Zienswijze, bezwaar of beroep

Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u, afhankelijk van het soort besluit, een bezwaarschrift bij ons indienen of een beroepschrift bij de rechtbank. Wat u moet doen staat in of onder het besluit. 

Voorbeelden van besluiten zijn: het verlenen of weigeren van vergunningen, Wmo-voorzieningen, subsidies of verkeersbesluiten. U kunt alleen in bezwaar of beroep gaan als u belanghebbende bent. Bij een omgevingsvergunning zijn bijvoorbeeld de omwonenden belanghebbenden.

Tegelijk met of na het indienen van bezwaar of beroep kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het besluit gedurende de behandeling van het bezwaar of beroep al wordt uitgevoerd.

Als u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van ons, kunt u daartegen zienswijzen indienen.

Een zienswijze is een reactie op een ontwerpbesluit. Iedereen kan een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Meestal is dit een periode van 6 weken. Een zienswijze die te laat wordt ingediend, wordt niet meer behandeld.

Wij betrekken alle ingediende zienswijzen bij het besluit. We kunnen het besluit daarna aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.

Een zienswijze indienen doet u online met uw DigiD. Bent u een ondernemer, stichting of vereniging en heeft u eHerkenning? Gebruik dan eHerkenning om in te loggen.

Inloggen met DigiD Zienswijze indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Zienswijze indienen

Geen DigiD of eHerkenning?

Als u geen DigiD of eHerkenning heeft, dan kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. Stuur uw schriftelijke zienswijze op naar: Gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Neem contact met ons op om hiervoor een afspraak te maken.

Een bezwaarschrift is een reactie op een besluit. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Bekendmaking gebeurt door toezending van het besluit aan de aanvrager of, als er geen aanvrager is (zoals bij een verkeersbesluit), door publicatie. De dag na de verzenddatum of publicatie start de termijn.

Een bezwaar indienen doet u online met uw DigiD. Bent u een ondernemer, stichting of vereniging en heeft u eHerkenning? Gebruik dan eHerkenning om in te loggen.

Inloggen met DigiD Bezwaar indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Bezwaar indienen

Geen DigiD of eHerkenning?

Als u geen DigiD of eHerkenning heeft, dan kunt u schriftelijk een bezwaar indienen. Stuur uw bezwaar op naar: Gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking, de aanslag gemeentelijke belastingen of de waterschapsbelastingen, kunt u terecht bij de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

Bezwaar maken of beroep indienen tegen het besluit, betekent niet dat het besluit niet mag worden gerealiseerd. U kunt als u bezwaar of beroep heeft ingediend, ook een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. De rechter kan dan beslissen om de uitvoering van het besluit te onderbreken. Bijvoorbeeld het staken van de bouwwerkzaamheden of het staken van het kappen van een boom.

Lees meer over het indienen van een voorlopige voorziening.

U kunt beroep instellen als u het niet eens bent met:

  • een besluit waartegen geen bezwaar, maar alleen beroep open staat.
  • de beslissing op het bezwaarschrift.

De termijn voor het indienen van beroep is 6 weken vanaf de publicatiedatum van het besluit. Of vanaf de verzenddatum van de beslissing op het bezwaar. U moet griffierecht betalen.

Een beroepschrift stuurt u naar: Rechtbank Midden Nederland, ter attentie van de sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

U moet uw reactie ondertekenen en in ieder geval het volgende vermelden:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit (bijvoorbeeld datum, kenmerk en het onderwerp)
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • eventueel een kopie van de beslissing van de gemeente
  • eventueel een machtiging als u namens iemand anders reageert

U leest hier meer over de servicenormen die de wij gebruiken voor al onze kanalen.