Wijzigingsplan Woonwijk 3 Vliegbasis Soesterberg

Aan de rand van de voormalige vliegbasis Soesterberg is een nieuwe woonwijk voorzien, die deels in de gemeente Zeist en deels in de gemeente Soest moet komen te liggen. Deze woonwijk is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug.

Beoogde nieuwe woonwijk

In 2012 stelden de gemeenten Zeist en Soest ieder voor hun eigen grondgebied het bestemmingsplan 'Vliegbasis Soesterberg' vast, waarin deze woonwijk werd voorzien. De gronden kregen deels de bestemming Woongebied, maar op sommige delen van de beoogde woonwijk was de geluidbelasting toen nog te hoog. Drie gedeeltes van de beoogde woonwijk werden daarom bestemd tot 'Groen' met daarbij de mogelijkheid om de bestemming later te wijzigen naar Woongebied.

Onderstaande kaart geeft de beoogde woonwijk en de directe omgeving weer. De onderbroken zwarte lijn vormt de gemeentegrens tussen Soest en Zeist. De witte lijn de begrenzing van de beoogde woonwijk.

3 wijzigingsplannen

De wijziging van het plan is de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Wijzigingsgebieden 1 en 2 liggen in de gemeente Soest. Het college van Soest heeft het wijzigingsplan voor deelgebied 1 vastgesteld (dit plan is inmiddels onherroepelijk) en stelt, naar verwachting, op korte termijn het wijzigingsplan voor deelgebied 2 vast.

Het wijzigingsplan voor deelgebied 3 betreft een bevoegdheid van het college van Zeist.

Procedure in Zeist

Op 19 december 2023 besloot het college van Zeist de procedure voor wijzigingsplan 3 te starten en het ontwerp ter inzage te leggen. Vanaf 29 december 2023 lag het ontwerpplan 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kon iedereen een zienswijze indienen: het college ontving 1 zienswijze. Op basis van deze zienswijze is het plan op enkele punten aangescherpt, zoals beschreven staat in de nota van zienswijzen.

Ter inzage

Op 4 juni stelde het college het 'Wijzigingsplan Woongebied 3 Vliegbasis Soesterberg' gewijzigd vast. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf 20 juni gedurende 6 weken ter inzage. U kunt alle bijlagen ook hieronder inzien.

Beroep

Gedurende deze termijn kunnen zij, die tijdig een zienswijze bij het college hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan iedere belanghebbende tijdens deze termijn op dezelfde wijze beroep instellen tegen de bij vaststelling van het wijzigingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan.

Crisis- en Herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Geef daarom in het beroepschrift aan welke beroepsgronden u aanvoert en dat deze wet van toepassing is. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.