Kerklaan

De omgevingsvergunning maakt het plaatsen van nieuwe lichtmasten en het verhogen van de bestaande lichtmasten mogelijk voor de Kerklaan 10 in Huis ter Heide.

Procedure

Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) doorlopen (artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3, Wabo). De gemeenteraad heeft besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 21 december gedurende 6 weken ter inzage. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u online inzien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Dit kan op 3 manieren:

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Digitaal (met DigiD)
  • Mondeling: neem contact met ons op om een afspraak te maken 

Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.