Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, verkeer, welke activiteiten mogen plaatsvinden en groen. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is.

Omgevingsvisie

Hebt u een plan voor uw buurt of wijk? Dan weet u met de Omgevingsvisie waar u in uw plan rekening mee moet houden. 

Bestemmingsplannen in procedure

Nieuwe bestemmingsplannen en wijzigingen worden openbaar bekendgemaakt. In de bekendmaking staat vermeld hoe u op de plannen kunt reageren. De stukken liggen ter inzage en zijn ook digitaal beschikbaar via de website ruimtelijkeplannen.

Onderstaande ruimtelijke plannen zijn nu in procedure of liggen ter inzage. Dit zijn plannen waarvan de procedure nog wordt afgerond op basis van de ‘oude’ wetgeving, namelijk de Wet ruimtelijke ordening.

  • in de regels staat wat er wel en niet mag binnen iedere bestemming
  • de verbeelding is een kaart van het plan
  • in de toelichting worden de verschillende bestemmingen uitgelegd. Ook de resultaten van onderzoeken, inspraak van de bevolking en overleg met andere instanties worden vermeld.

Voorontwerpbestemmingsplan

De gemeente zet haar ideeën op papier en peilt de mening van de burgers en belanghebbenden. Inspraak is mogelijk.

Ontwerpbestemmingsplan

U kunt het plan inzien en uw mening geven, dit heet een zienswijze.

Bestemmingsplan vastgesteld

Wie een zienswijze heeft ingediend, kan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.