Milieu

Een belangrijke taak van de gemeente is toezicht houden op het naleven van milieuvoorschriften. Dat geldt voor zowel personen als bedrijven. Milieuregelgeving is er om er onder meer voor te zorgen dat vervuiling van de bodem, water en lucht wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt.

Milieuvisie

Ook in 2030 moet onze gemeente een fijne en veilige plek zijn. Een plek waar mensen graag komen en waar het prettig wonen is. In de brede milieuvisie staat beschreven hoe we komen tot een klimaatneutraal Zeist, minder grondstoffenverbruik, een groen Zeist met gezonde leefomstandigheden.

Stankoverlast en luchtvervuiling

In de meeste gevallen kunt u bij ons terecht met uw klacht over luchtvervuiling of stankoverlast.U kunt ook bellen met de provinciale milieutelefoon via 0800 0225510.

Milieuklachten over een bedrijf

Bedrijven kunnen overlast veroorzaken. Denk aan geluidshinder of stankoverlast, maar ook bodemverontreiniging of lichthinder. Heeft u een milieuklacht over een bedrijf, neem dan contact op met de Omgevingsdienst.

Voor het melden van milieuklachten buiten kantooruren kunt u terecht bij de provincie Utrecht: 088 022 5000.

PFAS

PFAS is een verzamelnaam van een groep niet-afbreekbare chemische stoffen. PFAS wordt steeds vaker aangetroffen in het milieu. Dit leidt tot problemen bij het verplaatsen van grond.

Vierde aanvliegroute naar Schiphol

De rijksoverheid is al een aantal jaar bezig met voorbereidingen van een nieuwe indeling van het luchtruim boven Nederland. Dit heet het ‘programma luchtruimherziening’. Het programma heeft als doel om de veiligheid van het vliegverkeer te borgen en vliegroutes korter en duurzamer te maken:

  • minder uitstoot
  • minder geluidsoverlast.

De regering heeft in oktober 2022 een zogenaamd Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening genomen. Deze beslissing bevat de algemene uitgangspunten voor de herziening van het luchtruim.

Vierde aanvliegroute boven provincie Utrecht

Eén van de onderdelen van die Voorkeursbeslissing een extra aanvliegroute voor Schiphol vanuit zuidoostelijke richting. Over deze vierde aanvliegroute is in onrust ontstaan, omdat deze waarschijnlijk boven onze provincie komt te liggen.

Proces

De rijksoverheid voert gesprekken met de provincies over de voortgang van het programma luchtruimherziening. Er is er nu nog veel onduidelijkheid over de ligging van de vliegroute en over het proces van besluitvorming. Waarschijnlijk komt er in de loop van dit jaar meer duidelijkheid hierover.

Hoe inwoners en gemeentebesturen straks een rol krijgen in het proces is nu ook nog niet bekend. Als gemeente Zeist volgen wij het proces via de provincie Utrecht. Wij houden u op de hoogte.

De Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders over nota's en beleidsvoorstellen. Ook beoordeelt de adviescommissie of deze compleet zijn en of er geen kansen worden gemist. Er wordt gekeken naar aspecten als bodem, geluid, waterkwaliteit, afval, luchtkwaliteit, energie, externe veiligheid, duurzaam bouwen, klimaat en natuur en landschap. Het advies van de commissie wordt bij het uiteindelijke besluit betrokken. De adviescommissie adviseert vanuit deskundigheid en is uitdrukkelijk geen belangenorganisatie.

Leden

Leden van de adviescommissie zijn gekozen op basis van hun expertise. De commissie bestaat uit 7 leden van buiten de gemeentelijke organisatie en een ambtelijk secretaris. De adviescommissie vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Secretaris: Michiel Beek, te bereiken via e-mail: aml@zeist.nl.

  • Martijn van Gelderen (1975), fysisch-geograaf, woont in Utrecht en werkt als Manager Milieu en Omgevingskwaliteit bij de grootste woningontwikkelaar van het land. Hij heeft ruime praktijkervaring met plan- en besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen onder milieubelaste omstandigheden (externe veiligheid, geluid, geur, luchtkwaliteit, bodemverontreiniging et cetera).
  • Serge Vonk (1971), stedenbouwkundige en landschapsarchitect, woont in Zeist en is eigenaar van een middelgroot ontwerpbureau op het gebied van stedenbouw, landschap en buitenruimte in Amersfoort. Belangrijkste expertises: ruimtelijke ordening, groen, landschap en ecologie.
  • Erik de Pooter (1956), adviseur waterketen. Woont in Driebergen-Rijsenburg. Werkt bij het waterschap Rivierenland in Tiel en adviseert gemeenten in dat waterschap in hun beleid, planvorming en de onderlinge afstemming ten aanzien van de waterketen. Belangrijkste expertises: riolering, waterkwaliteit en waterkwantiteit, stedelijk water en de 'blauwe component' in klimaat en ruimtelijke ordening.
  • Roel ter Horst (voorzitter), ecoloog, woont in Wageningen en werkt als afdelingshoofd bij een groene gemeente. Belangrijkste expertises zijn ecologie en integraal beheer van de openbare ruimte. Daarnaast houdt hij zich intensief bezig met organisatievraagstukken en met visieontwikkeling op dienstverlening in de openbare ruimte.
  • Marit Linckens (1979), projectleider leefomgeving, woont in Zeist en werkt bij gemeente Utrecht als adviseur en projectleider in de ruimtelijke keten. Zij heeft ruime ervaring op bodem en ondergrond. Belangrijkste expertises: bodem, bodemenergie, klimaatadaptatie, groen en duurzaamheid.
  • Martin Paasman (1971), werkt als stedenbouwkundig adviseur bij de gemeente Voorschoten en woont in Den Haag. Hij werkt aan duurzame binnenstedelijke herontwikkelingen en beoordeelt gemeentebreed planinitiatieven. Belangrijkste expertises: integrale planvorming, binnenstedelijke verdichting, klimaatadaptieve en natuurinclusieve stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit van de publieke ruimte.
  • Remko Zuidema (1963), adviseur verduurzaming, werkt als transitie adviseur bij een managementadviesbureau in bouw- en vastgoed. Woont in Driebergen-Rijsenburg en is geboren in Zeist. Belangrijkste expertises zijn duurzaam bouwen, energiesector en advisering aan en in de lokale en landelijke politiek.