Uw inbreng bij de gemeenteraad

U kunt op verschillende manieren en momenten uw mening geven aan de gemeenteraad. Uiteindelijk ligt de afweging van alle informatie en argumenten bij de individuele raadsleden en wordt besloten met een meerderheid van stemmen in de raadsvergadering.

Neem contact op met de griffie per e-mail via  raadsgriffie@zeist.nl. Zij kunnen samen met u kijken welke vorm van inbreng het best past bij uw wensen en behoeften.

Aanmelden inbreng gemeenteraad

Maken van beleid en plannen

Participatie

Bij het ontwikkelen van plannen en beleid worden belanghebbende inwoners, organisaties en bedrijven zo goed mogelijk betrokken. Hierbij volgen we het Handvat Participatie (pdf, 2 MB) .

Zienswijze

Als plannen bijna klaar zijn worden deze vaak ter inzage gelegd zodat inwoners kunnen aangeven wat zij vinden dat anders moet en waarom.

Vaststellen van beleid en plannen

Inspreken Ronde Tafel

In deze fase van de behandeling van een raadsvoorstel verzamelen de raadsleden informatie om hun standpunt te kunnen bepalen. Inwoners en organisaties met een belang bij het raadsvoorstel kunnen inspreken en aangeven waarmee rekening gehouden zou moeten worden bij het innemen van een standpunt en nemen van een besluit. U krijgt bij de start 5 minuten spreektijd en daarna kunnen raadsleden aan u vragen stellen. U kunt ook schriftelijk een bijdrage aanleveren (naast of in plaats van de spreektijd). 

Burgeramendement

De raadsleden kunnen door het aannemen van een amendement een raadsvoorstel aanpassen. Vindt u dat een aanpassing nodig is, maar ziet u uw suggestie niet terug bij de amendementen van 1 of meerdere fracties? Dan kunt u zelf een amendement indienen dat door de gemeenteraad behandeld moet worden. Dat burgeramendement moet door minimaal 50 kiesgerechtigde inwoners worden gesteund door het plaatsen van een handtekening. Neem bij een burgeramendement ruim van tevoren contact op met de griffie per e-mail via raadsgriffie@zeist.nl, zodat zij u zo goed mogelijk kunnen informeren en ondersteunen over de vormeisen en aanlevertijd. De verschillende fracties moeten het namelijk in hun fractieoverleg kunnen bespreken, dit is een week vóór de raadsvergadering.

Uitleg over het het burgeramendement. 

Een onderwerp onder de aandacht brengen

Contact met fracties of individuele raadsleden

U kunt altijd raadsleden of fracties benaderen met informatie, vragen of ideeën.

Brief

In 1 keer de hele gemeenteraad informeren kan door het sturen van een brief:

Politiek Spreekuur

Iedere maand kunt u een afvaardiging van de gemeenteraad informeel informeren over zaken waarvan u vindt dat deze aandacht nodig hebben. Een onderwerp aanmelden kan bij de raadsgriffie per e-mail via raadsgriffie@zeist.nl of door contact met ons op te nemen (vragen naar de griffie).

Burgerinitiatief

Vindt u als inwoner dat een bepaald onderwerp aan de orde moet komen in de raadsvergadering? Dan kunt u dit met een burgerinitiatief op de agenda krijgen. Het onderwerp en het indienen moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Die staan in de Verordening op het Burgerinitiatief