Gebiedsvisie Dijnselburg

Categorieƫn

 • Zeist
 • Overig

Tussen de Panweg, Amersfoortseweg, A28, Albert Plesmanring en het Kerkepad ligt het gebied Dijnselburg. Binnen de grenzen van het gebied liggen camping Dijnselhoek, landgoed Dijnselburg, zwembad, sporthal, atletiekbaan en een restaurant. Voor dit gebied maken we met eigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden een gebiedsvisie.

Het gebied Dijnselburg is een plek die we ook bekijken voor de 'Versnellingsopgave'. De versnellingsopgave is bedoeld om sneller meer betaalbare woningen te creƫren in onze gemeente.

1. Woonhuis 2. Benzinepomp 3. Restaurant 4. Bos/park 5. Landgoed Dijnselburg 6. Camping Dijnselburg 7. Sport

Flexwoningen

Dijnselburg is aangewezen als een goede plek waar flexwoningen kunnen komen. We gaan onderzoeken of deze woonvorm op deze plek haalbaar is. Natuurlijk betrekken we ook de omgeving daarbij.

Voordelen flexwoningen

Flexwoningen kunnen sneller worden gebouwd dan gewone woningen. En flexwoningen kunnen een oplossing bieden voor onder andere:

 • starters
 • spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen die scheiden)
 • statushouders

Verder werken aan invulling op lange termijn

Tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid van flexwoningen werken we verder aan de gebiedsvisie voor Dijnselburg. De mogelijke ontwikkeling van flexwoningen op de korte en middellange termijn nemen we daarin mee. Op de lange(re) termijn komt er op deze plek permanente woningbouw.

Als de gebiedsvisie klaar is, krijgt u nog de gelegenheid om daar een zienswijze over in te dienen. De gemeenteraad zal daarna een besluit nemen. 

 • 2022: start maken gebiedsvisie Dijnselburg
 • juni-juli-augustus 2023: maken plan van aanpak voor haalbaarheidsonderzoek flexwoningen
 • najaar 2023: uitvoeren haalbaarheidsonderzoek flexwoningen en betrekken omgeving daarbij 
 • daarna: afronden gebiedsvisie
 • daarna: gebiedsvisie Dijnselburg ter inzage
  • tijdens de inzageperiode heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
 • daarna: besluit gemeenteraad over gebiedsvisie

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Waarom gebiedsvisie voor Dijnselburg?

Er zijn 2 belangrijke redenen waarom we een visie voor het gebied Dijnselburg willen maken:

Beoordelen plannen in samenhang

Als eerste is het wenselijk om (bouw)plannen in samenhang te beoordelen. Dat is nu niet goed mogelijk. Eigenaren in het gebied hebben (bouw)plannen, waarbij het huidige bestemmingsplan niet passend is. 

Integrale visie

Als tweede wil de provincie Utrecht dat wij als gemeente zo'n integrale visie maken, op grond van de Omgevingsverordening. Dat heeft te maken met de ligging van het gebied buiten de 'rode contour'; het gebied is een zogenaamde kernrandzone. In zo'n zone mogen van de provincie beperkt ontwikkelingen plaatsvinden, maar die ontwikkelingen moeten dan wel de kwaliteit van het gebied als geheel verbeteren. Die verbetering van het gehele gebied moeten we aantonen in een gebiedsvisie.

Plan voor de toekomst

Door een gebiedsvisie te maken, komt er een plan voor de toekomst. Het is een plan op hoofdlijnen om:

 • de kwaliteiten van het gebied te verbeteren
 • ontwikkeling mogelijk te maken, in de vorm van sport, woningbouw, natuur, recreatie of maatschappelijke functies

In 2019 en 2020 is tijdens het participatieproces veel inhoudelijk gesproken en standpunten gedeeld. Ook de waarden van het gebied zijn verder uitgediept. Over veel zaken heerst een gedeelde opvatting. Daarnaast is er een goed beeld ontstaan van alle belangen.

Verschillende betrokkenen hebben echter verschillende belangen. Hierdoor bleef er over een paar onderdelen een verschil van inzicht, waarover men niet dichter bij elkaar kon komen. Eind 2020 is daarom het participatieproces gestopt met de participatiegroep, kerngroep en eigenarengroep.

Begin 2021 hebben we tijdens individuele gesprekken met leden van de participatiegroep nog eens teruggekeken op het doorlopen proces de voorgaande jaren. Dit gaf informatie (samen met alle informatie en verkenningen die we al hadden uit het eerdere participatieproces) om te komen tot een nieuwe aanpak.

Er zijn keuzes nodig om tot een heldere en uitvoerbare visie te komen voor het gebied Dijnselburg. Die gebiedsvisie dient als basis voor verdere ruimtelijke ontwikkeling in het gebied. Wij hebben hierin de regie.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Ontwikkelingen Dijnselburg' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

In de Kadernotitie voor het gebied Dijnselburg (pdf, 8 MB)  (uit 2018) staat wat we willen bereiken en aan welke inhoudelijke kaders en uitgangspunten de gebiedsvisie moet voldoen.

Heeft u vragen over deze notitie of over de gebiedsvisie? Neemt u dan contact met ons op.