Categorieën

 • Den Dolder
 • Overig

Herontwikkeling WA-Hoeve in Den Dolder

De gemeenteraad heeft een gebiedsvisie (pdf, 4 MB) voor de Willem Arntsz Hoeve (WA-Hoeve) in Den Dolder vastgesteld. Einddoel: de WA-Hoeve als een levendig gebied met een mix van verschillende soorten woningen, bewoners en ondernemers. Leegstaande monumentale panden krijgen weer een toekomst. Projectontwikkelaar BPD gaat het terrein herontwikkelen.

Planning

 • 2e kwartaal 2024: ter inzage legging vastgesteld bestemmingsplan
 • 2025: Aanpak ondergrondse en bovengrondse infrastructuur Historische Middenas
 • 2025-2028: Herontwikkeling panden en nieuwbouw Historische Middenas

De voortgang in het proces tot herontwikkeling van het Noordelijk en Zuidelijk Ontwikkelveld en de Zorgkern is afhankelijk van duidelijkheid over het vertrek van Altrecht en Fivoor van de WA-Hoeve.

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Ter inzage 

Het bestemmingsplan voor de Historische Middenas is 23 januari gewijzigd vastgesteld en voorziet in de:

 • functiewijziging van de bestaande monumentale panden
 • sloop van enkele panden
 • nieuwbouw van 12 grondgebonden woningen 
 • herinrichting van de openbare ruimte

Ook zijn het beeldkwaliteitsplan en het m.e.r.-besluit vastgesteld.

De projectontwikkelaar heeft samen met ons gewerkt aan de planuitwerking van de 3 deelgebieden:

 1. Historische Middenas
 2. Noordelijk Ontwikkelveld
 3. Zuidelijk Ontwikkelveld

Er is onderzoek gedaan naar de (her)inrichting van de openbare ruimte, de vormgeving van onder- en bovengrondse infrastructuur, de milieukundige haalbaarheid van woningbouw en de gewenste beeldkwaliteit.

In afstemming met onder andere de Planbegeleidingsgroep (PBG) en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) heeft de projectontwikkelaar onder andere een beeldkwaliteitplan en 2 bestemmingsplannen gemaakt. Het bestemmingsplan voor de Historische Middenas is inmiddels vastgesteld. Het bestemmingsplan voor het Noordelijk en Zuidelijk Ontwikkelveld wordt op een later moment vastgesteld. Dit is afhankelijk van duidelijkheid over het vertrek van Altrecht en Fivoor van het terrein van de WA-Hoeve.

Verkenning ontwikkeling ‘Zorgkern’

Centraal op de WA-Hoeve ligt deelgebied Zorgkern. Dit deelgebied was geen onderdeel van de marktselectie (tender) van Altrecht waaruit BPD werd geselecteerd als ontwikkelaar.

Maar dit gebied is wél onderdeel van de gebiedsvisie. Ruimtelijk en maatschappelijk is er aanleiding om ook de Zorgkern tot herontwikkeling te brengen. De verkenning van deze ontwikkeling werken Altrecht, BPD en PBG met ons uit.

Vertrek Altrecht en Fivoor uit WA-Hoeve

De woningbouw zal starten nadat Altrecht en haar huurder Fivoor de WA-Hoeve hebben verlaten. Hun vertrek is afhankelijk van het herhuisvestingsvraagstuk dat Altrecht nog uitwerkt.

Altrecht heeft laten weten dat een vertrek op 1 januari 2027 mogelijk niet haalbaar is. Die datum werd eerder gecommuniceerd. We moeten voorlopig afwachten wat dit betekent voor het vervolg van de herontwikkeling van de WA-Hoeve.

Er is een planbegeleidingsgroep (PBG) samengesteld (met vertegenwoordigers uit de Dolderse samenleving) die nauw betrokken is bij de planuitwerking. Doel is om samen met de ontwikkelaar tot een mooie invulling van het gebied te komen.

Taken PGB

In samenwerking met Altrecht en een vertegenwoordiger van de voormalige werkgroep WA-Hoeve/belangenvereniging is het afsprakenkader voor de PGB (pdf, 197 KB) opgesteld.

Leden PGB

De PBG bestaat uit 5 leden. Alle leden zijn door het college van burgemeester en wethouders benoemd als lid van de PBG WA-Hoeve. 

Wilt u contact met de PBG? Stuur dan een e-mail aan zeist@zeist.nl, onder vermelding van PBG WA-Hoeve Den Dolder.

Meer informatie

Meer informatie over de plannen vindt u op de website van de projectontwikkelaar.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.