Nooitgedacht

De omgevingsvergunning maakt het realiseren van 17 woningen, 10 appartementen, bergingen en 2 uitritten mogelijk voor de locatie Nooitgedacht 20 tot en met 28a en 34 tot en met 38.

Procedure

Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo doorlopen. De gemeenteraad heeft besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 16 november gedurende 6 weken ter inzage. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u online inzien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Dit kan op 3 manieren:

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Digitaal (met DigiD)
  • Mondeling: neem contact met ons op om een afspraak te maken 

Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.