Gebiedsvisie Dijnselburg

Categorieën

  • Zeist
  • Overig

Tussen de Panweg, Amersfoortseweg, A28, Albert Plesmanring en het Kerkepad ligt het gebied Dijnselburg. Binnen de grenzen van het gebied liggen camping Dijnselhoek, landgoed Dijnselburg, zwembad, sporthal, atletiekbaan en een restaurant. Voor dit gebied maken we met eigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden een gebiedsvisie.

Het gebied Dijnselburg is een plek die we ook bekijken voor de 'Versnellingsopgave'. De versnellingsopgave is bedoeld om sneller meer betaalbare woningen te creëren in onze gemeente.

1. Woonhuis 2. Benzinepomp 3. Restaurant 4. Bos/park 5. Landgoed Dijnselburg 6. Camping Dijnselburg 7. Sport

Recreatiepark Dijnselburg

Recreatiepark Dijnselburg is de komende 3 jaar (tot 2027) een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Hiermee bieden we deze mensen een woonplek voor de komende 3 jaar en daarmee rust en perspectief.

Permanente woningen

Uit onderzoek is gebleken dat flexwoningen financieel niet haalbaar zijn op het recreatiepark Dijnselburg. Het bouwen van permanente woningen biedt op deze locatie wel een goed toekomstperspectief. Dit nemen we mee in de gebiedsvisie. Omdat dit gebied in het buitengebied ligt, betrekken we ook de provincie bij de besluitvorming.   

Inbreng omgeving 

In de concept ontwerp Gebiedsvisie Dijnselburg staat dat permanente woningbouw als toekomstperspectief een goede optie is. Die is in 2022 opgesteld met inbreng van de omgeving. Daarom zal over deze optie geen aanvullende participatie meer plaatsvinden. Zie ook Terugblik op proces tot nu toe.  

  • 25 januari 2024: informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad (u kunt deze op de publieke tribune bijwonen)
  • Komende maanden: afmaken gebiedsvisie Dijnselburg
  • Voorjaar 2024: ontwerp gebiedsvisie Dijnselburg ter inzage
    • tijdens de inzageperiode is er een informatiebijeenkomst voor alle omwonenden en heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
  • Medio of najaar 2024: besluit gemeenteraad over gebiedsvisie

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Waarom gebiedsvisie voor Dijnselburg?

Er zijn 2 belangrijke redenen waarom we een visie voor het gebied Dijnselburg willen maken:

Beoordelen plannen in samenhang

Als eerste is het wenselijk om (bouw)plannen in samenhang te beoordelen. Dat is nu niet goed mogelijk. Eigenaren in het gebied hebben (bouw)plannen, waarbij het huidige bestemmingsplan niet passend is. 

Integrale visie

Als tweede wil de provincie Utrecht dat wij als gemeente zo'n integrale visie maken, op grond van de Omgevingsverordening. Dat heeft te maken met de ligging van het gebied buiten het stedelijk gebied vroeger 'rode contour' genoemd; het gebied is een zogenaamde kernrandzone in het buitengebied. In deze zone mogen van de provincie beperkt bouwontwikkelingen plaatsvinden, maar die ontwikkelingen moeten dan wel de kwaliteit van het gebied als geheel verbeteren. Die verbetering van het gehele gebied moeten we aantonen in een gebiedsvisie.

Plan voor de toekomst

Door een gebiedsvisie te maken, komt er een plan voor de toekomst. Het is een plan op hoofdlijnen om:

  • de kwaliteiten van het gebied te verbeteren
  • ontwikkelingen mogelijk te maken, in de vorm van woningbouw, sport, natuur, recreatie of (andere) maatschappelijke functies.

In 2019 en 2020 is tijdens het participatieproces veel inhoudelijk gesproken en zijn standpunten gedeeld. Ook de waarden van het gebied zijn verder uitgediept. Over veel zaken heerst een gedeelde opvatting. Daarnaast is er een goed beeld ontstaan van alle belangen.

Verschillende betrokkenen hebben echter verschillende belangen. Hierdoor bleef er over een paar onderdelen een verschil van inzicht, waarover men niet dichter bij elkaar kon komen. Eind 2020 is daarom het participatieproces gestopt met de participatiegroep, kerngroep en eigenarengroep.

Begin 2021 hebben we tijdens individuele gesprekken met leden van de participatiegroep nog eens teruggekeken op het doorlopen proces de voorgaande jaren. Dit gaf informatie (samen met alle informatie en verkenningen die we al hadden uit het eerdere participatieproces) om te komen tot een nieuwe aanpak.

Er zijn keuzes nodig om tot een heldere en uitvoerbare visie te komen voor het gebied Dijnselburg. Die gebiedsvisie dient als basis voor verdere ruimtelijke ontwikkeling in het gebied. De gemeente Zeist voert hierin de regie.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Ontwikkelingen Dijnselburg' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

In de Kadernotitie voor het gebied Dijnselburg (pdf, 8 MB)  (uit 2018) staat wat we willen bereiken en aan welke inhoudelijke kaders en uitgangspunten de gebiedsvisie moet voldoen.

Heeft u vragen over deze notitie of over de gebiedsvisie? Neemt u dan contact met ons op.