Vrijwilligerswerk

Als u tijd over heeft en u wilt zich maatschappelijk nuttig maken, dan kunt u vrijwilligerswerk gaan doen.

Voorwaarden

Omdat vrijwilligerswerk niet concurrerend mag zijn met normale werkzaamheden, moet de gemeente of een andere uitkeringsinstantie (afhankelijk van wie u de uitkering krijgt) het vrijwilligerswerk goedkeuren. Een vrijwilliger mag iemands werk in loondienst niet verdringen. U verricht vrijwilligerswerk als u werk doet waarvoor u geen betaling ontvangt.

Kijk voor de laatste versies van de standaard voorwaarden op de website van Centraal Beheer.

Onkostenvergoeding

Deze regeling is bedoeld om onkosten, die vrijwilligers maken om hun vrijwilligerswerk (beter) te kunnen doen, (gedeeltelijk) te vergoeden. Reiskosten woon-werkverkeer zijn uitgesloten. De regeling is voor vrijwilligers die werkzaam zijn in Zeist en organisaties die zich richten op inwoners van Zeist en voornamelijk uit vrijwilligers bestaan.

Organisaties kunnen een aanvraag doen voor scholingskosten ten behoeve van hun vrijwilligers. Er mag niet steeds opnieuw een beroep worden gedaan op deze regeling. Aangeraden wordt om de subsidie, indien mogelijk, ruim van tevoren aan te vragen. Op deze manier weet u of u wel of geen subsidie krijgt, voordat er kosten worden gemaakt.

Betaling vindt plaats binnen 2 weken na vaststelling van de subsidie. Dit betekent dat de subsidie pas achteraf wordt betaald.

Voorwaarden onkostenvergoeding

 • een vrijwilligersorganisatie maakt een keuze: óf de organisatie vraagt een onkostenvergoeding aan óf maximaal 3 vrijwilligers die bij de organisatie werkzaam zijn, vragen een onkostenvergoeding aan
 • vrijwilligers kunnen maximaal éénmaal per 2 jaar een vergoeding krijgen
 • de onkosten hebben een éénmalig karakter
 • als de subsidie vooraf wordt aangevraagd, moeten de kosten binnen 6 maanden na de subsidieverlening gemaakt worden; daarna vervalt het recht op subsidie
 • kosten ten behoeve van woon-werkverkeer komen niet voor subsidie in aanmerking
 • de subsidie wordt niet verleend als het maximaal beschikbare budget per jaar (subsidieplafond) is bereikt
 • de onkosten vallen niet onder de vrijwilligersverzekering

Aanvragen

Een aanvraag bestaat uit een 'Aanvraagformulier Onkostenvergoeding Vrijwilligerswerk' en een offerte, factuur of bankafschrift. Bij een aanvraag door een vrijwilliger moet het formulier ondertekend worden:

 • door de vrijwilliger zelf
 • en door 3 bestuursleden van de organisatie waar hij of zij vrijwilligerswerk voor verricht.

Bij een aanvraag door een organisatie moet het formulier door 3 bestuursleden worden ondertekend.

Aanvraagformulier (pdf, 403 KB)

Subsidie kan zowel vooraf als achteraf worden aangevraagd. Als de subsidie wordt aangevraagd (en verleend) moet de subsidie, nadat de kosten zijn gemaakt, verantwoord worden. Deze verantwoording bestaat uit een factuur of bankafschrift waaruit de betaling blijkt. Na ontvangst van deze verantwoording stelt het college de subsidie vast. Als de subsidie pas achteraf wordt aangevraagd (en een factuur of bankafschrift waaruit de betaling blijkt, wordt meegestuurd) kan de subsidie direct worden vastgesteld.

De gemeente heeft 2 verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken.

BasisPolis

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

PlusPolis

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Let wel: het gaat om een secundaire dekking, dus eigen verzekering gaat voor. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is.

Iedere vrijwilliger die voor een Zeister organisatie werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd:

 • ongeacht leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten
 • geen minimum aantal uren
 • ongeacht de activiteit (dus ook bij bijvoorbeeld kerkelijk werk en buurtactiviteiten)

Schade… en dan?

De vrijwilliger of rechtspersoon downloadt het schade aangifteformulier en vult deze in.

Vervolgens kan de claim digitaal naar de gemeente (accountmanager team Maatschappelijke Zaken of via zeist@zeist.nl) worden doorgestuurd. De accountmanager zendt de claim na controle vervolgens digitaal door naar Centraal Beheer. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.