Categorieën

  • Verkeer

Mobiliteitsvisie en mobiliteitsplan

Mobiliteit gaat over alle verplaatsingen van locatie naar locatie, van en naar de gemeente Zeist of daarbinnen. Dit kan bijvoorbeeld met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te voet. Ook duurzame keuzes horen hierbij, zoals het gebruik van (elektrische) deelauto’s. Mobiliteit gaat niet alleen over rijdende voertuigen maar bijvoorbeeld ook over (auto- en fiets) parkeren. Het aantal inwoners in de gemeente Zeist en daarbuiten neemt toe en daarmee ook het aantal verplaatsingen. De toenemende mobiliteit heeft invloed op verkeersveiligheid, bereikbaarheid, milieu, klimaat en ruimte. Daarom is het belangrijk om keuzes te maken over mobiliteit. Deze keuzes zijn in 2021 en 2022 gemaakt door de gemeenteraad. 

Wij hebben in 2021 een Mobiliteitsvisie en een Laadvisie vastgesteld en deze in 2022 uitgewerkt in een Mobiliteitsplan voor de periode 2022 - 2027. In 2023 volgt een nieuwe gemeentelijke Parkeernota. Met deze 4 beleidsstukken kunnen wij stappen zetten die de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het parkeren verbeteren en betekenen het begin van een inhaalslag voor voetgangers, fietsers, OV-reizigers en mindervaliden.

Fietser en voetganger

Wij willen inzetten op een goede bereikbaarheid van belangrijke woon -, werk - en recreatieve locaties en omliggende kernen. Daarbij kijken wij niet alleen naar het verbeteren van looproutes en fietspaden, maar ook naar belangrijke randvoorwaarden als bankjes, fietsparkeergelegenheid en routeverwijzing. Onnodig oponthoud bij verkeerslichten wordt zoveel mogelijk ingeperkt door gebruik van dynamisch verkeersmanagement (bijvoorbeeld verkeerslichten die zich aanpassen aan de verkeersdrukte) en de fietsapp Schwung, waarmee fietsers eerder groen licht kunnen krijgen.

Verkeersveiligheid

Wij willen de verkeersveiligheid verbeteren door niet alleen de snelheid in woonstraten te verlagen, maar de straten ook daadwerkelijk in te richten als 30 kilometer per uur gebieden. In overleg met de Provincie Utrecht gaat de maximum snelheid op de N224/Woudenbergseweg omlaag van 80 naar 60 kilometer per uur. Dat is beter voor de verkeersveiligheid, maar zorgt ook voor minder geluidsoverlast.

Openbaar vervoer

Wij gaan binnenkort de bushaltes beter toegankelijk maken voor mindervaliden en blinden. Ook komen er extra fietsparkeerplekken bij de drukkere bushaltes. Bij de Jordanlaan, de drukste bushalte in onze gemeente, wordt een mobiliteitshub gerealiseerd, waardoor de overstap van de fiets op het OV richting Utrecht en het Science Park makkelijker en comfortabeler wordt gemaakt. Daarnaast wordt het roken bij bushaltes verboden.

Parkeren

Ook het parkeerbeleid draagt bij aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. De gemeenteraad wil graag dat alle maatregelen op het gebied van parkeerregulering nader uitgewerkt worden in de nieuwe parkeernota, die naar verwachting in 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het gaat daarbij om maatregelen als nieuwe parkeernormen voor (deel)auto’s en fietsen en het beter afstemmen van het aantal parkeervergunningen op het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Inbreng betrokken inwoners

Het mobiliteitsplan 2022 – 2027 is mede tot stand gekomen met veel betrokkenheid vanuit de samenleving. Die betrokkenheid van inwoners is belangrijk en daarom zetten wij gesprekken met bewoners- en belangenverenigingen voort door periodiek met hen te overleggen over relevante ontwikkelingen en projecten.

Contact

Heeft u vragen over mobiliteit in de onze gemeente?  Neemt u dan contact met ons op.