Mobiliteit - Auto's op een weg

Mobiliteitsvisie

Mobiliteit gaat over alle verplaatsingen van locatie naar locatie, van en naar de gemeente Zeist of daarbinnen. Dit kan bijvoorbeeld met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te voet. Ook duurzame keuzes horen hierbij, zoals het gebruik van (elektrische) deelauto’s. Mobiliteit gaat niet alleen over rijdende voertuigen maar bijvoorbeeld ook over (auto- en fiets) parkeren. Het aantal inwoners in gemeente Zeist en daarbuiten neemt toe en daarmee ook het aantal verplaatsingen. De toenemende mobiliteit heeft invloed op verkeersveiligheid, bereikbaarheid, milieu, klimaat en ruimte. Daarom is het belangrijk om keuzes te maken over mobiliteit.

Doel Mobiliteitsvisie

Wij willen bereikbaar en toegankelijk blijven voor alle inwoners van de gemeente Zeist, duurzame mobiliteit vergroten en de verkeersveiligheid verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat de groene kwaliteiten van onze gemeente behouden blijven. Om te komen tot goede keuzes, zijn de volgende ambities opgesteld:

 1. Veilig, leefbaar en gezond
  Wij willen zowel de verkeersongevallen als de negatieve effecten op leefbaarheid en gezondheid (denk aan geluidsoverlast, luchtvervuiling, etc.) in Zeist terugbrengen.
 2. Slim omgaan met ruimte
  Wij zetten in op het efficiënt en zuinig omgaan met de beschikbare ruimte en het meervoudig benutten hiervan. (Denk bijvoorbeeld aan deelmobiliteit of het stimuleren van ruimte-efficiënt reisgedrag, zoals lopen, fietsen en openbaar vervoer).
 3. Duurzame mobiliteit
  Wij zetten in op: het verminderen van vervuilde verplaatsingen, het stimuleren van en andere, minder milieubelastende voertuigkeuze en het verbeteren van de energie-efficiëntie.
 4. Balans in bereikbaarheid
  Wij willen de bereikbaarheid van locaties voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer verbeteren (denk aan betere ov-verbindingen en aantrekkelijke fietsroutes). En ook de automobilist moet zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.
 5. Iedereen doet mee
  Wij zetten in op het verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de mobiliteit voor alle doelgroepen. Daarbij gaat het zowel om de openbare ruimte als om de vervoersmiddelen.

Op het moment dat de gemeenteraad de mobiliteitsvisie heeft vastgesteld, start het opstellen van een mobiliteitsplan.

Mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsbeleid is ondergebracht in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) uit 2013, het Verkeerscirculatieplan (VCP) voor Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide-noord uit 2012 en de Parkeerbeleidsnota uit 2004. Dit beleid moet aangepast worden aan nieuwe richtlijnen en nieuwe ontwikkelen. De mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een mobiliteitsplan, waarin concrete maatregelen worden vastgelegd. Bijvoorbeeld, voor het vergroten van de verkeersveiligheid, het oplossen van parkeerproblemen, het verbeteren van fietsroutes of betere overstapmogelijkheden van en naar het openbaar vervoer. Het nieuwe mobiliteitsplan vervangt het huidige mobiliteitsbeleid. Wij willen dat inwoners maar ook bedrijven of andere geïnteresseerden meewerken aan het mobiliteisplan.

Meedenken

Wij willen dat inwoners maar ook bedrijven of andere geïnteresseerden meewerken aan het mobiliteisplan. Vanwege COVID-19 origaniseren we geen bijeenkomsten in de wijken maar doen we dat online. Meer informatie hierover volgt nog. Wij houden u op deze webpagina op de hoogte.

Planning

 • 6 april: Ronde Tafelbijeenkomst over de Mobiliteitsvisie
 • 15 april: Debat over de Mobiliteitsvisie
 • 18 mei: Vaststelling Mobiliteitsvisie door de gemeenteraad
 • 2e kwartaal 2021: Participatie (webinar en online wijkbijeenkomsten)

Deze planning is onder voorbehoud.

Contact

Heeft u vragen over mobiliteit in de onze gemeente?  Neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefonisch via 14 030.

Naar projectenoverzicht