WA-hoeve Noordelijke en zuidelijk ontwikkelveld

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in:

  • de sloop van diverse panden,
  • de nieuwbouw van maximaal 175 nieuwe woningen en
  • de herinrichting van de openbare ruimte.

Plangebied

Het plangebied omvat de gebouwen en gronden ten zuiden van de historische middenas van de WA-hoeve in Den Dolder en gebouwen en gronden ten noorden van de N238.

Ter inzage

Alle stukken hebben vanaf donderdag 6 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist.

Alle informatie kunt u ook vinden via de bijlagen onderaan deze webpagina. Een interactieve versie van het plan staat op de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Gelijktijdig lag ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor het hele gebied van de WA-hoeve ter inzage. Met dit ontwerpbeeldkwaliteitsplan wordt gedetailleerd ingegaan op de huidige en beoogde ruimtelijke kwaliteit van de verschillende gebieden. Zo worden er kaders gegeven ter behoud van de algemene kwaliteit, het bodemreliƫf, de infrastructuur, het landschap, de ordening van de nieuwe bebouwing en de beeldkwaliteit van die bebouwing.

Ontwerpbesluit Hogere waarden wet geluidhinder

Omdat binnen het bestemmingsplan geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd (maximaal 175 woningen), moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen.

Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van een aantal woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de Dolderseweg (N238) en het spoorwegverkeer op het traject Utrecht - Amersfoort, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en/of ontwerpbeeldkwaliteitsplan

De termijn voor het indienen van een zienswijze is verstreken.

Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden wet geluidhinder

De termijn voor het indienen van een zienswijze is verstreken.