Wijzigingsplan Woonwijk 3 Vliegbasis Soesterberg

Aan de rand van de voormalige vliegbasis Soesterberg is een nieuwe woonwijk voorzien, die deels in de gemeente Zeist en deels in de gemeente Soest moet komen te liggen. Deze woonwijk is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug.

In 2012 stelden de gemeenten Zeist en Soest ieder voor hun eigen grondgebied het bestemmingsplan 'Vliegbasis Soesterberg' vast, waarin deze woonwijk werd voorzien. De gronden kregen deels de bestemming Woongebied, maar op sommige delen van de beoogde woonwijk was de geluidbelasting toen nog te hoog. Drie gedeeltes van de beoogde woonwijk werden daarom bestemd tot 'Groen' met daarbij de mogelijkheid om de bestemming later te wijzigen naar Woongebied wanneer de geluidssituatie dat toe zou laten.

Wijzigingsgebieden 1 en 2 liggen in de gemeente Soest, die de procedures voor deze 2 gebieden gestart heeft. Wijzigingsgebied 3 ligt binnen de gemeente Zeist. Op 19 december 2023 besloot het college de procedure voor dit wijzigingsplan te starten en het ontwerp ter inzage te leggen.

Onderstaande kaart geeft weer hoe de beoogde woonwijk en de 3 wijzigingsgebieden ten opzichte van elkaar en de directe omgeving liggen. De onderbroken zwarte lijn vormt de gemeentegrens tussen Soest en Zeist. De witte lijn de begrenzing van de beoogde woonwijk.

Ontwerpbestemmingsplan 

Voor wijzigingsgebied 3, het gedeelte binnen de gemeente Zeist, is een ontwerp wijzigingsplan opgesteld. Dit ontwerp wijzigingsplan ligt vanaf 29 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Alle documenten die bij het wijzigingsplan horen kunt u via onderstaande bijlagen inzien. Ook kunt u een interactieve versie van de plankaart (De Verbeelding) vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Tijdens genoemde periode kan iedereen reageren op het ontwerp wijzigingsplan (dit heet officieel: een zienswijze indienen). Dit kan op 3 manieren:

  • digitaal (inloggen met DigiD)  
  • schriftelijk. Zienswijzen kunnen worden gericht aan: Het college van burgemeester en wethouders van Zeist, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 030. 

De ingediende zienswijzen worden door het college betrokken bij de besluitvorming over het plan. Naar verwachting zal het college voor de zomer van 2024 beslissen over de vaststelling van het plan, maar de exacte datum is nu nog niet bekend.