Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad wordt iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van Zeist.

De raad bestaat uit 33 leden, verdeeld over een aantal politieke partijen (fracties). Iedere fractie benoemt maximaal 2 buitengewoon raadsleden als ondersteuning.

Voor de periode 2022-2026 bestaat de Raad van de gemeente Zeist uit de volgende fracties en leden:

Bekijk hier de fracties en de leden

Gemiddeld besteden raadsleden ongeveer 16 uur per week aan het raadswerk. Een groot aantal leden doet dit naast een betaalde baan.

Buitengewoon raadsleden wonen fractievergaderingen bij en mogen actief deelnemen aan de Ronde Tafel en het Debat maar niet tijdens de raadsvergadering.

Raadsleden krijgen een vergoeding en een onkostenvergoeding voor dit werk. De hoogte hiervan is gekoppeld aan het aantal inwoners van de gemeente. In Zeist is dit ongeveer € 1.600 bruto per maand.

Buitengewoon raadsleden krijgen een onkostenvergoeding.

Raadsleden geven inzicht in hun betaalde en onbetaalde werkzaamheden, om verborgen belangenverstrengeling te voorkomen. Op de website van Zeist Raadsinformatie staat bij ieder raadslid welke (neven)activiteiten zij/hij heeft.

Soms komt in de raad een onderwerp aan de orde komen waar een raadslid direct belang bij heeft of zou kunnen hebben. In die gevallen neemt waar mogelijk hij /zij niet actief deel aan de Ronde Tafel en het Debat en onthoudt zich van stemming (stemt niet mee).

Alle raadsleden hebben getekend voor de VNG-integriteitscode.

Om raadslid te worden moet u:

  • inwoner zijn van de gemeente
  • ouder zijn dan 18 jaar
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht

U kunt zich als lid aanmelden bij een bestaande politieke partij of zelf een politieke partij oprichten. Iedere politieke partij kent haar eigen werkwijze en voorwaarden met betrekking tot de samenstelling van de kieslijst.

Naast raadsleden kennen de fracties ook buitengewone raadsleden. Zij vergaderen mee met de fractie en mogen deelnemen aan de Ronde Tafel en het Debat. Dit kan een opstap zijn naar het raadslidmaatschap.