WA-hoeve Noordelijke en zuidelijk ontwikkelveld

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in:

  • de sloop van diverse panden,
  • de nieuwbouw van maximaal 175 nieuwe woningen en
  • de herinrichting van de openbare ruimte.

Plangebied

Het plangebied omvat de gebouwen en gronden ten zuiden van de historische middenas van de WA-hoeve in Den Dolder en gebouwen en gronden ten noorden van de N238.

Ter inzage

Vanaf donderdag 6 januari 2022 liggen onderstaande stukken gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist (afspraak maken verplicht vanwege onze Coronamaatregelen).

Alle informatie kunt u ook vinden via de bijlagen onderaan deze webpagina. Een interactieve versie van het plan staat op de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Gelijktijdig ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor het hele gebied van de WA-hoeve ter inzage. Met dit ontwerpbeeldkwaliteitsplan wordt gedetailleerd ingegaan op de huidige en beoogde ruimtelijke kwaliteit van de verschillende gebieden. Zo worden er kaders gegeven ter behoud van de algemene kwaliteit, het bodemreliƫf, de infrastructuur, het landschap, de ordening van de nieuwe bebouwing en de beeldkwaliteit van die bebouwing.

Ontwerpbesluit Hogere waarden wet geluidhinder

Omdat binnen het bestemmingsplan geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd (maximaal 175 woningen), moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen.

Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van een aantal woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de Dolderseweg (N238) en het spoorwegverkeer op het traject Utrecht - Amersfoort, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze op 3 manieren indienen:

  • Digitaal/online: kijk voor meer informatie op online zienswijze indienen.
  • Schriftelijk: aan het college van burgmeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Mondeling: maak een afspraak via telefoonnummer 14 030. 

U wordt verzocht om bij schriftelijke en digitale reacties te vermelden dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan WA-hoeve Noordelijk en zuidelijk ontwikkelveld.

Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden. Bent u belanghebbende? Dan kunt u uw brief richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z/21/183268.

Bijlagen ontwerpbestemmingsplan

Bijlagen ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder