Hofje van Zeist

Categorieën

  • Zeist
  • Woningbouw

Het 'Hofje van Zeist' gaat een unieke woon-, werk- en leefomgeving bieden aan jongvolwassenen met een beperking. Het projectgebied is het binnenterrein tussen de Dalweg, Minckelerslaan, Kritzingerlaan en Berkenlaan (png, 2 MB). Deze ontwikkeling draagt bij aan een inclusieve samenleving en het goede leven in Zeist. Stichting Hofje van Zeist, de buurt, NabijWonen, ontwikkelcombinatie Bos en Koelewijn en onze gemeente werken met elkaar hieraan.

Planning en proces

Planning

  • 2e helft 2024: afronding ruimtelijke procedure
  • eind 2024: start bouwwerkzaamheden
  • eind 2025: oplevering 

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning en bijbehorende documenten lagen van 22 februari tot en met 3 april ter inzage. U kunt de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken nog online bekijken via officiële bekendmakingen. Gedurende de termijn van terinzagelegging kon iedereen een zienswijze indienen. Hier is door meerdere personen gebruik van gemaakt.

De ingediende zienswijzen worden momenteel geanalyseerd. Het college van burgemeester en wethouders neemt in het voorjaar een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning. 

De indieners van zienswijzen worden op de hoogte gehouden wanneer er duidelijkheid is over het besluit en over de vervolgstappen die al dan niet genomen worden.

Klankbordgroep

De klankbordgroep (KBG) denkt mee met de initiatiefnemers over de planuitwerking.

Ontwerp

Het hofje is toegankelijk vanaf een voorplein met 12 parkeerplaatsen. Een deel van de parkeerplekken is voor mindervaliden. Naast 16 woningen komen er ook:

  • een woning voor het begeleidersgezin;
  • een ontmoetingsruimte;
  • een gezamenlijke fietsenstalling.

De begeleiderswoning en ontmoetingsruimte komen in het midden van het hofje. De fietsenstalling komt aan de kant van het voorplein.

Om het gebied bereikbaar te maken wordt het Volksgebouw verplaatst en het terrein van postduivenvereniging UPZ aangepast.

De woningen

De hofjesbebouwing vormt 1 aaneengesloten rijtje van woningen onder een hellend dak. Het dak is aan de tuinkant 3 meter hoog en aan het hofje 7 meter hoog. In het hellende dak zitten geen ramen, waardoor de achtertuinen van de omliggende woningen geen inkijk hebben.

De middelste woningen krijgen een doorlopende veranda, zodat die bewoners droog naar de ontmoetingsruimte kunnen lopen. De veranda biedt ook plaats aan activiteiten in de buitenlucht.

Indeling buitenruimte

Het hofje zelf heeft de middagzon op het zuidwesten. De ruimte wordt gevuld met stadsnatuur, enkele kassen van het voormalige tuincentrum, pleintjes en gezamenlijke tuintjes. Door de indeling van het perceel liggen de achtertuintjes van de woningen aan de noord- en oostzijde (de kant van de aangrenzende woningen). Het hofje heeft aan de andere randen een lage en brede groene haag. Aan de kant van het voorplein en aan de zuidzijde zitten poorten in de haag. De aanwezige uitweg van het voormalige tuincentrum blijft bestaan en wordt gebruikt voor het verkeer van en naar het hofje.

Stichting Het Hofje van Zeist zet zich in om voor jongvolwassenen met een beperking een unieke omgeving te maken met een buurtoverschrijdend karakter. Daarin komen 'wonen', 'werken' en 'leven' samen èn hun wens om relatief zelfstandig in de samenleving te staan.

Op termijn wordt het een erkende leerwerkplekorganisatie voor sociaal pedagogische opleidingen. De bouw is duurzaam en energieneutraal, met groene energie, zonnepanelen en stadslandbouw.

Versnellingsopgave huisvesting

Dit initiatief draagt bij aan de 'Versnellingsopgave'. De versnellingsopgave is bedoeld om sneller meer betaalbare woningen te creëren in onze gemeente.

Meer informatie

Op de website van Stichting Hofje van Zeist vindt u achtergrondinformatie over dit project.

De gemeente Zeist zal omwonenden tijdens het planproces per brief informeren over belangrijke momenten in het project, de procedures en de besluitvorming.