Taken gemeenteraad

De belangrijkste taken van gemeenteraad zijn: kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiger zijn.

Kaders stellen

De gemeenteraad bepaalt voor een belangrijk deel wat de doelen zijn die de gemeente wil bereiken. Bijvoorbeeld het bouwen van woningen of bestrijden van armoede. Ook stelt de gemeenteraad de kaders vast voor het beleid: dit zijn de randvoorwaarden zoals het doel, de doelgroep, de looptijd en het beschikbare budget.

Het college van burgemeester en wethouders ontwikkelt op basis hiervan de plannen en legt dit aan de gemeenteraad voor als raadsvoorstel. De gemeenteraad toetst het voorstel aan de kaders, past het eventueel aan en stelt (bij meerderheid van stemmen) het beleid vast. Ook kan de gemeenteraad zelf een raadsvoorstel indienen (initiatiefrecht).

Het veranderen of aanpassen van een raadsvoorstel heet een amendement. De raad kan ook een motie aannemen. Dit is een dwingend verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om iets te onderzoeken of uit te voeren. Eventueel is dit gekoppeld aan een raadsvoorstel.

Controleren

De gemeenteraad controleert of de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders juist gebeurt. Ook controleert de gemeenteraad of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en of ze de doelen halen die zijn afgesproken. De gemeenteraad heeft het recht om vragen te stellen (raadsvragen) en het recht van onderzoek.

Gemeenschappelijke regelingen

Op verschillende terreinen werkt de gemeente samen met andere gemeenten in de regio: we delen zo kennis, mensen en vooral ook kosten. Dit soort bestuurlijke samenwerkingen heten gemeenschappelijke regelingen en hebben vaak een gezamenlijk bestuur. De gemeenteraad controleert of het belang van onze gemeente goed wordt behartigd. De benodigde informatie komt via rapportages en het stellen van vragen. In sommige gevallen worden raadsleden benoemd die een bepaalde regeling intensief volgen en hierover contact onderhouden met andere gemeenteraden: de raadsrapporteurs.

Volksvertegenwoordiger

De gemeenteraad volgt als volksvertegenwoordiging actief de ontwikkelingen of gebeurtenissen die inwoners en organisaties in de gemeente raken. De raadsleden kunnen:

  • hierover vragen stellen aan de betreffende wethouder
  • een opdracht geven met een motie
  • een initiatiefvoorstel indienen