Milieuvisie

Iedereen wil in een prettige omgeving wonen, werken en leven. Maar wat vinden mensen in Zeist nou echt belangrijk op het gebied van milieu en duurzaamheid? Daarover zijn we in 2015 in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van groene groepen.

Deze gesprekken hebben wensen en ideeën opgeleverd om Zeist, ook in de toekomst, een fijne en veilige plek te laten zijn. Waar mensen graag komen en waar het prettig wonen is. Ook voor de generaties na ons. Een energieneutraal Zeist, minder grondstoffenverbruik, een groen Zeist met gezonde leefomstandigheden.

Brede Milieuvisie

De wensen en ideeën staan beschreven in de Brede Milieuvisie. Met breed wordt bedoeld dat het gaat om alle milieuthema’s die invloed hebben op onze leefomgeving. De Brede Milieuvisie onderscheidt 4 pijlers:

  • Klimaat en energie: we gaan op weg naar een energieneutraal Zeist
  • Circulaire economie: we handelen vanuit kringlopen en hergebruik, delen en gebruiken in plaats vanuit bezit.
  • Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie: we zorgen voor een met groen dooraderd Zeist.
  • Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven: we zetten ons in voor een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame voedselvoorziening.

Besluitvorming

De gemeenteraad heeft de Brede Milieuvisie vastgesteld op 4 oktober 2016.

Uitvoering milieuvisie

De Brede Milieuvisie (pdf, 7 MB) beschrijft de ambities: wat willen we bereiken. Maar de weg daar naartoe is minstens zo belangrijk. Daarom is er, opnieuw met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit plan vertaalt de ambities naar concretere doelen en acties die we de komende tijd gezamenlijk gaan oppakken. Het uitvoeringsplan (pdf, 526 KB) is in maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Bewoners, ondernemers, maatschappelijke groepen en de gemeente zijn nu volop bezig deze acties uit te voeren. Wilt u weten wat er gebeurt, of wilt u hier zelf aan meedoen? Kijk dan eens op samenduurzaamzeist.nl.