Steynlaan 63

Dit bestemmingsplan zet de huidige centrumbestemming aan de Steynlaan 63 om naar een woonbestemming. Nu kunnen er meerdere functies zich vestigen op deze locatie, maar de na de bestemmingswijziging kan er alleen nog gewoond worden. Deze doelstelling komt voort uit het Retailperspectief uit 2019. 

Ter inzage

Om de bestemming te wijzigen moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. 

Het bestemmingsplan (met de bijbehorende bijlagen) ligt met ingang van vrijdag 12 april 2024 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het besluit ook raadplegen via onderstaande bijlagen.  Een interactieve versie van de plankaart vindt u op www.omgevingswet.overheid.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Beroep

Belanghebbende kunnen met ingang van 12 april gedurende 6 weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en adres van de indiener,
  • de dagtekening,
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
  • de gronden waarop het bezwaar rust.

Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Het bestemmingsplan treedt niet in werking indien binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd.