Routekaart: stappen naar duurzame energie

De Routekaart Nieuwe Energie (pdf, 2 MB) uit juli 2019 geeft aan welke stappen wij ondernemen om zo snel mogelijk energieneutraal te zijn, en uiterlijk in 2050. De Routekaart is verdeeld in 5 actielijnen:

  1. Warme wijken
  2. Duurzame mobiliteit
  3. Groene bedrijven
  4. Duurzame energie
  5. Het goede voorbeeld

Hieronder leest u een samenvatting van de Routekaart.

We zitten midden in een grote verandering. Van oude energie, naar nieuwe energie. We gaan allemaal minder energie verbruiken, minder CO2 uitstoten en meer groene energie opwekken. Klimaatverandering vraagt om actie, en over die actie gaat de Routekaart Nieuwe Energie voor Zeist. De ambitie: de gemeente Zeist is zo spoedig mogelijk energieneutraal, en uiterlijk in 2050. Dat betekent: op ons grondgebied wordt uiterlijk in 2050 evenveel energie duurzaam opgewekt als aan energie verbruikt. Eén derde van de opgave gaan we realiseren in 2030: 33% van de benodigde energiebesparing en 33% van de noodzakelijke duurzaam opgewekte energie. De gemeentelijke organisatie is in 2030 energieneutraal en waar het kan aardgasvrij.

Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners bouwen we met onverminderde inzet aan een gezonde en duurzame gemeente. Zodat we onze kinderen een leefbare toekomst geven. We doen dat in een ambitieus én tegelijkertijd realistisch tempo.

De Routekaart stelt, dat de gemeente Zeist tot 2050 zo’n 50% bespaart op de energievraag. Dit gebeurt door het isoleren van woningen en andere panden, door energiebesparend gedrag en door nieuwe energiezuinige technologieën. Uitgaande van deze besparing, heeft de gemeente Zeist uiterlijk in 2050 een jaarlijkse energiebehoefte die gelijk staat aan wat (bijvoorbeeld) 100 windmolens van 3 megawatt kunnen produceren. Die energiebehoefte gaan we invullen met diverse vormen van duurzame energie. We maken daarbij ook optimaal gebruik van de mogelijkheden die innovatie ons biedt.

Onze wijken en buurten worden uiterlijk in 2050 aardgasvrij. Alle 28.758 woningen en 3.400 overige gebouwen worden dan met duurzame energie verwarmd en van warm water voorzien. We maken een Transitievisie Warmte, die aangeeft welke duurzame warmteoplossing per wijk het meest voor de hand ligt en wanneer de verschillende wijken aardgasvrij kunnen worden. Dat overzicht is het startpunt voor wijkgesprekken met alle belanghebbenden, om te komen tot definitieve keuzes per wijk.

In enkele wijken gaan we nu al verkennend aan de slag met deze uitdaging. We stimuleren energiebewust gedrag en blijven zorgen voor een energie-informatiepunt voor inwoners. We onderzoeken mogelijkheden om de duurzame maatregelen haalbaar en betaalbaar te houden voor onze inwoners. Alle nieuwbouw moet aardgasvrij gebouwd worden.

Lees meer over aardgasvrije wijken.

Een flink deel van de fossiele energie verbruiken we in het autoverkeer. Al het gemotoriseerd verkeer moet over naar het gebruik van een duurzame schone brandstof. We geven de fiets en het openbaar vervoer ruim baan als de belangrijkste vervoersmiddelen binnen onze gemeente. We gaan met bedrijven in overleg over wat zij kunnen doen om hun woon-werkverkeer en overig vervoer duurzaam te maken. We geven een sterke impuls aan laadpalen en we stimuleren autodelen.

Lees meer over duurzame mobiliteit.

De ambitie is, dat alle bedrijven in de gemeente Zeist inzetten op een energieneutrale bedrijfsvoering, waarbij maximaal wordt bespaard op energie en de mogelijkheden voor duurzame opwek worden benut. We zorgen voor een onafhankelijk informatiepunt voor bedrijven: Mijn Groene Bedrijf.

We bouwen aan een netwerk van duurzame bedrijven. We gaan, binnen verschillende branches, bedrijven bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren en samen kansen kunnen benutten (zorginstellingen, grotere kantoren, bouwbedrijven, sportverenigingen, scholen, enzovoort). Uiteraard spelen we als gemeente onze rol als handhaver van de verplichtingen die bedrijven hebben om te verduurzamen.

Lees meer over duurzaam ondernemen.

De ambitie is, dat we alle potentie die er is om duurzame energie op te wekken, optimaal benutten.

  • We maken gebruik van nieuwe innovatieve oplossingen op gebied van energieopwek en opslag van energie.
  • We stimuleren zonnepanelen op daken van particulieren door hen te ontzorgen.
  • We ontwikkelen ook mogelijkheden om andere, grotere daken te voorzien van zonnepanelen.
  • We houden de kansen in de gaten die mogelijk volgen uit het regionaal onderzoek naar aardwarmte.
  • We onderzoeken ook de mogelijkheid om restwarmte te gebruiken die vrijkomt bij sommige bedrijfsprocessen.

De mogelijkheden voor zonnevelden en windmolens in de gemeente Zeist zijn beperkt, doordat er weinig open gebied is. We brengen samen met belanghebbenden in kaart welke locaties mogelijk geschikt zijn en onder welke voorwaarden ze daar gerealiseerd zouden kunnen worden.

De ambitie is, dat de gemeentelijke organisatie in 2030 energieneutraal is. De gemeentelijke gebouwen zijn dan – waar dit kan – aardgasvrij en het wagenpark rijdt dan op schone energie. We zijn al bezig met het verduurzamen van 100 gemeentelijke panden, daar gaan we verdere stappen in nemen. We stimuleren duurzame inkoop en duurzaam vervoer voor en door onze medewerkers. Ook met onze uitvoeringsorganisaties (RMN, ODRU, enzovoort) en samenwerkingsorganisaties gaan we over verduurzaming in gesprek.

We meten regelmatig de tussenstand in de overgang van oude naar nieuwe energie, om te kijken of we de goede dingen doen en snel genoeg gaan. De Routekaart Nieuwe Energie (pdf, 2 MB) voor Zeist gaan we elke 2 jaar actualiseren, mede naar aanleiding van de gemeten tussenstand.

Lees meer over wat de gemeentelijke organisatie doet om energieneutraal te worden.