Alcoholwetvergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. De vergunning heeft betrekking op het pand en wordt verleend aan een (rechts)persoon. De vergunning is niet overdraagbaar.

Let op: Start u een horecabedrijf? Dan heeft u ook een exploitatievergunning nodig.

Aanvraagformulieren

Om het u makkelijk te maken, kunt u via het verzamelaanvraagformulier in 1 keer verschillende horecavergunningen aanvragen. Ook als u maar 1 vergunning aan wilt vragen, gebruikt u hetzelfde formulier.

U kunt het formulier met bijlagen opsturen naar gemeente Zeist, aan Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Meesturen

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • kopie huur-, koop- of pachtovereenkomst van het pand
 • plattegrond van de inrichting (1:100)
 • technische informatie over de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie

Van alle ondernemers/bestuursleden en leidinggevenden:

Eventueel:

 • als de vergunning wordt aangevraagd door een rechtspersoon een kopie akte/statuten van de rechtspersoon

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een Alcoholwetvergunning moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Omschrijving Kosten 2022
Alcoholwetvergunning € 457,90
Melding wijziging leidinggevende € 41,05

 • minimaal 21 jaar
 • in bezit van een SVH verklaring sociale hygiëne
 • staat niet onder curatele
 • niet van slecht levensgedrag (de gemeente vraagt advies op bij politie en justitie)

Gedurende de openingstijden van het horeca- of slijtersbedrijf dient er altijd minimaal 1 leidinggevende aanwezig te zijn.

Het kan zijn dat de gemeente bij uw aanvraag een BIBOB-onderzoek doet. Met dit onderzoek controleert de gemeente de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn.

Vraagt u een alcoholwetvergunning aan voor een pand aan de 2e Dorpsstraat of de Steynlaan? Dan wordt er altijd een BIBOB-onderzoek uitgevoerd. Via het Ondernemersplein ontvangt u een BIBOB-vragenformulier en een overzicht van de bijlagen die u moet toevoegen.

De Alcoholwetgeving stelt eisen aan de inrichting van het horeca- of slijtersbedrijf.

Lokaliteiten: voor publiek toegankelijke ruimtes, exclusief toiletten en dergelijke.

Inrichtingseisen horecabedrijf

Aan elkaar grenzende ruimten vallen onder één lokaliteit als zij:

 • met elkaar verbonden zijn door een permanente wandopening:
  • met een hoogte van ten minste 2,2 meter van de vloer af gemeten
  • met een breedte van tenminste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2,4 meter
 • alleen gescheiden zijn door een afscheiding van lager dan 1,25 meter van de vloer af gemeten

Bepalingen waaraan het horecabedrijf moet voldoen:

 1. Ten minste 1 horecalokaliteit aanwezig met een vloeroppervlakte van minstens 35 meter.
 2. Een horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2,4 meter van de vloer af gemeten. Een nieuw te bouwen horecagelegenheden moeten volgens het bouwbesluit een hoogte hebben van 2,6 meter.
 3. Een horecalokaliteit heeft een goedwerkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft. Omgerekend betekent dit een luchtverversingsfrequentie van 5,7 keer per uur bij een hoogte van 2,4 meter.
 4. U heeft een voorziening voor elektriciteit, zodat u beschikt over energie.
 5. U beschikt over een drinkwatervoorziening, zodat u voor consumptie en hygiëne geschikt water heeft.
 6. In de onmiddellijke nabijheid van uw horecagelegenheid zijn ten minste 2 volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig.
 7. Elke toiletgelegenheid bevat ten minste:
  1. een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimte.
  2. een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met goed stromend water te kunnen wassen.
 8. De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit.

Inrichtingseisen slijterijbedrijf

Bepalingen waaraan het slijterijbedrijf moet voldoen:

 1. Een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste 1 slijtlokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 15 m2.
 2. Een slijtlokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,4 meter van de vloer af gemeten.
 3. Een slijtlokaliteit staat niet rechtstreeks in verbinding met een neringruimte.(Een neringruimte is een winkelruimte binnen een gebouw in gebruik voor het uitoefenen van de detailhandel of supermarkt of de ruimte in gebruik voor een andere soortgelijke activiteiten. Zoals het bedrijfsmatig aanbieden van diensten of het verhuren van goederen).
 4. Een verbindingslokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,4 meter van de vloer af gemeten.
 5. Een verbindingslokaliteit bestemd of mede bestemd voor bezoekers, heeft ten hoogste 1 afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,4 meter naar de slijtlokaliteit en ten hoogste 1 afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,4 meter naar de neringruimte. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte bedraagt ten minste 2 meter.
 6. Een verbindingslokaliteit uitsluitend bestemd voor personeel van het slijtersbedrijf, heeft ten hoogste 1 afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1 meter naar de slijtlokaliteit en ten hoogste 1afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1 meter naar de neringruimte. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte bedraagt ten minste 1 meter.

 • de ondernemers of bestuurders wijzigen
 • de leidinggevenden wijzigen
 • de ondernemingsvorm wijzigt
 • de inrichting/horecalokaliteiten (bouwtechnisch) wijzigt

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen zijn in de APV regels opgenomen over de alcohol verkoop door verenigingen en stichtingen. Voor sportverenigingen zijn vaste schenktijden bepaald:

 • Korfbal-, voetbal- en hockeyverenigingen:
  • Maandag t/m vrijdag van 19.00 uur tot 24.00 uur.
  • Zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 19.00 uur, tenzij er wedstrijden eindigen na 17.30 uur. Dan is het toegestaan om 1,5 uur na de wedstrijd alcohol te schenken met een uiterlijke schenktijd tot 21.00 uur.
 • Tennis-, jeu de boules-, petanque- en verenigingen die meerdere sporten aanbieden: Elke dag van 12.00 uur tot 24.00 uur.
 • Overige sportverenigingen: Elke dag van 16.00 tot 24.00 uur.

Sportverenigingen mogen 12 tot 16 keer per jaar afwijken van de schenktijden als zij dit van te voren melden bij de gemeente. Voor de overige verenigingen en stichtingen geldt dat zij mogen schenken vanaf één uur voor de aanvang en tot uiterlijk één uur na afloop van de georganiseerde activiteit.

Wilt u naast het langer schenken van alcohol, ook langer open blijven dan normaal? Dan moet u ook een verruiming van de openingstijden aanvragen. Verenigingen en stichtingen mogen maximaal 12 keer per jaar hun openingstijden verruimen tot maximaal 01.00 uur.

De 12 dagenregeling maakt het voor (horeca)gelegenheden mogelijk af en toe de geluidsniveaus die voor het bedrijf gelden te overschrijden. Bijvoorbeeld om live-optredens te houden. 

U meld dit via de omgevingsdienst bij de gemeente (kies voor kennisgevingsformulier incidentele festiviteiten).

Als u tijdens uw evenement alcohol wilt schenken, gelden een aantal voorwaarden:

 • het evenement is tijdelijk (maximaal 12 dagen achter elkaar)
 • u schenkt alleen zwak alcoholhoudende drank
Inloggen met DigiD Tijdelijk schenken aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Tijdelijk schenken aanvragen

U heeft de volgende bijlage(n) nodig:

Meer informatie over DigiDof eHerkenning.

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Via de post aanvragen

Als u geen DigiD of eHerkenning heeft, dan kunt u via de e-mail of post een vergunning aanvragen. Stuur het aanvraagformulier met bijlagen op naar zeist@zeist.nl. Of per post naar gemeente Zeist, aan Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.

Aanvraagformulier tijdelijk schenken (pdf, 581 KB)