Huis ter Heide Zuid

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad het uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid gewijzigd vastgesteld.

De bestaande bebouwing in het plangebied wordt gesloopt en daarna wordt hier een nieuw woongebied gerealiseerd voor maximaal 72 woningen (67 appartementen en 5 grondgebonden woningen). Ook wordt een nieuwe weg tussen de Blanckenhagenweg en de Huis ter Heideweg aangelegd. Het uitwerkingsplan vormt het planologisch-juridisch kader voor de gewenste ontwikkelingen. De raad heeft het uitwerkingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan zijn weergegeven in hoofdstuk 4 van de Nota van Zienswijzen en het raadsbesluit.

Plangebied

Het plangebied van het uitwerkingsplan wordt begrensd door:

  • de Huis ter Heideweg,
  • de Prins Alexanderweg,
  • de bestaande (woon)bebouwing van Huis ter Heide en
  • het kantoorpand langs de snelweg A28.

In het geldende bestemmingsplan ‘Oud Zandbergen e.o.’ is het plangebied aangewezen als uitwerkingsgebied. Het uitwerkingsplan geeft hier nu invulling aan.

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Op 19 oktober 2021 hebben burgemeester en wethouders het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor het uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid gewijzigd vastgesteld.

Het uitwerkingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de toekomstige wooneenheden binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de rijksweg A28, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de wooneenheden. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en het besluit hogere waarden gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn weergegeven op pagina 2 van het vastgestelde besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Ter inzage

Het uitwerkingsplan (met de bijbehorende bijlagen) en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder (met de bijbehorende bijlagen) hebben vanaf donderdag 31 maart 2022 gedurende 6 weken digitaal ter inzage gelegen. 

Het plan is nog in te zien via de bijlagen onderaan deze webpagina. Een interactieve versie van het plan vindt u op de website ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Twee partijen hebben beroep ingesteld tegen het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden. Dit betekent dat het uitwerkingsplan nog niet onherroepelijk is geworden en dat de geplande woningbouw in Huis ter Heide Zuid vertraging oploopt.