om het onkruid van stoepen en uit goten te verwijderen.

Werken volgens beeldbestek

RMN werkt in opdracht van onze gemeente. Onkruidbestrijding gebeurt aan de hand van afspraken die met ons zijn gemaakt. Wij bepalen de beeldkwaliteit in de openbare ruimte en dus ook hoeveel onkruid er zichtbaar mag zijn op straat. RMN bestrijdt alleen onkruid en geen mossen.

Ondanks goede afspraken en een planning vooraf, is de groei van onkruid mede afhankelijk van het weer. Medewerkers van RMN zijn tijdens de werkzaamheden continu scherp op hoe de beeldkwaliteit in de wijken is en past de werkplanning daarop aan. Als er veel onkruid staat, is het soms nodig om de bestrijding vaker te herhalen.

De gemeente Zeist heeft besloten om te werken aan het verbeteren van de biodiversiteit. Gazons zijn bijvoorbeeld minder waardevol voor de natuur dan kruidenrijk gras. Waar mogelijk vormen we gazons dan ook om naar kruidenrijk gras. Ook maaien we gazons in de openbare ruimte minder.Door het gras langer te laten groeien kunnen insecten ervan eten maar dient het ook als schuilplek of geeft het ze mogelijkheid om nestjes te bouwen. Het kan zijn dat het stukje gazon bij u in de straat dus minder gemaaid wordt. Uiteraard blijft veiligheid hier een belangrijk onderdeel van. Waar dat in het geding komt wordt wel gemaaid. 

In de afgelopen jaren hebben wij al veel gedaan om de biodiversiteit te vergroten:

 • Op plekken waar bijzondere insecten leven wordt er minder vaak gemaaid
 • We hebben nestkastjes geplaatst op verschillende locaties voor meesjes
 • Nieuwe beplanting is bij- en insectvriendelijk
 • Voor beschermde paddenstoelen is er een natuurlijke afscheiding gemaakt
 • Gazons omvormen naar bloemrijkgras

Bomen

Onderhoud

In onze gemeente staan 35.000 bomen in verschillende soorten en maten en van verschillende leeftijden. Bomen worden niet zomaar gesnoeid of gekapt. Eens in de 3 jaar inspecteert een extern bureau de bomen op veiligheid. Sommige bomen worden daarna nader of jaarlijks gecontroleerd.

Bekijk de planning voor groenonderhoud om te kijken waar we gaan snoeien.

Kappen

Soms is het nodig om bomen te kappen omdat ze overlast geven. Bijvoorbeeld door wortelopdruk, als ze in de weg staan bij bouwwerkzaamheden, om de boom ernaast meer groeiruimte te geven of omdat ze ziek of dood zijn of een gevaar vormen voor de omgeving.

Wij kappen 3 tot 4 keer per jaar bomen in Zeist. Dat gebeurt verdeeld over het hele jaar. Bekijk de planning voor groenonderhoud om te kijken waar we gaan kappen.

Vervangen

Veel van de bomen die nu in de bloei van hun leven zijn, komen binnen enkele tientallen jaren aan het einde van hun levenscyclus. Dat betekent dat ze vervangen moeten worden. Hiervoor heeft de gemeente Zeist een Bomenbeheerplan voor opgesteld. 

Struiken en hagen

Sierbeplanting bestaat voor het grootste deel uit sierstruiken. Een struik is een houtige plant met takken, maar zonder stam. Struiken worden dan ook niet zo hoog als vele boomsoorten. Naast struiken treft u ook perkrozen, hagen, vaste planten, eenjarigen en klimplanten aan als sierbeplanting.

Struiken hebben ook een functie voor het verkeer. Als haag scheiden ze bijvoorbeeld een fietspad af van de weg.

Om struiken te verjongen en de bloei te stimuleren, snoeien we de struiken in het najaar en in de winter. Soms is rigoureus snoeien noodzakelijk. De meeste struiken kunnen hier goed tegen en lopen in het voorjaar gewoon weer uit.

De meeste bermen maaien we 1 of 2 keer per jaar. Sommige bermen maaien we 4 keer, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 • Op sommige plekken in de bermen laten we gras staan, zodat bijen en andere insecten genoeg plekken hebben om naar uit te wijken.
 • Waar mogelijk laten we het maaisel een aantal dagen liggen. Op die manier kan het bloemzaad eruit vallen, zodat er weer nieuwe kruiden kunnen groeien.
 • Na een paar dagen halen we het maaisel weg. Hierdoor wordt de grond voedselarm, waar veel inheemse planten beter op groeien.
 • Als de bodem voedselarm genoeg is, kijken we of het mogelijk is om terug te gaan naar 1 keer per jaar maaien.

Grasvelden

Vanaf half maart start het maaien van de grasvelden. In de 1e maaironde van het jaar verwijdert men ook het maaisel. Daarna maait men alleen nog en blijft het maaisel verspreid op het gras liggen.

Uitlaatstroken

In de rand van sommige bermen liggen hondenuitlaatstroken. Deze randen worden als grasveld en niet als berm onderhouden en daarom veel vaker gemaaid. Hierdoor is het mogelijk deze stroken goed te onderhouden. Met een zuiger verwijderen we hier regelmatig de hondenuitwerpselen.

Een boomspiegel is een minituintje rondom de voet van een boom. Is de boomspiegel in uw straat nog leeg? Dan mag u deze zelf onderhouden en beplanten. U kunt dit zelf verzorgen of bijvoorbeeld samen met de buren. Het kan soms voorkomen dat we het niet toestaan zoals bijvoorbeeld bij een monumentale structuur. 

Wilt u een boomspiegel onderhouden? Meld dit dan via een mail naar boomspiegel@zeist.nl. We nemen dan contact met u op en na goedkeuring plaatsen we een zelfbeheertegel bij de boomspiegel. Op deze manier is het voor ons, onze aannemers en anderen zichtbaar dat de boomspiegel in zelfbeheer is.

Spelregels

De boom en de boomspiegel blijven in eigendom van de gemeente. Bij onderhoud aan de boom kan er soms schade aan de beplanting ontstaan. Als u een boomspiegel adopteert, hanteren we de volgende spelregels:

 • inwoners mogen de bomenspiegels onderhouden, niet de bomen.
 • maak de grond rondom de boom los met een klein harkje.
 • voorkom beschadiging van de boomwortels.
 • voeg geen grond toe. Als het toch moet, dan mag het maximaal  5 centimeter compostaarde zijn.
 • gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. Natuurlijke mest mag wel.
 • plaats geen hekwerkjes of planken als afbakening.
 • gebruik insectvriendelijke beplanting voor meer biodiversiteit.

Kijk op Samen Duurzaam Zeist voor mooie voorbeelden van Zeistenaren die al een boomspiegel, moestuin of een stukje groen hebben geadopteerd  Laat u inspireren door groene buurtinitiatieven, wissel onderling tips uit en ontmoet elkaar.

Wilt u de boomspiegel na een tijdje niet meer onderhouden? Meld dat bij ons zodat wij de boomspiegel weer zelf gaan onderhouden.

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen door bewoners. Dit kunnen bijvoorbeeld groenstroken, speelplaatsen (behalve de speeltoestellen), buurttuinen en bijenlinten zijn. Soms kunnen ook boomspiegels geadopteerd worden. Dit zijn stukken grond rondom de stam van bomen. Het is ook mogelijk om samen met uw buren een stukje groen te adopteren. Hierbij hanteert de gemeente wel een aantal spelregels. Wilt u ook een stukje groen adopteren? Neem contact met ons op

Voor de groenadoptie gelden een paar spelregels:

 • Er mag geen hek omheen geplaatst worden.
 • Bomen en speeltoestellen blijven in het beheer bij de gemeente.
 • Er mogen geen banken, speeltoestellen, picknicktafels en dergelijke worden geplaatst.
 • Het kan voorkomen dat er gegraven moet worden, bijvoorbeeld door kabels/leidingen te vervangen.

 

Heeft u goede ideeën voor het groen bij u in de buurt? Wij staan open voor uw suggesties en denken graag met u mee. Maak daarom een afspraak met de wijkmanager van uw wijk om de mogelijkheden te bespreken. Uiteraard zijn er wel enkele spelregels. Zo leggen we de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst.