Kapvergunning

U hoeft niet voor alle bomen een kapvergunning aan te vragen. Wanneer dat wel en niet nodig is, staat in de bomenverordening.U hoeft geen kapvergunning aan te vragen, als uw boom buiten de groene gebieden staat. Bekijk hiervoor de groene kaart.

Een omgevingsvergunning voor een andere activiteit kan wel nodig zijn, bijvoorbeeld voor een monument. Dit kunt u controleren via het Omgevingsloket.

In bijzondere gevallen kunnen wij iemand verplichten om een nieuwe boom te planten.

Uitzonderingen

Binnen de groene gebieden hoeft u geen kapvergunning aan te vragen voor dode bomen. Of voor bomen die op 1,30 m hoogte een omtrek van minder dan 80 cm hebben. Ook hoeft u geen kapvergunning aan te vragen voor de volgende boomsoorten:

 • Berken
 • Wilgen en populieren die niet geknot zijn
 • Schubconiferen met een stamomtrek van minder dan 1,50 m (gemeten op een hoogte van 1,30 m) die behoren tot de soorten:
  • Chamaecyparis (schijncypres)
  • x Cupressocyparis (leylandcypres)
  • Platycladus (Japanse levensboom)
  • Thuja (levensboom)
  • Thujopsis (Hiba cypres)

Bosbeheer

Ook hoeft u geen kapvergunning aan te vragen voor het dunnen van bomen in een bosperceel in het kader van beheer. Een bosperceel is een zelfstandige eenheid bomen van meer dan 250 m2, met een min of meer gesloten kroondek.

Kapvergunning aanvragen

Een kapvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. Hier kunt u ook eerst een controle doen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft.

U moet verschillende bijlagen toevoegen. Welke dit zijn, staat in de uitkomst van de controle of aanvraag.

Op de tekening moet de ligging van het stuk grond duidelijk zijn ten opzichte van de omgeving. Dus waar staat de woning op het stuk grond, waar loopt de weg en waar staat de te kappen boom. U kunt deze informatie aanvullen met foto’s.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning moet u leges betalen.

Naar het Omgevingsloket

Voor het aanvragen van een kapvergunning moet u leges betalen. Ook als u de kapvergunning niet krijgt.

De factuur krijgt u van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). 

Omschrijving Kosten 2024
Leges basistarief kapvergunning € 269,25
Leges per boom (komt bovenop het basistarief) € 26,50

Als het belang van verlenen van een kapvergunning groter is dan het belang van behoud van de boom, krijgt u een kapvergunning. Er vindt dus een weging plaats. Daarom is vooraf niet aan te geven of u een vergunning krijgt. In de volgende gevallen wordt (bijna) altijd vergunning verleend:

 • de boom vormt een gevaar en er zijn geen andere keuzes dan kappen.
 • de boom veroorzaakt flinke schade aan eigendom, en de schade is niet te voorkomen of met maatregelen op te lossen.
 • de kroonprojectie van de boom is meer dan 50% van de oppervlakte van de voor-, zij- of achtertuin.
 • de boom ontneemt jaarrond gemiddeld minimaal 5 uur per dag het daglicht in het woonvertrek waar de aanvrager dagelijks de meeste uren doorbrengt.
 • de boom staat in een vastgesteld bouwvlak volgens het geldende bestemmingsplan en moet wijken voor een bouwinitiatief waarvoor omgevingsvergunning is verleend of verleend gaat worden. En de boom staat binnen 5 meter van mogelijke toekomstige bebouwing of binnen 3 meter van toekomstige infrastructuur.

Wanneer een boom een direct gevaar oplevert voor zijn omgeving, kan een versnelde procedure worden gestart. U ontvangt dan een besluit dat direct geldig is. U krijgt toestemming om de boom meteen te kappen. Het besluit wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Hiervoor gelden dezelfde kosten als voor een reguliere procedure.

Let op: de aanvraag voor noodkap kan geweigerd worden, als er geen direct gevaar voor de omgeving is. U moet dan leges betalen voor dit besluit. Als u daarna een reguliere procedure start voor een kapvergunning, moet u nog een keer leges betalen.

Uw aanvraag behandelen wij digitaal. U krijgt alle brieven en besluiten per e-mail. Wij sturen dus niets meer via de post.

Bij een normale (reguliere) procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • Wij sturen u een ontvangstbevestiging en publiceren de aanvraag.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover bericht.
 • We beoordelen en toetsen uw aanvraag aan de wettelijke eisen. En als u gaat bouwen ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit.
 • De beslistermijn voor normale (reguliere) aanvragen is 8 weken. Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn minimaal 6 maanden.
 • U hoort tijdens de beslistermijn of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij deze beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn bij de normale procedure eenmalig met 6 weken verlengen. Bij de uitgebreide procedure kan de termijn worden verlengd met een redelijke termijn vóór het ontwerp ter inzage wordt gelegd. Dit geldt dat als het gaat om een heel ingewikkeld of omstreden onderwerp. Dit moet wel gebeuren binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.
 • Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen 6 weken de mogelijkheid (na datum van verzending van het besluit) om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.
 • Tijdens de (ver)bouw vindt controle plaats door de gemeente.

Afhandeltermijn

De reguliere procedure geldt bij eenvoudige aanvragen die het meest voorkomen. Hier krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken. Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen dan nog 6 weken de gelegenheid om bezwaar in te dienen. Komen er geen bewaren, dan is uw vergunning definitief.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.