Passend onderwijs

Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dat kan een ‘gewone’ maar ook een ‘speciale’ school zijn. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen bieden daarom extra begeleiding aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Kinderen kunnen verschillende vormen van extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke school kan elke vorm van extra begeleiding bieden. Daarom werken de scholen samen. Samen zorgen ze ervoor dat er een school is die de juiste ondersteuning voor uw kind kan bieden.

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • alle kinderen de best passende plek in het onderwijs krijgen.
  • een kind naar een gewone school gaat als dat kan.
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als dat nodig is.
  • scholen extra ondersteuning kunnen geven.
  • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
  • kinderen niet langdurig thuis komen te zitten.

U heeft een school gekozen voor uw kind. Op de website van die school staat hoe u uw kind kunt aanmelden: schriftelijk of via e-mail. 

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan gaat de school onderzoeken of zij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. In de meeste gevallen zal de uitkomst van het onderzoek positief zijn. De volgende stap is dat de school, in overleg met u, een ontwikkelperspectief voor uw kind opstelt. Hierin staan de onderwijsdoelen en wat nodig is aan extra ondersteuning. Dit ontwikkelperspectief wordt regelmatig met u besproken.

Alle scholen in de regio Zuidoost-Utrecht werken samen in een samenwerkingsverband. Zij maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden. En over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. De websites van de samenwerkingsverbanden geven hierover meer informatie.

Samenwerkingsverband voor basisonderwijs in Zuidoost-Utrecht - (swv ZOUT)

Het samenwerkingsverband voor basisonderwijs Zuidoost-Utrecht (swv ZOUT) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de scholen, schoolbesturen en de gemeenten Zeist, Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Wij werken samen aan passend onderwijs voor het basisonderwijs in de regio.

Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs - (Berséba)

De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs (Berséba), is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs. Hierbij zijn alle 170 reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Op deze scholen neemt de Bijbel een centrale plaats in. Landelijk zorgt Berséba voor passend onderwijs voor bijna 40.000 leerlingen.

Samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht - (swv-VO-ZOU )

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Zuidoost-Utrecht (swv-VO-ZOU) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de scholen, schoolbesturen en de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij werken samen aan passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio.

Passend onderwijs is er voor leerlingen met leerproblemen of gedragsproblemen, en voor kinderen met bepaalde lichamelijke beperkingen. Passend onderwijs is er in het basisonderwijs, het speciaal(basis)onderwijs, het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Ouders kunnen voor opvoedingsvragen en gedragsproblemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist (CJG Zeist) contact opnemen. Alle informatie en advies van het CJG Zeist is vertrouwelijk, deskundig, gratis en onpartijdig.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat staat in de wet. En dat betekent dat de school, in overleg met ouders en kind of jongere, verantwoordelijk is voor het bieden van een passende onderwijsplek. Dat kan zijn op de school van aanmelding, maar dus ook op een andere school, liefst in de buurt.

Scholen bieden basisondersteuning

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden. Dit is de ondersteuning die alle scholen in een regio bieden. Bijvoorbeeld hulp voor leerlingen met leesproblemen (dyslexie). Wat die basisondersteuning precies is, staat in de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel van elke school. Deze zijn in te zien op de website van de school.

Scholen bieden extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning bieden scholen extra ondersteuning aan leerlingen. Bijvoorbeeld bij leer- of gedragsproblemen. Elke school heeft dat vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel. Dat kunt u vinden op de website van de school van uw keuze of op de website van swv ZOUT, Berséba of swv-VO-ZOU.