Onderzoeken rekenkamer

Iedereen - inwoners van Zeist, raadsleden, ambtenaren, het college of zelfs collega-rekenkamers - kan onderwerpen voor een onderzoek aandragen. De Rekenkamer Zeist bepaalt uiteindelijk zelf waarover zij onderzoek doet en hoe zij dat onderzoek gaat uitvoeren.

Centraal in alle onderwerpen staat de vraag naar het effect van het onderzoek en het maatschappelijk of financieel belang van het onderwerp.

Neem contact op met de rekenkamer als u een onderwerp wilt aandragen via rekenkamer@zeist.nl.

Werkwijze onderzoek

Per onderzoek benoemt de rekenkamer een kleine commissie die het onderzoek leidt. Een extern bureau doet meestal het feitenonderzoek en spreekt met betrokken personen. Hierbij is het uitgangspunt hoor en wederhoor. Op basis van de verkregen informatie formuleert de rekenkamer haar bevindingen: de conclusies en aanbevelingen.

Voorbeelden van eerdere onderzoeken

1. Fietstunnel Den Dolder: de baas ontbreekt?

Hoe kan het zijn dat de aanleg van een relatief eenvoudige langzaam verkeerstunnel zo lang duurt? Deze verwondering was de aanleiding te starten met een onderzoek naar de feiten rondom de aanleg van de tunnel en te spreken met relevante spelers. Hier vindt u meer informatie over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen. 

2. Archivering en vindbaarheid archiefstukken

De rekenkamer heeft begin 2017 een kort onderzoek oftewel quick-scan gedaan naar het vinden van gemeentelijke informatie en de wijze van opslaan. Resultaat is de publicatie  ‘Persoonsgebonden Archivering Succes of Niet?’. Hier vindt u meer informatie over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

3. Prestatieafspraken met woningcorporaties

De rekenkamer heeft in 2017 een onderzoek gedaan naar de prestatieafspraken tussen de gemeente Zeist en woningcor­poraties. In het onderzoek stonden twee vragen centraal:

  1. Welke lessen kunnen getrokken worden uit de processen rondom de prestatieafspraken met woningcorporaties in de periode 2013-2015 en 2016?
  2. Hoe kunnen de prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’ van de gemeente Zeist met de woningcorporaties bijdragen aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?