Begroting en Jaarrekening

Hier vindt u de jaarrekening 2020 en begroting 2022. 

            "Begroting 2022, gemeente Zeist. "

"VOICE-OVER: Ieder jaar maakt de Gemeente Zeist plannen..."

"voor het komende jaar en kijkt ze hoeveel geld daarvoor nodig is. "

"Wat is de begroting? De begroting is het huishoudboekje..."

"van de gemeente voor de komende vier jaar."

"De uitgaven en inkomsten moeten in balans zijn."

"Er zijn twee soorten uitgaven en inkomsten..."

"namelijk: structurele en incidentele."

"Incidentele uitgaven en inkomsten komen slechts een enkele keer voor."

"Structurele uitgaven en inkomsten komen ieder jaar terug."

"Belangrijk is dat de structurele kosten uit de structurele inkomsten worden betaald."

"Hoe zit het in Zeist?"

"De inkomsten in Zeist bestaan uit een aantal onderdelen."

"Zo krijgt de gemeente geld van het Rijk..."

"en vanuit lokale heffingen en belastingen."

"Denk aan de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing."

"In totaal komt er jaarlijks ongeveer 184,4 miljoen euro binnen."

"Dit bedrag geeft de gemeente ook weer uit."

"De gemeente heeft de uitgaven verdeeld over tien programma’s die bijdragen..."
"aan een goed leven in Zeist."

"De gemeente geeft bijvoorbeeld geld uit aan: het aanleggen van wegen..."

"verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit."

"Ook geeft de gemeente geld uit aan sportaccommodaties, cultuur..."

"en onderwijshuisvesting. Maar ook aan toegankelijke en betaalbare zorg..."

"voor iedereen en aan mee kunnen doen in de samenleving."

"Waar komen we vandaan?"

"De afgelopen jaren zijn in Zeist uitdagingen ontstaan in de begroting."

"Dit heeft verschillende oorzaken."

"De kosten voor jeugdzorg zijn enorm gestegen, terwijl het Rijk...
hiervoor minder geld bijdroeg. Dit raakt ons hard."

"Daarnaast heeft de gemeente diverse ambities, bijvoorbeeld rond sport en verduurzaming."

"Om het huishoudboekje op orde te houden voor de komende jaren..."

"is een bedrag nodig van 10 miljoen euro."

"De gemeente heeft daarvoor het volgende gedaan:"

"Nieuw beleid voor de komende tijd wordt op een laag pitje gezet."

"De gemeente heeft vorig jaar de eerste financiële maatregelen genomen."

"Maatregelen die zo min mogelijk impact hadden op het leven van de bewoners."

"Dit jaar heeft de gemeente de hulp ingeroepen van zo’n 150 inwoners."

"Deze Inwoners Advies Commissie heeft meegeholpen om de begroting...
in balans te brengen."
"Van de 62 voorstellen van deze inwoners...
worden 42 verder uitgewerkt. "

"Tot slot stijgt de onroerendezaakbelasting...
de komende drie jaar met 3 procent."

"Voor de periode van 2022 tot 2025..."

"heeft de gemeente Zeist een sluitende begroting."

"De gemeente is financieel gezond."

"De gemeente blijft scherp letten op de inkomsten en uitgaven."

"Tegelijk blijft de gemeente innoveren, bijvoorbeeld in digitalisering in de organisatie."

"Ook blijven wij werken aan verbetering van de toegang tot betaalbare en toegankelijke hulp..."

"en ondersteuning voor iedereen. De gemeente kan tegen een stootje."

"Dat geeft veel energie en vertrouwen om te werken voor het goede leven in Zeist. "

"Met elkaar en voor elkaar!"

zeist.nl/begroting 2022
          

Begroting 2022 in het kort

In januari of februari 2022 ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen. We laten u graag zien wat we met dit geld doen. Daarom vindt u hier onze begroting.

U ontvangt de aanslag van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen meerdere gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens de gemeente Zeist de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in onze gemeente.

Inkomsten: € 184.400.000

 • Van het Rijk: € 131.300.000
 • Overige inkomsten: € 12.100.000
  • Vanuit reserves € 7.900.000
  • Verhuur vastgoed (inclusief Slot Zeist) € 2.200.000
  • Werkzaamheden voor derden € 1.600.000
  • Rente en beleggingen € 400.000
 • Inkomsten van de inwoners: € 41.000.000
  • Onroerendezaakbelasting (OZB) € 13.000.000
  • Afvalstoffenheffing € 9.500.000
  • Rioolheffing € 5.900.000
  • Vergunningen en leges € 5.700.000
  • Parkeerinkomsten € 3.100.000
  • Sportaccommodaties € 1.300.000
  • Graf- en begraafrechten en crematorium € 1.200.000
  • Overige belastingen (precario, toeristen, markt, reclame) € 800.000
  • Eigen bijdrage (Wmo) € 500.000

Uitgaven: € 184.400.000

 • Meedoen € 44.000.000
  • Bijstandsverlening € 28.600.000
  • Participatie en integratie € 8.300.000
  • Participatiewet € 5.200.000
  • Onderwijsbeleid € 1.900.000
 • Merkbaar beter in zorg voor elkaar € 42.300.000
  • Jeugdwet € 18.900.000
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) € 15.100.000
  • Wijkteams € 8.300.000
 • Vitale gemeenschappen € 23.000.000
  • Cultuur € 5.900.000
  • Groen € 5.000.000
  • Sport € 4.800.000
  • Onderwijshuisvesting € 3.700.000
  • Volksgezondheid € 2.600.000
  • Begraafplaats en crematorium € 1.000.000
   De gemeente maakt meer kosten voor deze kostenposten dan hier genoemd. Die kosten vindt u terug onder de kostenpost bedrijfsvoering.
 • Goed bestuur in een betrokken samenleving € 25.900.000
  • Bedrijfsvoering (Huisvesting, ICT, Facilitair, P&O, financien) € 20.100.000
  • Burgerzaken € 3.000.000
  • Bestuurszaken € 2.800.000
 • Samen aan de slag voor het klimaat € 15.700.000
  • Afvalverwerking € 7.400.000
  • Riolering € 4.200.000
  • Milieubeheer € 4.100.000
 • Maatschappelijk bewust financieel beleid € 10.600.000
  • Toevoeging aan reserves € 8.800.000
  • Gemeentelijk (financieel) bezit en beleid € 1.800.000
 • Mobiliteit in beweging € 9.000.000
  • Verkeer en wegen € 7.200.000
  • Parkeren € 1.800.000
 • Veiligheid thuis en op straat € 7.600.000
 • Toekomst bestendig wonen € 5.200.000
  • Wonen en bouwen € 4.000.000
  • Ruimtelijke ordening € 1.200.000
 • Economie als versneller € 1.100.000

Hoeveel betaal ik in 2022 aan:

Omschrijving Kosten 2022
Onroerendzaakbelasting (OZB) bij WOZ-waarde € 400.000 € 253,60
Afvalstoffenheffing huishouden 3 - 10 personen € 410,40
Rioolheffing € 188,40