Begroting en Jaarrekening

Hier vindt u de jaarrekening 2021 en de begroting 2023. 

Begroting 2023 in het kort

In januari of februari 2023 ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen. We laten u graag zien wat we met dit geld doen. Daarom vindt u hier onze begroting.

U ontvangt de aanslag van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen meerdere gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens de gemeente Zeist de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in onze gemeente.

Inkomsten: € 202.100.000,-

 • Van het Rijk: € 144.100.000,-
 • Overige inkomsten: € 15.600.000,-
  • Vanuit reserves € 11.100.000,-
  • Verhuur vastgoed (inclusief Slot Zeist) € 1.200.000,-
  • Overig (bijvoorbeeld werkzaamheden voor derden) € 3.000.000,0
  • Rente en beleggingen € 300.000,-
 • Inkomsten van de inwoners: € 42.400.000,-
  • Onroerendezaakbelasting (OZB) € 13.900.000,-
  • Afvalstoffenheffing € 10.100.000,-
  • Rioolheffing € 5.600.000,-
  • Vergunningen en leges € 5.400.000,-
  • Parkeerinkomsten € 3.200.000,-
  • Sportaccommodaties € 1.300.000,-
  • Graf- en begraafrechten en crematorium € 1.500.000,-
  • Overige belastingen (precario, toeristen, markt, reclame) € 900.000,-
  • Eigen bijdrage (Wmo) € 500.000,-

Uitgaven: € 202.100.000,-

 • Volwaardig meedoen aan de samenleving € 52.400.000,-
  • Bijstandsverlening € 35.800.000,-
  • Participatie en integratie € 9.600.000,-
  • Onderwijsbeleid en huisvesting € 7.000.000,-
 • Positieve gezondheid € 46.800.000,-
  • Jeugdwet € 18.100.000,-
  • Wmo en overige zorg 18+ € 15.800.000,-
  • Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 10.200.000,-
  • Volksgezondheid € 2.700.000,-
 • Financiële stabiliteit en organisatie € 37.000.000,-
  • Bedrijfsvoering € 20.700.000,-
  • Toevoeging aan reserves € 9.200.000,-
  • Gemeentelijk (financieel) bezit en beleid € 7.100.000,-
 • Doorpakken voor milieu en klimaat € 22.600.000,-
  • Afvalverwerking € 7.900.000,-
  • Openbaar groen € 5.400.000,-
  • Milieu en klimaat € 4.100.000,-
  • Riolering € 3.900.000,-
  • Begraafplaats en crematorium € 1.300.000,-
 • Cultureel en sportief Zeist € 11.300.000,-
  • Cultuur € 6.500.000,-
  • Sportbeleid en accommodaties € 4.800.000,-
 • Mobiliteit brengt ons verder € 10.600.000,-
  • Verkeer en vervoer € 8.400.000,-
  • Parkeren (en parkeerbelasting) € 2.200.000,-
 • Samen zorgen voor veiligheid € 8.000.000,-
 • Wonen op maat € 6.100.000,-
  • Wonen en bouwen € 4.400.000,-
  • Ruimtelijke ordening € 1.700.000,-
 • Gemeente in verbinding € 5.900.000,-
  • Bestuurszaken € 3.100.000,-
  • Burgerzaken € 2.800.000,-
 • Economie als versneller € 1.400.000,-

Hoeveel betaal ik in 2023 aan:

Omschrijving Kosten 2023
Onroerendzaakbelasting (OZB) bij WOZ-waarde € 400.000 € 230,80
Afvalstoffenheffing huishouden 3 - 10 personen € 409,80
Rioolheffing € 176,40