Leerplicht

Elk kind tussen de 5 en 18 jaar moet onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Leer- en kwalificatieplicht gelden voor alle minderjarigen die in Nederland wonen.

Leerplichtambtenaar

Gaat een kind niet naar school? Dan probeert de leerplichtambtenaar er samen met ouders, leerling en school alles aan te doen om dit op te lossen. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet. Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u meer informatie, of neem per e-mail contact op met een leerplichtambtenaar via leerplicht@zeist.nl.

Ongeoorloofd verzuim en vrijstelling inschrijvingsplicht

Ouders kunnen de schoolleiding om vrijstelling vragen voor bijvoorbeeld een verhuizing, bruiloft of begrafenis. Gaat een kind niet naar school en is er geen gegronde reden voor? Dan zijn de ouders strafbaar. Vanaf 12 jaar kunnen ook de kinderen zelf aangesproken worden op hun verzuim.

Scholen melden verzuim rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. Eventueel wordt hulpverlening ingeschakeld.

Het overtreden van leerplichtwet kan leiden tot:

Vrijstelling inschrijvingsplicht

Als uw kind leerplichtig is, moet uw kind ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u zich beroepen op een vrijstelling van deze plicht:

  • psychische en lichamelijke klachten kind
  • bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen
  • uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland (u hebt een verklaring van de directeur van de buitenlandse school nodig)
  • rondreizen voor baan

Hiervoor heeft u het formulier beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht (pdf, 1 MB) nodig.