Herontwikkeling WA-Hoeve in Den Dolder

In 2017 heeft de gemeenteraad een gebiedsvisie (pdf, 3,68 MB) voor de Willem Arntsz Hoeve (WA-Hoeve) in Den Dolder vastgesteld. Einddoel: de WA-Hoeve als een levendig gebied met een mix van verschillende soorten woningen, bewoners en ondernemers. Leegstaande monumentale panden krijgen weer een toekomst. Projectontwikkelaar BPD gaat het terrein herontwikkelen.

Stand van zaken herontwikkeling

In 2020 heeft de projectontwikkelaar samen met ons gewerkt aan de planuitwerking van de drie deelgebieden:

  1. historische Middenas
  2. noordelijk Ontwikkelveld
  3. zuidelijk Ontwikkelveld

Er is onderzoek verricht naar de (her)inrichting van de openbare ruimte, de vormgeving van onder- en bovengrondse infrastructuur, de milieukundige haalbaarheid van woningbouw en de gewenste beeldkwaliteit.

In afstemming met onder andere de Planbegeleidingsgroep (PBG) en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) maakt de projectontwikkelaar onder andere een beeldkwaliteitplan (voor de bebouwing en de openbare ruimte) en 2 bestemmingsplannen.

Verkenning ontwikkeling ‘Zorgkern’

Centraal op de WA-Hoeve ligt deelgebied ‘Zorgkern’. Dit deelgebied was geen onderdeel van de marktselectie (tender) van Altrecht waaruit BPD werd geselecteerd als ontwikkelaar.

Dit gebied is echter wèl onderdeel van de gebiedsvisie. Ruimtelijk en maatschappelijk is er aanleiding om ook 'de Zorgkern' tot herontwikkeling te brengen. De verkenning van zo'n ontwikkeling wordt de komende maanden uitgewerkt door Altrecht, BPD, PBG en ons. Waarschijnlijk is hierover in de loop van 2021 meer duidelijkheid.

Aankondiging vertrek Altrecht en Fivoor

Altrecht en haar huurder Fivoor gaan uiterlijk 1 januari 2027 de WA-Hoeve verlaten. Misschien al eerder, maar dat is afhankelijk van het herhuisvestingsvraagstuk dat Altrecht uitwerkt in 2021.

Planning en participatieproces

  • eerste helft 2021: afronding concept beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplannen
  • na afronding: ter inzage legging concept beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplannen
  • tweede helft 2021: vaststelling beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplannen

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Participatieproces

Begin 2021 zal de projectontwikkelaar voor de inwoners van Den Dolder en andere belanghebbenden/belangstellenden een informatiemoment organiseren. Waarschijnlijk zal dit informatiemoment online plaatsvinden. De projectontwikkelaar zal de belanghebbenden/belangstellenden hierover informeren.

Naar projectenoverzicht