Gebiedsvisie Dijnselburg

Tussen de Panweg, Amersfoortseweg, Huis ter Heide en de A28 ligt het gebied Dijnselburg. We willen de kwaliteit van van dit gebied verbeteren voor zowel wonen als recreatie. Hiervoor maken we een gebiedsvisie. Dit doen we samen met de omwonenden en andere belanghebbenden. In 2018 werd de Kadernotitie (pdf, 7.77 MB) voor dit gebied vastgesteld; daarin staat waaraan de gebiedsvisie moet voldoen.

Participatieproces

Terugblik op 2019 en 2020

Begin 2019 is het proces gestart. Belangstellenden konden zich aanmelden voor een participatiegroep. In april 2019 is de participatiegroep samengesteld en gestart.

Samen met de participatiegroep en stedenbouwkundig bureau BRO hebben we een toekomstbeeld voor het gebied Dijnselburg gemaakt. Na de tweede werksessie van de participatiegroep werd duidelijk dat er meer tijd nodig is. Om samen met de participatiegroep een zorgvuldig proces te doorlopen waren er meer bijeenkomsten met de participatiegroep nodig. Vanwege de coronacrisis zijn de geplande bijeenkomsten van de participatiegroep in het voorjaar van 2020 komen te vervallen. In de zomer van 2020 hebben 3 digitale sessies plaatsgevonden en een fysieke bijeenkomst.

Tijdens de fysieke bijeenkomst bleek dat verschillen in inzicht en wensen niet overbrugd konden worden. Het huidige participatieproces met de participatiegroep, kerngroep en eigenarengroep is daarom gestopt.

Tijdens het participatieproces in 2019 en 2020 is veel inhoud en standpunten gedeeld. Daarmee is een goed beeld ontstaan van alle belangen. De opbrengsten uit het proces betrekken wij bij het vervolg.

Verkennende gesprekken ter voorbereiding op nieuw proces

In de eerst helft van 2021 heeft de nieuwe procesmanager gebiedsvisie Dijnselburg met de leden van de participatiegroep kennisgemaakt en teruggeblikt op het voorgaande proces en wensen opgehaald voor komend proces. Dit verwerkt hij in een een voorstel voor het nieuwe proces. We verwachten dat burgemeester en wethouders eind 2021 een besluit nemen over de aanpak van het vervolgproces. De uitkomsten van de kennismakingsgesprekken spelen daarbij een rol.  Daarna gaan we inhoudelijk verder met de gebiedsvisie en het bepalen van de bandbreedte voor woningbouw. Woningen in het gebied zullen nodig zijn om de versterking van de waarden mogelijk te maken en vanwege de versnelde huisvestingsopgave waar de gemeente voor staat.

In 2022 gaan we inhoudelijk verder met de gebiedsvisie en het bepalen van de bandbreedte voor woningbouw. Daarin werken we toe naar een concept gebiedsvisie die voldoet aan beleid en regelgeving en die zo goed mogelijk aansluit op de eerdere resultaten van het participatieproces. In deze nieuwe fase nemen wij de regierol. Voor het tempo van dit proces zijn we mede afhankelijk van de eigenaren in het gebied, ieder met eigen tempo en verwachtingen. Voor de nieuwe gebiedsvisie is ook nog een inhaalslag nodig vanuit sportbeleid, vastgoed en grondzaken in verband met het eigendom vanuit de gemeente. Dit kost tijd door overleg met veel partijen.

In het kader van een herziene bestuurlijke planning wordt in de 2e helft van 2021 gewerkt aan een nieuw procesvoorstel en volgt daarop een nieuwe planning voor de vast te stellen gebiedsvisie in 2022.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Kadernotitie Dijnselburg of over de gebiedsvisie? Neemt u dan contact met ons op. Dan kan per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Naar projectenoverzicht