Categorieën

 • Zeist
 • Woningbouw

Gebiedsvisie stationsgebied Driebergen-Zeist

De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist gaan de kansen onderzoeken voor een nieuwe kern in het stationsgebied Driebergen-Zeist. Het maken van een gebiedsvisie is de eerste stap in de voorbereiding op een mogelijke gebiedsontwikkeling. Dit doen we samen met u: inwoners, ondernemers en belanghebbenden.

Projectgebied

Het gebied dat we betrekken in de gebiedsvisie ligt ruim om het station heen. De grenzen van het projectgebied staan nog niet helemaal vast. Dit gebeurt in de gebiedsvisie. Wel is al duidelijk dat de snelweg A12 de zuidgrens is.

De grenzen van het projectgebied zijn ongeveer:

 • in het noorden: Laan van Rijnwijk
 • aan de oostkant: Arnhemse Bovenweg
 • aan de westkant: landgoed Rijnwijk
 • in het zuiden: de A12 

Naast het station, het spoor en de omliggende woonbebouwing en bedrijven, kenmerkt het gebied zich door gebieden met natuurwaarden (bos en open gebied) en grasland. Ook liggen er 2 hockeyverenigingen in het gebied.

Planning

 • april-juni: 
  • besluit gemeenteraden over plan van aanpak gebiedsvisie
  • keuze stedenbouwkundig bureau (dit bureau helpt bij maken gebiedsvisie en begeleidt de participatie)
  • keuze communicatiebureau (dit bureau begeleidt de communicatie)
 • juli-maart 2024: 
  • onderzoek naar kansen en mogelijkheden gebied, met inbreng vanuit samenleving
  • uitwerking in verschillende scenario's
  • maken voorkeursscenario
  • meepraten en meedenken door samenleving over voorkeursscenario
  • eventueel nog aanpassen voorkeursscenario 
 • april 2024-juni 2024:
  • uitwerken voorkeursscenario tot gebiedsvisie, met inbreng vanuit samenleving 
 • juli 2024-september 2024:
  • inspreken belanghebbenden bij de gemeenteraden tijdens Ronde Tafel (Zeist) / Beeldvorming (Utrechtse Heuvelrug)
  • besluit over gebiedsvisie in beide gemeenteraden
 • vanaf september 2024:
  • uitwerking gebiedsvisie in ontwerp en omgevingsplan
  • maken concrete bouwplannen en/of uitvoeringsplannen

Let op: deze planning kan nog wijzigen.

De gebiedsvisie maken we samen met u: inwoners, ondernemers en belanghebbenden.

Meepraten en meedenken

Wij maken nog bekend op welke momenten en op welke manier u uw mening en uw advies kunt geven. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, dan houden wij u ook per e-mail op de hoogte.

We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen kan meedenken en zijn mening kan geven over de gebiedsvisie en de scenario’s. Onze gezamenlijke kennis, kunde en creativiteit hebben we nodig om het beste plan voor het gebied te maken. We volgen hierbij de participatieaanpak Sluit je aan? van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en het Handvat Participatie van de gemeente Zeist.

Plan van aanpak

Hierin staat:

 • wat belangrijk is, dit noemen we 'de inhoudelijke uitgangspunten'
 • wie er nodig is om de gebiedsvisie te kunnen maken
 • wat we gaan doen
 • hoe we het gaan doen
 • de planning

Op 2 februari was er een informatieavond voor omwonenden. De reacties van de aanwezigen hebben we verwerkt in het plan van aanpak.

Terugblik informatiebijeenkomst 2 februari

Tekstomschrijving dia's presentatie

Dia 1: welkomstdia voor de Bewonersbijeenkomst Ontwikkeling Driebergen Zeist

Dia 2: programma voor de avond met vijf punten

 1. welkom
 2. toelichting gebiedsontwikkeling
 3. in gesprek
 4. informeel uiteen
 5. plenaire terugkoppeling en afsluiting

Dia 3: toelichting op de gebiedsontwikkeling. Daarin wordt uitgelegd waarom beide gemeenten tot gebiedsontwikkeling willen overgaan, waar we nu staan als project en hoe het voorgenomen proces en de participatie eruit ziet, inclusief een planning.  

Dia 4: toelichtende afbeelding van de tijdsplanning in de vorm van spoorrails. Daarin worden de verschillende planfasen aangegeven en daarbinnen de belangrijkste besluit- en participatiemomenten. De tijdsplanning loopt vanaf 2022 tot na 2028.

 • 2022
  • Oriëntatiefase: opdrachtformulering, gesprekken in gebied, samenwerking
  • Plan van Aanpak: uitgangspunten planvorming
  • Participatie: gesprekken met stakeholders, bewonersbijeenkomst, wandeling gemeenteraden
 • 2023
  • Besluitvorming
  • Onderzoeksfase: gebiedsvisie, scenario’s, ruimtelijke analyse, ontwikkelstrategie
  • Opstellen scenario’s
  • Participatie: adviseren, meedenken
  • Voorkeursscenario
  • Participatie: verificatie/check
 • 2024
  • Gebiedsvisie, definitief scenario, ontwikkelstrategie
  • Besluitvorming gebiedsvisie
  • Opstellen plan van aanpak
  • Ontwerpfase
 • 2025-2028
  • Besluitvorming Plan van aanpak
  • Ontwerpfase: stedenbouwkundig plan, uitwerking ontwikkelstrategie, omgevingsplan, MER?
  • Participatie: adviseren, meedenken
  • Besluitvorming
  • Contractvorming
  • Omgevingsvergunningen
 • na 2028
  • Realisatiefase (gefaseerd)

Dia 5: overzichtsfoto van bovenaf van de omgeving van het stationsgebied. In de foto geeft een gestippelde cirkel het gebied aan dat we betrekken in de gebiedsvisie. Het gebied dat we betrekken ligt ruim om het station heen. De grenzen van het projectgebied staan nog niet helemaal vast. Dit gebeurt in de gebiedsvisie. De grenzen van het projectgebied zijn: in het noorden de Laan van Rijnwijk, aan de oostkant de Arnhemse Bovenweg, aan de westkant landgoed Rijnwijk en in het zuiden de A12. 

Dia 6: geeft aan dat we de avond afsluiten met een plenaire terugkoppeling en dat we het vervolg van het proces bespreken. Het adres van de projectpagina op de website van gemeente Zeist is in beeld. En er staat een oproep om zich aan te melden voor de nieuwsbrief.  

Gebiedsvisie

In een gebiedsvisie staan de kansen en haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling. Op basis van de gebiedsvisie wordt besloten door de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Zeist om wel/niet te starten met een gebiedsontwikkeling. In het vervolg van het proces vormt de gebiedsvisie steeds de basis.

Keuze uit verschillende scenario's

Om de kansen en mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling zo goed mogelijk in beeld te brengen, maken we verschillende ruimtelijke en programmatische scenario’s. Dat doen we met inbreng vanuit de samenleving.

Daarna bundelen we alle goede punten uit de scenario's tot één voorkeursscenario. Natuurlijk is er gelegenheid voor u om ons te laten weten wat u daarvan vindt. Eventueel passen we het dan nog aan. Het voorkeursscenario komt in de gebiedsvisie.

Besluit

De gebiedsvisie maken de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist samen. Dit betekent dat de gemeenteraden van beide gemeenten een besluit nemen, over enerzijds het plan van aanpak en anderzijds over de gebiedsvisie.

Vervolg

Als de gemeenteraden van Utrechtse Heuvelrug en Zeist instemmen met de gebiedsvisie, dan wordt die uitgewerkt in een ontwerp en wordt een omgevingsplan opgesteld. Vervolgens kunnen concrete bouw- en/of uitvoeringsplannen worden gemaakt.

In de gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Zeist is er een grote behoefte aan woningen, kantoorlocaties en werkruimtes die goed bereikbaar zijn via het openbaar vervoer. Het stationsgebied Driebergen-Zeist biedt hier volop kansen voor, zeker omdat het station recent helemaal vernieuwd is tot een modern, compact openbaar vervoerknooppunt.

De ontwikkeling van het stationsgebied kan ook mogelijkheden bieden om meer gebruik te maken van duurzame mobiliteitsvormen.

Daarnaast leent het gebied zich om het Kromme Rijngebied en de Heuvelrug landschappelijk en ecologisch te verbinden. 

Samen mogelijkheid nieuwe kern onderzoeken

De 2 buurgemeenten onderzoeken samen de kansen voor het ontwikkelen van een nieuwe kern. Een kern die:

 1. bijdraagt aan het goede leven in Utrechtse Heuvelrug en in Zeist
 2. bijdraagt aan de opgaven van de regio Utrecht
 3. past bij de Toekomstvisie Utrechtse Heuvelrug en de Propositie van Zeist

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Stationsgebied Driebergen-Zeist' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Voor dit project is een contactpersoon beschikbaar. Vraag hiernaar via het algemene telefoonnummer 14 030.