Categorieën

  • Den Dolder
  • Overig

Herontwikkeling WA-Hoeve in Den Dolder

De gemeenteraad heeft een gebiedsvisie (pdf, 4 MB) voor de Willem Arntsz Hoeve (WA-Hoeve) in Den Dolder vastgesteld. Einddoel: de WA-Hoeve als een levendig gebied met een mix van verschillende soorten woningen, bewoners en ondernemers. Leegstaande monumentale panden krijgen weer een toekomst. Projectontwikkelaar BPD gaat het terrein herontwikkelen.

Planning

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Ontwerp-bestemmingsplannen

Tijdens de inzagetermijn kon iedereen zienswijzen kenbaar maken over de ontwerp-bestemmingsplannen. In een zogenaamde nota van beantwoording staat onze reactie op de zienswijzen. Als het college van burgemeester en wethouders instemt met de concept-nota, dan neemt daarna de gemeenteraad een besluit.

De mensen die een zienswijze hebben ingediend, informeren wij persoonlijk over ons antwoord op hun zienswijze.

Meer informatie vindt u op de pagina's:

De projectontwikkelaar heeft samen met ons gewerkt aan de planuitwerking van de 3 deelgebieden:

  1. historische Middenas
  2. noordelijk Ontwikkelveld
  3. zuidelijk Ontwikkelveld

Er is onderzoek gedaan naar de (her)inrichting van de openbare ruimte, de vormgeving van onder- en bovengrondse infrastructuur, de milieukundige haalbaarheid van woningbouw en de gewenste beeldkwaliteit.

In afstemming met onder andere de Planbegeleidingsgroep (PBG) en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) heeft de projectontwikkelaar onder andere een beeldkwaliteitplan en 2 bestemmingsplannen gemaakt. De gemeenteraad moet daar nog een besluit over nemen.

Verkenning ontwikkeling ‘Zorgkern’

Centraal op de WA-Hoeve ligt deelgebied Zorgkern. Dit deelgebied was geen onderdeel van de marktselectie (tender) van Altrecht waaruit BPD werd geselecteerd als ontwikkelaar.

Maar dit gebied is wél onderdeel van de gebiedsvisie. Ruimtelijk en maatschappelijk is er aanleiding om ook de Zorgkern tot herontwikkeling te brengen. De verkenning van deze ontwikkeling werken Altrecht, BPD en PBG met ons uit.

Vertrek Altrecht en Fivoor uit WA-Hoeve

De woningbouw zal starten nadat Altrecht en haar huurder Fivoor de WA-Hoeve hebben verlaten. Hun vertrek is afhankelijk van het herhuisvestingsvraagstuk dat Altrecht nog uitwerkt.

Altrecht heeft begin dit jaar aan de gemeente Zeist laten weten dat vertrek op 1 januari 2027 mogelijk niet haalbaar is. Die datum werd eerder gecommuniceerd. We moeten voorlopig afwachten wat dit betekent voor het vervolg van de herontwikkeling van de WA-Hoeve.

Er is een planbegeleidingsgroep (PBG) samengesteld (met vertegenwoordigers uit de Dolderse samenleving) die nauw betrokken is bij de planuitwerking. Doel is om samen met de ontwikkelaar tot een mooie invulling van het gebied te komen.

Taken PGB

In samenwerking met Altrecht en een vertegenwoordiger van de voormalige werkgroep WA-Hoeve/belangenvereniging is het afsprakenkader voor de PGB (pdf, 197 KB) opgesteld.

Leden PGB

De PBG bestaat uit 5 leden. Alle leden zijn door het college van burgemeester en wethouders benoemd als lid van de PBG WA-Hoeve. 

Wilt u contact met de PBG? Stuur dan een e-mail aan zeist@zeist.nl, onder vermelding van PBG WA-Hoeve Den Dolder.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.