Taken gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Zeist en is het hoogste orgaan van de gemeente. De Raad bepaalt het gemeentelijk beleid en controleert de uitvoering daarvan.

De burgemeester is onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraadsvergadering.

De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad en zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Wethouders en burgemeester vormen samen het College.

De gemeenteraad stelt de randvoorwaarden (financieel, tijd, richting, doel) vast, dit worden ook wel de kaders genoemd. Het college bereidt plannen voor en de gemeenteraad controleert of deze voldoen aan de kaders en besluit over de voorstellen. 

De gemeenteraad controleert daarnaast of de uitvoering van het beleid door het college juist gebeurt.

De gemeenteraad heeft als volksvertegenwoordiging ook een signalerende functie voor ontwikkelingen of gebeurtenissen die inwoners en organisaties in de gemeente raken. De raadsleden kunnen hierover vragen stellen, een opdracht geven of een iniatiefvoorstel indienen.

De gemeenteraad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad beslist ook over de gemeentelijke wetten (verordeningen). De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. 

Het veranderen of aanpassen van een raadsvoorstel heet een amendement. 

De raad kan ook een motie aannemen. Dit is een dwingend verzoek aan het college om iets te onderzoeken of uit te voeren. Eventueel is dit gekoppeld aan een raadsvoorstel.

Ook kan de raad zelf een voorstel doen (initiatiefrecht).

Raadsvragen

De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en of ze de doelen halen die zijn afgesproken. De raad heeft hiervoor het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.

Gemeenschappelijke regelingen

Op verschillende terreinen werkt de gemeente Zeist samen met andere gemeenten in de regio: we delen zo kennis, mensen en vooral ook kosten. Dit soort bestuurlijke samenwerkingen heten gemeenschappelijke regelingen en hebben vaak een gezamenlijk bestuur.

De gemeenteraad van Zeist controleert of het belang van onze gemeente goed wordt behartigd. De benodigde informatie komt via rapportages en het stellen van vragen. In sommige gevallen worden raadsleden benoemd die een bepaalde regeling intensief volgen en hierover contact onderhouden met andere gemeenteraden: de raadsrapporteurs.

In het raadsinformatiesysteem staan de bekende bijeenkomsten met de agenda en bijbehorende stukken. U kunt de vergaderingen bijwonen als publiek, tenzij anders vermeld. Wilt u iets inhoudelijk bijdragen dan vindt u hier meer informatie bij Uw invloed bij de gemeenteraad.

De gemeenteraad neemt officiële besluiten tijdens de raadsvergadering. Deze is ongeveer 1 keer per maand op dinsdagavond. Daarnaast zijn er voorbereidende vergaderingen en informatieve bijeenkomsten.

Voorbereiding raadsvergadering

De voorbereiding voor de raadsvergadering vindt op verschillende manieren plaats:

  • Raadsleden informeren zich via hun eigen netwerk en contacten en overleggen binnen de fractie
  • De Ronde Tafel - raadsleden kunnen in deze bijeenkomst extra informatie verzamelen om hun mening en standpunt te kunnen vormen over een specifiek raadsvoorstel. Belanghebbende partijen kunnen als inspreker over een raadsvoorstel hun mening of aanvullende informatie geven. U kunt zich als inspreker aanmelden bij de griffie (raadsgriffie@zeist.nl of via onze contactpagina). De raadsleden kunnen ook om nadere uitleg en toelichting vragen aan de wethouder.
  • Fractieoverleg – op basis van de alle verzamelde informatie formuleren de fracties hun standpunt en of zij aanpassingen zouden willen zien
  • Debat – de vertegenwoordigers van de fracties geven aan wat zij van het voorstel vinden. Door onderling vragen te stellen wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen. Eventuele amendementen (voorgestelde aanpassingen aan het voorstel) en moties (oproepen aan het college over de uitvoering) kunnen hier worden aangekondigd
  • In de raadsvergadering wordt officieel besloten over (eventueel aangepaste) voorstellen

Informatieve bijeenkomsten

Naast de officiële vergaderingen zijn er bijeenkomsten en werkbezoeken om raadsleden te informeren over ontwikkelingen of specifieke thema’s.