plattegrond met grenzen projectgebied

Gebiedsvisie Dijnselburg

Categorieƫn

  • Zeist

Tussen de Panweg, Amersfoortseweg, A28, Albert Plesmanring en het Kerkepad ligt het 'gebied Dijnselburg'. Binnen de grenzen van het gebied liggen camping Dijnselhoek, landgoed Dijnselburg, zwembad, sporthal, atletiekbaan en een restaurant. Voor dit gebied maken we met eigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden een gebiedsvisie.

Het gebied Dijnselburg is een plek die we ook bekijken voor de zogenaamde 'Versnellingsopgave' (woningbouw).

1. Woonhuis 2. Benzinepomp 3. Restaurant 4. Bos/park 5. Landgoed Dijnselburg 6. Camping Dijnselburg 7. Sport

Planning

  • februari tot en met oktober: maken concept gebiedsvisie Dijnselburg + onderzoek naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid
  • najaar: concept gebiedsvisie Dijnselburg ter inzage
  • 2023: besluit gemeenteraad over gebiedsvisie

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Aanleiding en doel

Er zijn 2 belangrijke redenen waarom we een visie voor het gebied Dijnselburg willen maken. Als eerste is wenselijk om (bouw)plannen in samenhang te beoordelen. Dat is nu niet goed mogelijk. Eigenaren in het gebied hebben zulke (bouw)plannen, waarbij het huidige bestemmingsplan niet passend is. Als tweede wil de provincie Utrecht dat wij als gemeente zo'n integrale visie maken, op grond van de Omgevingsverordening. Dat heeft te maken met de ligging van het gebied buiten de 'rode contour'; het gebied is een zogenaamde 'kernrandzone'. In zo'n zone mogen van de provincie beperkt ontwikkelingen plaatsvinden, maar die ontwikkelingen moeten dan wel de kwaliteit van het gebied als 'geheel' verbeteren. Die verbetering van het gehele gebied moeten we aantonen in een gebiedsvisie.

Door een gebiedsvisie te maken, komt er een plan voor de toekomst. Het is een plan op hoofdlijnen om:

  • de kwaliteiten van het gebied te verbeteren, en
  • ontwikkeling mogelijk te maken, in de vorm van sport, woningbouw, natuur, recreatie en/of maatschappelijke functies.

In 2029 en 2020 zijn tijdens het participatieproces veel inhoud en standpunten gedeeld. Ook de waarden van het gebied zijn verder uitgediept. Over veel zaken heerst een gedeelde opvatting. Daarnaast is er een goed beeld ontstaan van alle belangen.

Verschillende betrokkenen hebben echter verschillende belangen. Hierdoor bleef er over een paar onderdelen een verschil van inzicht, waarover men niet dichter bij elkaar kon komen. Eind 2020 is daarom het participatieproces gestopt met de participatiegroep, kerngroep en eigenarengroep.

Begin 2021 hebben we tijdens individuele gesprekken met leden van de participatiegroep nog eens teruggekeken het doorlopen proces de voorgaande jaren. Dit gaf informatie  - samen met alle informatie en verkenningen die we al hadden uit het eerdere participatieproces - om te komen tot een nieuwe aanpak.

Er zijn keuzes nodig om tot een heldere en uitvoerbare visie te komen voor het gebied Dijnselburg. Die gebiedsvisie dient als basis voor verdere ruimtelijke ontwikkeling in het gebied. De gemeente Zeist heeft hierin de regie.

Meer informatie

In 2018 werd de Kadernotitie (pdf, 8 MB)  voor het gebied Dijnselburg vastgesteld. Daarin staat wat we willen bereiken en aan welke inhoudelijke kaders en uitgangspunten de gebiedsvisie moet voldoen.

Heeft u vragen over deze notitie of over de gebiedsvisie? Neemt u dan contact met ons op. Dan kan per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.