foto van geparkeerde auto

Onderzoek betaald parkeren

Categorieën

  • Zeist
  • Verkeer

Rond de Geiserhof en de Prins Hendriklaan hebben bewoners te maken met een hoge parkeerdruk. Dat wordt vooral veroorzaakt door parkeerders die geen directe bestemming in de wijk hebben. Dit gebeurt vooral in de straten die vlakbij het centrum liggen en waar nog gratis geparkeerd kan worden. Daar willen we verandering in brengen.

Parkeren in eigen buurt

Te veel auto’s in de wijk betekent volle straten, veel zoekverkeer en verkeerd geparkeerde auto’s. Ook zijn er weinig parkeerplaatsen beschikbaar voor bewoners en hun bezoek. Daar willen we verandering in brengen. Dat doen we door te onderzoeken of er in de woonwijken Geiserhof en omgeving en Prins Hendriklaan en omgeving betaald parkeren moet komen.

Betaald parkeren zorgt er namelijk voor dat automobilisten die niet in de wijk wonen er veel minder parkeren. Bewoners en hun bezoek kunnen daardoor makkelijker in de buurt van hun woning parkeren.

Twee verschillende adviespanels

Hoe en waar moet betaald parkeren komen? We kiezen voor twee verschillende adviespanels zodat elke wijk zelf een afweging kan maken over de invoering van betaald parkeren: één voor de Geiserlaan en omgeving en één voor de Prins Hendriklaan en omgeving. Een deel van de wijk is uitgenodigd om aan het adviespanel mee te doen. Op 26 maart hebben we de straten waar we nog geen aanmeldingen uit hadden ontvangen, opnieuw een uitnodiging gestuurd. Het liefste zit er uit elke straat iemand in het adviespanel.

Veelgestelde vragen

Wat is een adviespanel?

Een adviespanel bestaat uit een goede vertegenwoordiging van bewoners, bedrijven en instellingen uit de wijk. De vraag aan het adviespanel is óf en in welke straten betaald parkeren moet worden ingevoerd. Het adviespanel laat zich goed informeren over de parkeerproblemen en de mogelijke oplossingen. Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er begrip voor verschillende standpunten en belangen. Uiteindelijk komt het adviespanel samen tot een goed doordacht advies over de invoering van betaald parkeren.

Waarom is er gekozen voor een adviespanel?

In 2021 hebben we een enquête gehouden over de invoering van betaald parkeren in de Bloemenbuurt en Transvaalbuurt. De meeste bewoners waren toen tegen betaald parkeren. De aanpak met zo’n draagvlak enquête kent een aantal nadelen. De parkeeroverlast wordt meestal gevoeld in een paar straten dichtbij het gebied waar nu al betaald parkeren is. Hier is vaak wel een meerderheid te vinden, maar daarbuiten is er bijna nooit voldoende draagvlak. Het gevolg is dat problemen blijven bestaan. De gemeente  Zeist blijft veel signalen over parkeeroverlast rond de Geiserhof en de Prins Hendriklaan ontvangen.

In de ‘parkeerbeleidsnota Zeist 2024-2028’ heeft de gemeenteraad daarom besloten om te gaan werken met een nieuwe aanpak: het werken met een adviespanel. Rondom de Geiserhof en de Prins Hendriklaan gaan we aan de slag met zo’n adviespanel. Onze ervaringen met zo’n adviespanel gaan we evalueren. En op basis van onze evaluatie bepalen we of deze aanpak ook op toekomstige betaald parkeergebieden gaan toepassen.

Wie mag meedoen aan de adviespanels?

Iedereen in het onderzoeksgebied (pdf, 2 MB) krijgt een uitnodiging om mee te doen aan het adviespanel.

De parkeeroverlast is hier niet overal even groot. We kiezen bewust voor een groter onderzoeksgebied. Het invoeren van betaald parkeren in sommige straten kan, door uitwijkgedrag, namelijk ook gevolgen hebben voor straten die nu nog geen hoge parkeerdruk hebben. We willen deze straten nu de kans geven om mee te praten over het betaald parkeren. Bij het bepalen van het onderzoeksgebied is naar logische grenzen gezocht.

Hoe worden de adviespanels precies samengesteld?

Op basis van vrijwillige aanmelding en loting. Iedereen uit de wijk krijgt de kans om deel te nemen aan het adviespanel. Wanneer teveel mensen van een bepaalde doelgroep (bewoners, ondernemers, etc.) zich hebben aangemeld, wordt er geloot. Andersom worden mensen actief benaderd om mee te doen als een doelgroep ondervertegenwoordigd is. Daarbij kijken we ook naar de spreiding van deelnemers over de wijk. Het liefste zit er uit elke straat iemand in het adviespanel.

Waar mag het adviespanel iets van vinden?

De gemeenteraad heeft een aantal kaders vastgesteld. Zo staat vast dat betaald parkeren (in combinatie met parkeervergunningen) het instrument is om parkeren te reguleren in de gemeente Zeist. Ook moeten de betaaltijden en tarieven aansluiten bij hoe het parkeren nu in het centrum is geregeld. En de grenzen van het betaald parkeren moeten duidelijk en logisch zijn.  

Het adviespanel kan binnen deze kaders adviseren over de invoering van betaald parkeren. Dat gaat vooral over de vraag in welke straten er wel en in welke straten er geen betaald parkeren moet komen. Maar ook over hoe het betaald parkeren er precies uit moet zien: komen er parkeerplaatsen alleen voor vergunninghouders.1 Of zijn er ook parkeerplaatsen nodig waar tegen betaling van een uurtarief geparkeerd kan worden door bezoekers?

Waar ook bezoekers tegen betaling van een dagkaart van €20,00 kunnen parkeren.

Wat wordt er van mij verwacht als ik meedoe aan het adviespanel?

Iedereen in het adviespanel is even belangrijk. Als deelnemer doe je op persoonlijke titel mee aan het adviespanel. Maar er wordt wel van je gevraagd dat je niet alleen vanuit je eigen belang, maar ook denkt over de belangen van de bewoners en ondernemers uit jouw straat. Je bepaalt zelf óf en hoeveel je afstemt met je buurtgenoten. De communicatie over het proces en uiteindelijke advies verloopt via de gemeente Zeist. Hier hoef je zelf geen actieve rol in te spelen.

Hoe komt het adviespanel tot een advies?

Het adviespanel komt tot een gezamenlijk advies over het gebied waar betaald parkeren ingevoerd moet worden. Het advies wordt gegeven op basis van overeenstemming (consensus). Dit betekent dat iedereen uit het adviespanel achter het advies staat. Niet iedereen hoeft het op alle punten volledig met elkaar eens te zijn, maar moet wel kunnen leven met het eindresultaat. Er wordt dus niet gestemd.

Wat als het adviespanel het niet over alles eens wordt?

Het kan gebeuren dat er niet over alles overeenstemming is binnen het adviespanel. Bijvoorbeeld over of een bepaalde straat wel of niet wordt meegenomen in het gebied met betaald parkeren. Als het écht niet lukt om tot consensus te komen, dan maakt de gemeente op dat punt zelf een afweging tussen de voor- en tegenargumenten.

Wat doen wij met het advies?

Uiteindelijk moet het college van Burgemeester en wethouders een besluit over de invoering van betaald parkeren nemen. Als het adviespanel binnen de gestelde kaders blijft, dan neemt het college het advies over. Wanneer het besluit is genomen, wordt iedereen in de wijk hierover geïnformeerd. Als bewoners of ondernemers het hier niet mee eens zijn, dan kan binnen 6 weken bezwaar worden gemaakt.

Wat houdt betaald parkeren precies in?

Van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 19.00 uur alleen geparkeerd mag worden tegen betaling óf met een parkeervergunning. Buiten deze tijden is het parkeren gratis en mag er ook zonder vergunning geparkeerd worden.

Na invoering van betaald parkeren kunnen bewoners uit de wijk tegen een sterk gereduceerd tarief met een parkeervergunning parkeren. Bewoners kunnen bovendien een bezoekersparkeervergunning aanvragen, waarmee hun bezoek voordeliger kan parkeren. Overige parkeerders betalen met belparkeren of bij een parkeerautomaat.

Parkeren zonder vergunning tijdens de reguleringstijden? Dan geldt een tarief van € 20,00 per dag.

Moet mijn bezoek ook het reguliere parkeertarief betalen?

U hoeft geen regulier parkeertarief te betalen. Voor het parkeren van uw bezoek kunt u een bezoekersvergunning aanvragen. Daarmee kunt u uw bezoek tegen een gereduceerd tarief laten parkeren. De bezoekersvergunning bestaat uit een aantal bezoekersuren (saldo) wat u jaarlijks kunt aanschaffen. U kunt maximaal 100 uur parkeertijd per kwartaal inkopen

De ervaring leert dat dit aantal uren ruim voldoende. Het kenteken van uw bezoek kunt u zelf eenvoudig aan- en afmelden, via de website (op computer, laptop of mobiel) . Het werkelijke aantal minuten dat uw bezoek parkeert gaat vervolgens van uw parkeertegoed af. U kunt meerdere bezoekers tegelijkertijd aanmelden.

Is er kans dat ik na invoering van betaald parkeren nog steeds moet zoeken naar een parkeerplaats?

Zowel op basis van signalen uit de wijk, als uit parkeertellingen blijkt dat het parkeerprobleem rondom de Geiserhof en Prins Hendriklaan grotendeels wordt veroorzaakt door mensen die geen directe bestemming in de wijk hebben, bijvoorbeeld bezoekers van het centrum. Met de invoering van betaald parkeren zullen bezoekers van het centrum ergens anders een parkeerplaats zoeken. Uit ervaring weten we dat door het invoeren van betaald parkeren bewoners makkelijker een parkeerplaats kunnen vinden. Wij verwachten dat hierdoor de parkeerdruk door de invoering van betaald parkeren omlaag gaat.

Is er na het invoeren van betaald parkeren garantie op een parkeerplaats?

Betaald parkeren geeft geen 100% garantie op een parkeerplaats voor de deur. De openbare ruimte is van iedereen. Wel vergroot het de kans aanzienlijk op het vinden van een parkeerplaats ten opzichte van de huidige situatie.

Is er geen andere oplossing voor het huidige parkeerprobleem?

Een oplossing voor het parkeerprobleem rond de Geiserhof en Prins Hendriklaan vraagt om het kunnen sturen op wie, waar en wanneer parkeert. Binnen het parkeerbeleid is betaald parkeren het instrument om dat te kunnen doen. In het centrum heeft de gemeente het parkeren op dezelfde manier geregeld.

Waarom zorgt de gemeente niet voor meer parkeerplaatsen?

Parkeren gaat over het verdelen van de openbare ruimte in verhouding tot de parkeervraag. Het probleem ligt niet bij het totale aantal parkeerplaatsen. Het echte probleem is dat teveel mensen op hetzelfde moment dezelfde (populaire) parkeerplaatsen gebruiken. Uit ervaring blijkt dat parkeerplaatsen bijbouwen tijdelijk voor een lagere parkeerdruk zorgt. Maar ook dat ‘nieuwe’ parkeerders deze extra plaatsen na een tijdje weer opvullen. Zeker als deze parkeerplaatsen vlakbij een gebied liggen waar nu al betaald parkeren geldt, is de kans groot dat meer mensen hier gratis willen parkeren.

Planning

  • Maart: Samenstellen van adviespanels
  • April: Bijeenkomsten adviespanels (2 per panel)
  • Mei: Opstellen advies van de adviespanels
  • Juni: Besluit college over invoering betaald parkeren

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.