Onderzoeken rekenkamer

Iedereen - inwoners van Zeist, raadsleden, ambtenaren, het college of zelfs collega-rekenkamers - kan onderwerpen voor een onderzoek aandragen. De Rekenkamer Zeist bepaalt uiteindelijk zelf waarover zij onderzoek doet en hoe zij dat onderzoek gaat uitvoeren. Centraal in alle onderwerpen staat de vraag naar het effect van het onderzoek en het maatschappelijk of financieel belang van het onderwerp.

Neem contact op met de rekenkamer als u een onderwerp wilt aandragen via rekenkamer@zeist.nl.

Actuele onderzoeken

Schulddienstverlening (2022)

In 2021 is een onderzoek gestart naar de schulddienstverlening door de RSD (Regionale Sociale Dienst). Voor dit onderzoek werken we samen met de rekenkamers van De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: wordt de doelgroep bereikt en is de schulddienstverlening effectief? De uitkomsten worden in het tweede kwartaal van 2022 verwacht.

Leren van Ervaringen (2021)

Dit onderzoek (2020-2021) was gericht op het verbeteren van het lerend vermogen in de gemeente. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek was dat adviezen van de Rekenkamer Zeist niet leken te beklijven, zoals bleek uit signalen uit de raad en van bewoners. We keken naar de praktijk: wat leren raad en organisatie van ervaringen in projecten? Daarbij kwamen zowel het ‘systeemleren’ als het ‘ervaringsleren’ aan bod. De conclusie is dat leren een belangrijke plek inneemt binnen de gemeente, maar dat het ontbreekt aan vanzelfsprekendheid en automatisme om op systematische wijze te reflecteren. Het onderzoek is afgesloten met een aantal interactieve workshops voor medewerkers en raadsleden. De belangrijkste aanbeveling is om consequent en systematisch te evalueren en gebruik te maken van ervaringen. En daarbij: benut de innovatieve en open cultuur van de gemeente Zeist.

Bekijk het Rekenkamerrapport Leren van Ervaringen.

Burgerparticipatie Zeist (2021)

De rekenkamer heeft in 2020 en 2021 samen met inwoners en raadsleden onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in Zeist. Positief vindt de Rekenkamer Zeist de constructieve grondhouding van de gemeente en dat online bijeenkomsten goed uitpakken, maar de rekenkamer wijst ook op verbeterpunten. De gemeente zou duidelijker moeten zijn over wat zij verwacht van inwoners, welke invloed zij hebben en wat er gedaan wordt met de input van inwoners. Medewerkers van de gemeente hebben behoefte aan meer kaders en ook de raad is zoekend naar hoe ze omgaan met burgerparticipatie. De Rekenkamer heeft deze en andere bevindingen verwerkt in een ‘praatplaat’ met concrete adviezen.

Bekijk de praatplaat.

Bekijk het Rekenkamerrapport naar burgerparticipatie.

Bekijk eerder uitgevoerde onderzoeken

Werkwijze onderzoek

Per onderzoek benoemt de rekenkamer een kleine commissie die het onderzoek leidt. Een extern bureau doet meestal het feitenonderzoek en spreekt met betrokken personen. Hierbij is het uitgangspunt hoor en wederhoor. Op basis van de verkregen informatie formuleert de rekenkamer haar bevindingen: de conclusies en aanbevelingen.