Gemeentelijk vastgoed

Wij verkopen en verhuren vastgoed. Hier vindt u ons beschikbare aanbod van onroerende zaken en zakelijke rechten (bijvoorbeeld erfpacht en opstalrechten).

Als wij panden of gronden te koop aanbieden, vindt de verkoop openbaar en door een brede selectie plaats. Vaak besteden wij de verkoopprocedure uit aan een makelaarskantoor. Het beschikbare aanbod wordt dan via een openbaar kanaal zoals Funda aangeboden. Als wij panden, woningen of gronden te koop aanbieden staan die ook hier vermeld.

Bij uitzondering verkoopt de gemeente 1-op-1. Dan plaatsen we een bekendmaking van het voornemen tot verkoop met een uitleg waarom alleen die ene partij in aanmerking komt als koper.

Wij bezitten gronden waarop zakelijke rechten worden gevestigd. Bij de vestiging van een zakelijk recht, besluiten wij eerst voor welk beleidsdoel de grond wordt uitgegeven. 

  • Als blijkt dat er maar 1 partij geschikt is, dan vestigen we een zakelijk recht voor deze partij. Dan plaatsen we een bekendmaking van het voornemen tot vestiging met een uitleg waarom alleen die ene partij in aanmerking komt als zakelijk gerechtigde.
  • Als we de grond niet 1-op-1 uitgeven, dan starten we een openbare selectieprocedure. Partijen kunnen zich dan inschrijven en aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria wordt een keuze gemaakt voor 1 partij. De procedure start zodra bekend is dat de grond vrij komt. Het aanbod zetten we op onze website.

Wij bezitten panden en gronden die voornamelijk verhuurd worden aan partijen die bijdragen aan een gemeentelijk beleidsdoel. Als gemeentelijk vastgoed vrijkomt, besluiten wij eerst voor welk beleidsdoel het vastgoed wordt ingezet.

  • Als vervolgens blijkt dat er maar 1 partij geschikt is, dan verhuren wij het aan deze partij. Dan plaatsen we een bekendmaking van het voornemen tot verhuur met een uitleg waarom alleen die ene partij in aanmerking komt als huurder.
  • Als we niet 1-op-1 verhuren, dan starten we een openbare selectieprocedure. Partijen kunnen zich vervolgens inschrijven en aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria wordt een keuze gemaakt voor 1 huurder. De procedure start zodra bekend is dat vastgoed vrij komt.

Zodra vastgoed vrij komt en wij op zoek zijn naar een nieuwe huurder of zakelijk gerechtigde, worden de volgende stappen doorlopen:

  1. Publicatie van het vastgoed op de website; openbare inschrijving of 1-op-1 transactie via bekendmaking.
  2. Inschrijving door gegadigden, hiervoor worden selectiebrochures gebruikt.
  3. De voorlopige gunning door selectiecommissie. Er wordt getoetst en aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria gegund aan de inschrijver die het hoogste scoort op de selectiecriteria.
  4. De inschrijvers aan wie niet wordt gegund krijgen hiervan bericht.
  5. Met de inschrijver wordt een overeenkomst gesloten indien de inschrijver voldoet aan alle gestelde voorwaarden, waaronder en indien van toepassing een integriteitsscreening.
  6. Als de overeenkomst is ondertekend wordt een datum gepland voor de oplevering en sleuteloverdracht.

Aanbod gemeentelijk vastgoed

Hier vindt u het vastgoedaanbod dat we in een openbaar selectieproces te koop of te huur aanbieden.