Hulp bij laag inkomen

Als u in de gemeente Zeist woont en een laag inkomen hebt, zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen waar u of uw kinderen tot 18 jaar een beroep op kunnen doen.

Hulp bij inkomenscheck

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) voert voor de gemeente Zeist de meeste regelingen voor inkomensondersteuning uit. Bij de RSD kunnen ze u vertellen of u met uw inkomen voor ondersteuning in aanmerking komt.

De Sociaal Raadslieden Zeist helpen u gratis met een inkomenscheck. Hierbij bekijken ze voor welke (landelijke) toeslagen en welke (lokale) minimaregelingen u in aanmerking komt. Als inwoner van Zeist kunt u naar het inloopspreekuur voor allerlei financiële vragen.

De Geld Terug Regeling is voor inwoners van de gemeente Zeist met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de vermogensgrens. Studenten kunnen geen gebruik maken van de regeling.

Met de Geld Terug Regeling kunt u geld terug krijgen voor allerlei activiteiten en producten. U kunt hierbij denken het lidmaatschap van een sportclub of bibliotheek, bioscoopkaartjes,  abonnementsgeld voor internet en telefoon of een fiets(reparatie). Met deze regeling kunt u (een deel) van dergelijke kosten vergoed krijgen. Per kalenderjaar € 100 per volwassene.

Lees meer over de Geld Terug Regeling.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag (IIT) is een jaarlijkse toeslag voor inwoners met een laag inkomen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al 3 jaar of langer leeft van een inkomen rond de bijstandsnorm en als er geen zicht is op inkomensverbetering. U bent 21 jaar of ouder, maar hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie.

Lees meer over de individuele inkomstenstoeslag.

Bijzondere bijstand

Wanneer u een laag inkomen hebt en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt. Bijvoorbeeld kosten voor bewindvoering, eigen bijdrage rechtshulp en soms verhuis- en inrichtingskosten. U krijgt de vergoeding als gift of als lening. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. Voor medische kosten, zoals tandartskosten, een bril of gehoorapparaat moet u een beroep doen op uw (aanvullende) zorgverzekering. De aanvraag bijzondere bijstand moet in de meeste gevallen worden ingediend voordat de kosten gemaakt zijn.

Lees meer over de bijzondere bijstand.

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Aan het einde van elk jaar kunt u een andere  zorgverzekering kiezen. Als uw inkomen minder dan 130% van de bijstandsnorm is, kunt u misschien gebruik maken van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ). U bent dan verzekerd bij zorgverzekeraar DSW. De CAZ is een basis en een aanvullende zorgverzekering. U ontvangt ruimere vergoedingen dan de gewone pakketten van DSW. De premie is lager dan normaal, omdat de gemeente een deel meebetaalt.

Lees meer over de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.

Financiële ondersteuning schoolgaande kinderen en jongeren

Stichting Leerkansen Zeist biedt ouders met een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsgrens en schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar financiële ondersteuning zodat hun kinderen mee kunnen doen aan activiteiten van en op school. Zo kan worden geholpen met het betalen van de ouderbijdrage, de schoolreis of de noodzakelijke aanschaf van leermiddelen zoals een laptop of tablet.

Lees meer over stichting leerkansen Zeist.

Huiswerkbegeleiding

Wanneer u een laag inkomen hebt en uw kind huiswerkbegeleiding nodig heeft, kan Stichting Leren voor de Toekomst uw kind begeleiden. Deze Stichting geeft huiswerkbegeleiding tegen een laag tarief voor kinderen vanaf groep 6 tot en met de eindexamenklassen van de middelbare school. Ook kunnen ouders worden ondersteund doordat een begeleider mee gaat naar ouderavonden of oudergesprekken op school.

Lees meer over stichting leren voor de toekomst.

Sport en cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor het lidmaatschap van een sportclub of  cultuuractiviteit. Daarnaast kunnen zwemlessen voor het A-diploma worden vergoed. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen moeten worden gedaan voordat het kind 18 jaar is door een tussenpersoon: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Lees meer over jeugdfonds sport en cultuur.

Studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren

Als uw kind 18 jaar is geworden en naar vmbo, havo, vwo of vavo gaat, kan een tegemoetkoming scholieren worden aangevraagd. Dit is een maandelijkse bijdrage en is een gift. Volgt uw kind een
opleiding aan een MBO, HBO of Universiteit? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor studiefinanciering. Neem contact op met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor informatie over of het aanvragen van studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren.

Lees meer over DUO.

Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen en jongeren tot 21 jaar die opgroeien in armoede. Dit doen zij door simpele dingen, waar andere instanties niet mee kunnen helpen, tóch mogelijk te maken. Kinderhulp kan bijvoorbeeld helpen met een fiets, nieuwe kleren, een dagje uit of een nieuw dekbed. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag indienden. Iemand die professioneel bij het gezin betrokken is, kan dat wel. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als u vader of moeder bent en niet weet bij welke professional u hiervoor moet zijn, helpt Kinderhulp u graag verder.

Lees meer over kinderhulp.

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis en/of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschieneen bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag. Of u recht hebt op één of meerdere toeslagen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

 1. Zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben moet u in ieder geval 18 jaar of ouder zijn en een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn.
 2. Huurtoeslag. De huurtoeslag is een bijdrage in de huurlasten. Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Of u huur toeslag kunt krijgen, hangt af van uw inkomen, vermogen, huurprijs en woonsituatie. Met ingang van 1 januari 2020 zijn de inkomensgrenzen verruimd. Mogelijk komt u daarom nu wel voor huurtoeslag in aanmerking. U kunt dit berekenen of navragen bij de belastingdienst.
 3. Kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt dit budget naast de kinderbijslag. Krijgt u al een toeslag van de belastingdienst? Dan krijgt u kindgebonden budget meestal vanzelf als u er recht op hebt. Soms moet u het wel zelf aanvragen, bijvoorbeeld als u nog geen toeslag van de belastingdienst ontvangt.
 4. Kinderopvangtoeslag. U wilt dat uw kinderen goed worden opgevangen terwijl u werkt. En dat is niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Eén van de voorwaarden is dat u en uw partner werken, een opleiding volgen of in een traject naar werk zitten. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis.

Lees meer over alle toeslagen van de belastingdienst.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met de Sociaal Raadslieden.

Heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Andere heffingskortingen, ook als u een laag inkomen
hebt, vraagt u aan bij de belastingdienst.

Lees meer over heffingskortingen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

In sommige gevallen hoeft u niet of maar een gedeelte van de gemeentelijke belastingen en/of waterschapsbelasting te betalen. Dat heet kwijtschelding. Of u daarvoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie, uw inkomen en vermogen.

Lees meer over kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Hier treft u een overzicht van organisaties die u (gratis) verder helpen als u vragen of zorgen hebt. Of als u informatie nodigt hebt over verschillende onderwerpen.

Sociaal-juridische dienstverlening

 • Sociaal Raadslieden voor onafhankelijke informatie en advies over inkomen, uitkeringen, belastingen en toeslagen, personen- en familierecht, arbeidsrecht en onderwijs.
 • Rechtswinkel voor gratis advies over juridische vragen en problemen.

Hulp bij het invullen van formulieren

 • Formulierenbrigade voor gratis hulp bij het invullen van lastige formulieren en het ordenen van uw administratie.
 • Wegwijscafé voor als u hulp nodig hebt, maar niet weet bij welke organisatie u het beste terecht kunt.

Welzijn en maatschappelijke ondersteuning

 • Sociaal Team voor vragen en informatie over bijvoorbeeld WMO, hulp in het huishouden, schulden of ondersteuning als mantelzorger.
 • Centrum voor Jeugd en Gezin voor grote en kleine vragen over opgroeien en voor alle vormen van jeugdhulp.
 • Samen Oplopen voor een steuntje in de rug als u dat nodig hebt.
 • Meander Omnium biedt verschillende diensten op het gebied van jongerenwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en buurtbemiddeling.
 • Kerk en Samenleving voor iedereen voor een kop koffie, advies, een maaltijd of andere activiteiten.
 • Wijkinloophuis Kerckebosch voor en door bewoners van de wijk waar men elkaar kan ontmoeten.
 • Leger des Heils korps voor als u in de problemen bent geraakt.
 • Steunpunt Mantelzorg voor iedereen die kort of tijdelijk voor iemand anders zorgt.
 • Vluchtelingenwerk biedt begeleiding bij de asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk.
 • ADRA Share en Care brengt mensen met elkaar in contact door verschillende activiteiten te organiseren.
 • Gewoon Samen voor alle inwoners die hulp nodig hebben, maar weinig of geen netwerk hebben dat die hulp kan bieden.

Overige organisaties

 • Bibliotheek Idea organiseert laagdrempelige netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden. Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen die betrekking hebben op solliciteren besproken. 
 • Voedselbank voor als u ernstige financiële problemen hebt en daardoor te weinig geld om voldoende voedsel te kopen.
 • Weggeefwinkel, hier kunnen gratis enkele artikelen worden meegenomen.
 • Taalhuis voor vragen over taal en hulp of advies bij de verbetering van taal en digitale vaardigheden.
 • Seyster prothesehulp. In sommige gevallen kan uw dure tandartsrekening door Joost Oud IJzer worden betaald.