Zienswijze, bezwaar of beroep

Als u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de gemeente, kunt u daartegen zienswijzen indienen bij de gemeente.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u afhankelijk van het soort besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of een beroepschrift bij de rechtbank. Wat u moet doen staat in of onder het besluit. Voorbeelden van besluiten zijn: het verlenen of weigeren van vergunningen, Wmo-voorzieningen, subsidies of verkeersbesluiten. U kunt alleen in bezwaar of beroep gaan als u belanghebbende bent. Bij een omgevingsvergunning zijn bijvoorbeeld de omwonenden belanghebbenden.

Tegelijk met of na het indienen van bezwaar of beroep kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het besluit gedurende de behandeling van het bezwaar of beroep al wordt uitgevoerd.

Zienswijze

Een zienswijze is een reactie op een ontwerpbesluit. Iedereen kan een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Meestal is dit een periode van 6 weken. Een zienswijze die te laat wordt ingediend, wordt niet meer behandeld.

De gemeente betrekt alle ingediende zienswijzen bij het besluit. De gemeente kan het besluit daarna aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.

Online zienswijze indienen inwoner Online zienswijze indienen ondernemer

Meer informatie over DigiDof eHerkenning.

Schriftelijk indienen

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u schriftelijk een zienswijze indienen. Stuur uw zienswijze op naar: Gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

Inloggen als Europees staatsburger / Login as European citizen

The municipality Zeist works with eIDAS: the European electronic identification and trust services. For more information on eIDAS.

Login as European citizen for submitting a view

Bezwaar

Een bezwaarschrift is een reactie op een besluit. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Bekendmaking gebeurt door toezending van het besluit aan de aanvrager of als er geen aanvrager is (zoals o.a. bij een verkeersbesluit) door publicatie. De dag na de verzenddatum/publicatie start de termijn.

Online bezwaar indienen inwoner online Bezwaar indienen ondernemer

Meer informatie over DigiDof eHerkenning.

Schriftelijk indienen

Als u geen DigiD heeft, dan kunt u schriftelijk een bezwaar indienen. Stuur uw bezwaar op naar: Gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

Inloggen als Europees staatsburger / Login as European citizen

The municipality Zeist works with eIDAS: the European electronic identification and trust services. For more information on eIDAS.

Login as European citizen for filing a notice of objection

Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ waarde

Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de woz-beschikking, de aanslag gemeentelijke belastingen of de waterschapsbelastingen kunt u terecht bij de BghU.

Voorlopige voorziening

Bezwaar maken of beroep indienen tegen het besluit betekent niet dat het besluit niet mag worden gerealiseerd. U kunt als u bezwaar of beroep hebt ingediend ook een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. De rechter kan dan beslissen om de uitvoering van het besluit te onderbreken. Bijvoorbeeld het staken van de bouwwerkzaamheden of het staken van het kappen van een boom.