Kapvergunning

U hoeft niet voor alle bomen een kapvergunning aan te vragen. Wanneer dat wel en niet nodig is, staat in de bomenverordening. Voor eigen bomen hoeft u geen kapvergunning aan te vragen, als de boom buiten de groene gebieden staat. Bekijk hiervoor de groene kaart. Een omgevingsvergunning voor een andere activiteit kan wel nodig zijn, bijvoorbeeld voor aanleg of een monument. Dit kunt u controleren via de ruimtelijkeplannen.nl.

In bijzondere gevallen kan de gemeente iemand verplichten om een nieuwe boom te planten.

Binnen de groene gebieden hoeft u geen kapvergunning aan te vragen voor dode bomen, of bomen die op 1,30 meter hoogte een omtrek van minder dan 80 centimeter hebben. Ook hoeft u geen kapvergunning aan te vragen voor de volgende boomsoorten:

 • Berken
 • Wilgen en populieren die niet geknot zijn
 • Schubconiferen met een stamomtrek van minder dan 1,50 meter (gemeten op een hoogte van 1,30 meter) die behoren tot de soorten:
  • Chamaecyparis (schijncypres)
  • xCupressocyparis (leylandcypres)
  • Platycladus (Japanse levensboom)
  • Thuja (levensboom)
  • Thujopsis (Hiba cypres)

Bosbeheer

Ook hoeft u geen kapvergunning aan te vragen voor het dunnen van bomen in een bosperceel in het kader van beheer. Onder een bosperceel wordt verstaan een zelfstandige eenheid bomen van meer dan 250 m2, die een min of meer gesloten kroondek heeft.

Een kapvergunning kunt u aanvragen via het omgevingsloket. Hier kunt u ook eerst een controle doen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft. U moet verschillende bijlagen toevoegen. Welke dit zijn staat in de uitkomst van de controle of aanvraag. Op de tekening moet de ligging van het stuk grond duidelijk zijn ten opzichte van de omgeving. Dus waar staat de woning op het stuk grond, waar loopt de weg en waar staat de te kappen boom. U kunt deze informatie aanvullen met foto’s. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning moet u leges betalen.

Omgevingsloket online

Als u een kapvergunning aanvraagt moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU. Dit bedrag betaalt u ook als de vergunning wordt geweigerd.

Omschrijving Kosten 2021 Kosten 2022
Leges basistarief kapvergunning € 138,20 € 138,20
Leges per boom (komt bovenop het basistarief) € 24,60 € 24,60

Als het belang van verlenen groter is dan het belang van behoud van de boom wordt een kapvergunning verleend. Er vindt dus een weging plaats. Daarom is vooraf niet aan te geven of u een vergunning krijgt. In de volgende gevallen wordt (bijna) altijd vergunning verleend:

 • de boom vormt een gevaar en er zijn geen andere keuzes dan kappen;
 • de boom veroorzaakt flinke schade aan eigendom, die niet is te voorkomen of met maatregelen op te lossen;
 • de kroonprojectie van de boom is meer dan 50% van de oppervlakte van de voor-, zij- of achtertuin;
 • de boom ontneemt jaarrond gemiddeld, minimaal 5 uur per dag het daglicht in het woonvertrek waar de aanvrager dagelijks de meeste uren doorbrengt;
 • de boom staat in een vastgesteld bouwvlak volgens het geldend bestemmingsplan en moet wijken voor een bouwinitiatief waarvoor omgevingsvergunning is verleend of verleend gaat worden. En de boom staat binnen 5 meter van mogelijke toekomstige bebouwing of binnen 3 meter van toekomstige infrastructuur.

Wanneer een boom een direct gevaar oplevert voor zijn omgeving kan een versnelde procedure worden gestart. U ontvangt dan een besluit dat direct geldig is. U krijgt toestemming om de boom meteen te kappen. Het besluit wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Hiervoor gelden dezelfde kosten als voor een reguliere procedure.

Let op: De aanvraag voor noodkap kan geweigerd worden, als er geen direct gevaar voor de omgeving is. U moet dan leges betalen voor dit besluit. Als u daarna een reguliere procedure start voor een kapvergunning, moet u nog een keer leges betalen.

Uw (concept) aanvraag behandelen wij digitaal. Alle brieven en besluiten worden per e-mail naar u verzonden. Wij sturen geen exemplaar meer via de post. Bij een normale (reguliere) procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

 • De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging en publiceert de aanvraag.
 • Als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover bericht.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen en als u gaat bouwen ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit
 • De beslistermijn voor normale/reguliere aanvragen is 8 weken. Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn minimaal 6 maanden.
 • U hoort tijdens de beslistermijn of u een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u krijgt om uw aanvraag compleet te maken, wordt bij deze beslistermijn opgeteld. De gemeente kan de beslistermijn bij de normale/reguliere procedure éénmalig met 6 weken verlengen. Bij de uitgebreide procedure geldt dat als de aanvraag een heel ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, de termijn kan worden verlengd met een redelijke termijn vóór het ontwerp ter inzage wordt gelegd. Dit moet wel gebeuren binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.
 • Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen 6 weken de mogelijkheid (na datum van verzending van het besluit) om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.
 • Tijdens de (ver)bouw vindt controle plaats door de gemeente.

Afhandeltermijn

De reguliere procedure geldt bij eenvoudige aanvragen die het meest voorkomen. Hier krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag éénmaal verlengd worden met 6 weken. Het besluit wordt gepubliceerd. Belanghebbenden krijgen dan nog 6 weken de gelegenheid om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren komen, dan is uw vergunning definitief.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Dat kan als u tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking een zienswijze heeft ingediend.