Nooitgedacht

De omgevingsvergunning maakt het realiseren van 17 woningen, 10 appartementen, bergingen en 2 uitritten mogelijk voor de locatie Nooitgedacht 20 tot en met 28a en 34 tot en met 38.

Procedure

Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo doorlopen. De gemeenteraad heeft besloten om de verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Ter inzage

De omgevingsvergunning en de bijlagen (onder andere verklaring van geen bedenkingen) liggen vanaf donderdag 9 mei gedurende 6 weken ter inzage. Ook kunt u de stukken digitaal inzien op het gemeentehuis van Zeist.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als belanghebbende tegen de verleende omgevingsvergunning gedurende de beroepstermijn van vrijdag 10 mei tot en met donderdag 20 juni beroep instellen. Dit kan op 2 manieren:

  • Digitaal of online via mijn.rechtspraak.nl (u heeft hiervoor uw DigiD nodig)
  • Schriftelijk aan: de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van bodemzaken Postbus 1605, 3500 DA Utrecht.

Voorlopige voorziening

De omgevingsvergunning treedt in werking op de eerste dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de besluiten niet. Heeft u er veel belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan kan, naast het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht kunt u telefonisch terecht bij de Rechtbank Midden-Nederland (088 361 1754).