Huis ter Heide Zuid

Het ontwerp uitwerkingsplan maakt de bouw van een nieuw woongebied in Huis ter Heide Zuid mogelijk.

De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Daarna worden maximaal 72 woningen gerealiseerd (67 appartementen en 5 grondgebonden woningen). Ook wordt een nieuwe weg tussen de Blanckenhagenweg en de Huis ter Heideweg aangelegd. Deze weg is nodig om later ook woningen in Huis ter Heide West te kunnen bouwen.

Het uitwerkingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van woningen binnen het plangebied hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde. Dit komt door het wegverkeer op de A28 en de Blanckenhagenweg/Huis ter Heideweg. Er zijn geen maatregelen mogelijk om deze overschrijding op te heffen. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan het uitwerkingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

Plangebied

Het plangebied van het uitwerkingsplan wordt begrensd door:

  • de Huis ter Heideweg,
  • de Prins Alexanderweg,
  • de bestaande (woon)bebouwing van Huis ter Heide en
  • het kantoorpand langs de snelweg A28.

In het geldende bestemmingsplan ‘Oud Zandbergen e.o.’ is het plangebied aangewezen als uitwerkingsgebied. Het uitwerkingsplan geeft hier nu invulling aan.

Verwerking zienswijzen

Het ontwerp uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid en het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder Huis ter Heide Zuid lagen vanaf donderdag 17 december 2020 gedurende 6 weken digitaal ter inzage. Over het ontwerp uitwerkingsplan zijn 17 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn verzameld in de ‘Nota van zienswijzen uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid (pdf, 1.34 MB)’. De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie. Tevens is per zienswijze aangegeven of de zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het uitwerkingsplan. Het vast te stellen uitwerkingsplan, inclusief alle bijlagen, kunt u hieronder inzien. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2021 ingestemd met de zienswijzennota en het vast te stellen uitwerkingsplan.

Vaststelling uitwerkingsplan

Het vaststellen van het uitwerkingsplan voor Huis ter Heide Zuid met de daarbij horende zienswijzennota is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het voorstel tot vaststellen van het uitwerkingsplan wordt eerst behandeld in de Ronde Tafel. Het doel van de Ronde Tafel is informatie vergaren door de gemeenteraadsleden. In de Ronde Tafel wordt door de raadsleden nog geen standpunt ingenomen over het raadsvoorstel. Het is mogelijk om tijdens de Ronde Tafel mee te spreken over het raadsvoorstel

De planning is dat de gemeenteraad op 25 november in een Ronde Tafel het voorstel tot vaststellen van het uitwerkingsplan bespreekt, waarbij raadsleden vragen kunnen stellen aan de wethouder en aan de insprekers. Op 9 december is er een debat gepland. Eind dit jaar òf eind januari 2022 vindt de raadsvergadering plaats waarin de gemeenteraad een besluit neemt over het uitwerkingsplan. Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle stukken voor de raad over het uitwerkingsplan staan op de website van de gemeenteraad. Klik in de agenda op de betreffende datum om de stukken te bekijken.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder

Op 19 oktober 2021 zijn de hogere waarden Wet geluidhinder voor het uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid vastgesteld.

De officiële bekendmaking van het Besluit hogere waarden vindt gelijktijdig plaats met de bekendmaking van het besluit over de vaststelling van het uitwerkingsplan. Het besluit wordt na de bekendmaking formeel ter inzage gelegd. Degenen die een zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit worden geïnformeerd over de terinzagelegging van het definitieve besluit en de mogelijkheid hiertegen beroep in te stellen. 

Bijlagen uitwerkingsplan