Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, verkeer, welke activiteiten mogen plaatsvinden en groen. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is.

Omgevingswet en bestemmingsplannen

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment vormen alle bestemmingsplannen in onze gemeente samen het Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van gemeente Zeist. 

Plannen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het Omgevingsplan. Maar let op: al vanaf 1 september 2023 nemen wij geen nieuwe aanvragen voor een wijziging van het bestemmingsplan in behandeling. 

Omgevingsvisie

Hebt u een plan voor uw buurt of wijk? Dan weet u met de Omgevingsvisie waar u in uw plan rekening mee moet houden. 

Bestemmingsplannen in procedure

Vastgestelde bestemmingsplannen

Via de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de vastgestelde bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen van de gemeente bekijken. Dit kan op:

  1. adres
  2. postcode
  3. bestemmingsplannaam

  • in de regels staat wat er wel en niet mag binnen iedere bestemming
  • de verbeelding is een kaart van het plan
  • in de toelichting worden de verschillende bestemmingen uitgelegd. Ook de resultaten van onderzoeken, inspraak van de bevolking en overleg met andere instanties worden vermeld.

Voorontwerpbestemmingsplan

De gemeente zet haar idee├źn op papier en peilt de mening van de burgers en belanghebbenden. Inspraak is mogelijk.

Ontwerpbestemmingsplan

U kunt het plan inzien en uw mening geven, dit heet een zienswijze.

Bestemmingsplan vastgesteld

Wie een zienswijze heeft ingediend, kan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een bestemmingsplan moet iedere 10 jaar geactualiseerd worden.

Als uw bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan dient u een verzoek in om af te wijken van het bestemmingsplan. U vraagt deze afwijking tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning via het omgevingsloket online. Neem hiervoor eerst contact op met het team vergunningen.

Voor gebruik of bebouwing van een stuk grond binnen een bestemmingsplan kan een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen in het bestemmingsplan. Alleen voor die plek en binnen de gestelde voorwaarden is het College bevoegd om een wijzigingsplan vast te stellen. Neem hiervoor eerst contact op met het team vergunningen.

De kosten staan in de gemeentelijke legesverordening. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

De gemeente Zeist wil samen met u werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Bouwt u extra energiezuinig? Dan kunt u recht hebben op korting op de leges.