TNO locatie

De TNO-locatie aan de Utrechtseweg 48 huisvest momenteel een kantoor en laboratorium voor onderzoeksdoeleinden. Het plan betreft een aanpassing van het bestemmingsplan om een passende en formele toevoeging van de laboratoriumfunctie op de TNO-locatie mogelijk te maken.

Op 28 mei 2024 is het m.e.r.-besluit genomen en het bestemmingsplan “Partiële herziening Utrechtseweg 48 Zeist” gewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf dinsdag 11 juni gedurende 6 weken ter inzage. U kunt alle stukken inzien via de bijlagen op deze pagina. Ook kunt u een interactieve versie van de plankaart (De Verbeelding) vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

In de periode van woensdag 12 juni tot en met dinsdag 23 juli 2024 kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld over het bestemmingsplan door:

  • belanghebbenden die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn
  • niet-belanghebbenden die in de voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend
  • niet-belanghebbenden die niet verweten kunnen worden geen of niet tijdig een zienswijze te hebben ingediend

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om de werking van het besluit op te schorten kan een belanghebbende gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen. Een dergelijk - gemotiveerd -  verzoek moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Digitaal

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.