Begroting en Jaarrekening

Hier vindt u de jaarrekening 2021 en de begroting 2024. 

Begroting 2024 in het kort

Ieder jaar maakt de gemeente plannen en wordt er gekeken hoeveel geld hiervoor nodig is. Dit doen wij met een begroting die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Alle inkomsten worden gebruikt om de kernen van gemeente Zeist beter en mooier te maken.

Plannen en keuzes

De inkomsten van gemeenten bestaan uit een aantal onderdelen. Zo krijgt de gemeente geld van de Rijksoverheid en vanuit lokale heffingen en belastingen. Denk aan de onroerendezaakbelasting
en de afvalstoffen- en rioolheffing. In totaal ontvangen wij in 2024 ongeveer 225 miljoen euro. 

Dit geld besteden wij aan 10 programma’s waarin de gemeente werkt aan een goed leven in Zeist. Er is komend jaar extra geld gereserveerd voor maatregelen rond bestaanszekerheid, energiearmoede en schulddienstverlening. Ook is er meer geld nodig voor hoog specialistische jeugdhulp en voorzieningen voor de jeugd (sport, cultuur, jongerenwerkers).

De gemeente investeert daarnaast in digitale veiligheid en in veiligheid in de wijken. Wij blijven werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen en een aantrekkelijk centrum van Zeist. Ook het thema duurzaamheid behoudt aandacht, bijvoorbeeld door in infraprojecten meer groen en wateropvang toe te voegen en door ondersteuning van duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties.

Voor 2024 zijn scherpe keuzes gemaakt om tot een sluitende begroting te komen. Dit is vooral gedaan door financiële maatregelen te nemen die zo min mogelijk impact hebben op het leven van de inwoners.

Beknopt overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van gemeente Zeist

Hoeveel ontvangt de gemeente? € 224,9 MILJOEN

 1. Van het Rijk: € 157.800.000,-
 2. Inkomsten van de inwoners: € 46.800.000,-
  1. Onroerendezaakbelasting (OZB) € 15.500.000,-
  2. Afvalstoffenheffing € 10.600.000,-
  3. Vergunningen en leges € 6.200.000,-
  4. Rioolheffing € 6.100.000,-
  5. Parkeerinkomsten € 3.700.000,-
  6. Begraafplaats en crematorium € 1.800.000,-
  7. Sportaccommodaties € 1.300.000,-
  8. Overige belastingen (precario, toeristen, markt, reclame) € 1.000.000,-
  9. Eigen bijdrage (Wmo) € 600.000,-
 3. Overige inkomsten: € 20.300.000,-
  1. Vanuit reserves € 13.200.000,-
  2. Specifieke uitkeringen en subsidies € 3.100.000,-
  3. Verhuur vastgoed € 2.000.000,-
  4. Overig (bijvoorbeeld werkzaamheden voor derden) € 1.700.000,-
  5. Rente en beleggingen € 300.000,-

Waar willen we het aan uitgeven?

 1. Gemeente in verbinding € 6.700.000,-
  1. Bestuurszaken € 3.600.000,-
  2. Burgerzaken € 3.100.000,-
 2. Volwaardig meedoen aan de samenleving € 57.600.000,-
  1. Bijstandsverlening € 38.200.000,-
  2. Participatie en integratie € 10.900.000,-
  3. Onderwijsbeleid en huisvesting € 8.500.000,-
 3. Doorpakken voor natuur en klimaat € 24.800.000,-
  1. Afvalverwerking € 8.400.000,-
  2. Openbaar groen € 5.300.000,-
  3. Riolering € 4.200.000,-
  4. Milieu en klimaat € 5.000.000,-
  5. Begraafplaats en crematorium € 1.900.000,-
 4. Wonen op maat € 7.000.000,-
  1. Wonen en bouwen € 5.100.000,-
  2. Ruimtelijke ordening € 1.900.000,-
 5. Positieve gezondheid € 55.600.000,-
  1. Jeugdwet € 21.900.000,-
  2. Wmo en overige zorg 18+ € 18.500.000,-
  3. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 11.900.000,-
  4. Volksgezondheid € 3.300.000,-
 6. Cultureel en sportief Zeist € 11.700.000,-
  1. Cultuur € 6.400.000,-
  2. Sportbeleid en accommodaties € 5.300.000,-
 7. Mobiliteit brengt ons verder € 12.000.000,-
  1. Verkeer en vervoer € 9.300.000,-
  2. Parkeren en parkeerbelasting € 2.700.000,-
 8. Levendige economie € 1.200.000,-
 9. Samen zorgen voor veiligheid € 8.500.000,-
 10. Financiële stabiliteit en organisatie € 39.800.000,-
  1. Bedrijfsvoering € 22.800.000,-
  2. Toevoeging aan reserves € 11.900.000,-
  3. Gemeentelijk (financieel) bezit en beleid € 5.100.000,-

Wat betaal ik in 2024 aan:

Omschrijving Kosten 2024
Onroerendzaakbelasting (OZB) bij WOZ-waarde € 400.000 € 253,40
Afvalstoffenheffing huishouden 3 - 10 personen € 446,40
Rioolheffing € 189,60